logo-print

Τροπολογία: Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για διοικητικά, πολιτικά και ποινικά δικαστήρια - Διατάξεις για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη

Τι προβλέπεται για τη λειτουρία των δικαστηρίων έως το τέλος του 2020, την ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών, τα ένσημα και τις διοικητικές διαδικασίες

12/09/2020

16/09/2020

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Εκτενείς ρυθμίσεις για τη λειτουργία του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης περιλαμβάνει η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας που βρίσκεται στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων, η τροπολογία περιλαμβάνει ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, ​διατάξεις για τη λειτουργία πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και την ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών.

Διαβάστε επίσης: Κορωνοϊός: Νέα απόφαση για τα μέτρα προστασίας σε δικαστήρια και εισαγγελίες (ΦΕΚ)

Αναλυτικά οι διατάξεις με την αιτιολογική τους έκθεση:

Άρθρο 1

Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις εξυπηρετείται η ανάγκη ύπαρξης μιας ταχείας, απλοποιημένης και φιλικής προς τον διάδικο διαδικασίας για την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά το χρονικό διάστημα των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών συνεπειών του συγχρωτισμού πολλών ατόμων σε εσωτερικό χώρο. Περαιτέρω, η διάταξη αποβλέπει στην εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων για τα δικαστήρια, αλλά και δαπανών για τους διαδίκους.

Η διάταξη

1. Για το χρονικό διάστημα από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων:

α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,

β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α' 97), προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης,

γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος.

2. Oι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α'8), της παρ. 2 του άρθρου 133 του ν. 2717/1999 καν 231 του ν. 4700/2020 (Α' 127) μπορούν να συντάσσονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α1 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και τροποποιήθηκε με το τριακοστό όγδοο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία και έχουν την ίδια νομική ισχύ με αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην οποία αποστέλλεται από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του ν. 2717/1999, κατά περίπτωση.

Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές.

Διαβάστε επίσης: COVID-19: Χρονικό σημείο τελεσιδικίας δικαστικών αποφάσεων λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων εξαιτίας της πανδηµίας (ΕισΑΠ)

Άρθρο 2

Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Ως προς την λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων ρυθμίζονται με τις προτεινόμενες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν κατά το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως 31.12.2020, τα θέματα που αφορούν:

1) Τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό της συζήτησης κάθε υπόθεσης, που ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής, δηλαδή μέχρι και την 31η.5.2020, σε σύντομη κατά το δυνατόν δικάσιμο, χωρίς την υποχρέωση της εκ νέου κλήτευσης των διαδίκων, με την πρόβλεψη ότι η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, ισχύει ως κλήτευση αυτών. Επίσης, προς διευκόλυνση της ενημέρωσης των διαδίκων και όχι επί ποινή ακυρότητας, προβλέπονται η γνωστοποίηση της νέας δικασίμου από τον γραμματέα του δικαστηρίου στο δικηγορικό σύλλογο της έδρας αυτού και επιπλέον η δυνατότητα αποστολής από τον γραμματέα ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων της νέας δικασίμου ή η ανάρτηση της στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

2) Τον χρονικό καταμερισμό εντός της αυτής ημέρας όλων των εγγεγραμμένων στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεων, πλην εκείνων της νέας τακτικής διαδικασίας και τη γνωστοποίηση αυτού, το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και προσθέτως με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, εφόσον είναι γνωστή, ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ και χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, αφού υποβληθεί το αργότερο έως τη δωδέκατη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 του ΚΠολΔ.

3) Τη δυνατότητα η υπόθεση να τίθεται προς συζήτηση στην αρχή του πινακίου ή του εκθέματος μετά από σχετική δήλωση των διαδίκων, στην περίπτωση που η συζήτηση αυτής διεξάγεται χωρίς την εξέταση μάρτυρα.

4) Τη δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα, πλην των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, καθώς και τον τρόπο χορήγησης των σχετικών εγγράφων.

5) Την αυτοδίκαιη παράταση, μέχρι τη νέα δικάσιμο που θα ορισθεί, της ισχύος των προσωρινών διαταγών και διατάξεων αποφάσεων επί αιτήσεως αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, oι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής.

6) Τη μη επιβολή τόκων επιδικίας για το χρονικό διάστημα της αναστολής (13.3.2020 -31.5.2020).

7) Την χρονική διάρκεια ισχύος των διατάξεων (16.9.2020 - 31.12.2020).

Η διάταξη

1. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής, δηλαδή μέχρι και τις 31.5.2020, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του δικαστή, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντομη κατά το δυνατόν δικάσιμο και κατά προτεραιότητα εντός του χρονικού διαστήματος από 16.9.2020 έως 31.12.2020. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, όπως και στον Αρειο Πάγο, κατά το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως 31.12.2020, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο αρμόδιος δικαστής κατανέμει χρονικά εντός της αυτής ημέρας τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ' απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.

3. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι ol διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος.

4. Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή συμπληρώνεται με τα επόμενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει ηλεκτρονικά στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά την παρούσα παράγραφο, τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων.

5. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 του ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι τη ματαιωθεισα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί.

6. Για το χρονικό διάστημα της αναστολής (13.3.2020 - 31.5.2020) δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας.

7. Οι υποθέσεις αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως 12.3.2020 λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9.3.2020 στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επαναφέρονται προς συζήτηση αυτεπαγγέλτως σε νέα δικάσιμο, που ορίζεται με πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του άνω Δικαστηρίου. Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος αναρτάται στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr και γνωστοποιείται από τον γραμματέα στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων.

8. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 16.9.2020 έως 31.12.2020.

Άρθρο 3

Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων

Σχετικά με την λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων με τις προτεινόμενες διατάξεις, η ισχύς των οποίων αφορά το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως 31.12.2020, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν:

1) τη δυνατότητα υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 επ. ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας, κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής, κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας, κατά τα άρθρα 80 ΠΚ και 82 προϊσχύοντος ΠΚ και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά το άρθρο 82 παρ. 5 του προϊσχύοντος ΠΚ,

2) τον τρόπο ειδοποίησης των διαδίκων και την συζήτηση των ως άνω αιτήσεων επ' ακροατηρίου, έτσι ώστε αφενός να διασφαλίζονται πλήρως τα δικονομικά δικαιώματα του αιτούντος, αφετέρου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, στις περιπτώσεις που η φυσική παρουσία του διαδίκου ή/και του πληρεξουσίου του δεν είναι απαραίτητη,

3) τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εκ μέρους των διαδίκων/αιτούντων διαβίβαση και υποβολή των υπομνημάτων που υποβάλλονται μετά το πέρας της ανακρίσεως κατά τα άρθρα 308 καν 309 ΚΠΔ, καθώς και για την διαβίβαση προς τους διαδίκους αντιγράφου των εισαγγελικών προτάσεων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 138 παρ. 3, 308 παρ. 2 και 309 παρ. 2 ΚΠΔ.

Η διάταξη

1. Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και ol αιτήσεις που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α' 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α' 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος Π Κ, δύνανται, μαζί με τα συνοδευτικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα, να υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την ορισθείσα δικάσιμο ειδοποιείται ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του με κάθε πρόσφορο μέσο και επισυνάπτεται στη δικογραφία σχετική βεβαίωση ειδοποίησης του αρμόδιου γραμματέα. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει με μόνη την παρουσία του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, ο οποίος, στην περίπτωση που κρατείται, δεν μετάγεταί. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αιτών δεν έχει διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, δύναται να υποβάλει με κάθε πρόσφορο μέσο υπόμνημα ενώπιον του δικαστηρίου.

2. Αν κατά την ενημέρωση των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους για τη λήψη αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την παρ. 2 του άρθρου και την παρ. 2 του άρθρου 309 του ΚΠΔ, ο ενδιαφερόμενος διάδικος ή πληρεξούσιος δικηγόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία κατά δήλωσή του επιθυμεί να λάβει αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης, ο αρμόδιος γραμματέας υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική πρόταση με τον τρόπο αυτόν. Στην περίπτωση αυτή η ειδοποίηση αποδεικνύεται από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη δικογραφία. Η υποβολή υπομνημάτων κατά τα άρθρα 308 και ΚΠΔ διενεργείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 16.9.2020 έως 31.12.2020.

Άρθρο 4

Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκολύνεται η χορήγηση πιστοποιητικών προς όφελος των πολιτών και των δικαστηρίων με την πρόβλεψη ηλεκτρονικού τρόπου χορήγησης των πιστοποιητικών με την ταυτόχρονη απαλλαγή των αιτούντων από την υποχρέωση καταβολής των προβλεπομένων τελών.

Η διαταξη

Η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 (Α' 53) αντικαθίσταται ως έξης:

«4. Αίτηση για τη χορήγηση των πιο πάνω εγγράφων μπορεί να απευθύνει προς στα Δικαστήρια σε ηλεκτρονική μορφή κάθε πολίτης, χωρίς να προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή της προβλεπόμενης σήμανσης. Το αιτηθέν έγγραφο χορηγείται σε έντυπη μορφή ή αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και κατά την παραλαβή από τον αιτούντα επικολλάται ή επισυνάπτεται η σήμανση των προβλεπόμενων πόρων στην αίτηση και το αιτηθέν έγγραφο.»

Άρθρο 5

Είσπραξη πόρων Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων

Με την προτεινόμενη διάταξη εκσυγχρονίζεται ο τρόπος είσπραξης συγκεκριμένων πόρων του Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ). Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 (Α' 53) παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής χορήγησης πιστοποιητικών από τα δικαστήρια και ιδίως ηλεκτρονικής πληρωμής των προβλεπόμενων πόρων για τη σήμανση της αίτησης και του ζητούμενου εγγράφου (παρ. 2). Κατά συνέπεια, δεν είναι νοητή πλέον η είσπραξη των πόρων των περιπτώσεων α' έως η' του οτοιχ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α' 209) περί ΤΑΧΔΙΚ αποκλειστικώς με τον παραδοσιακό τρόπο της επικόλλησης των σχετικών ενσήμων, είτε πρόκειται για δικαστικές αρχές είτε για άλλες υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά ανακύπτει ανάγκη εκσυγχρονισμού αυτής, εν όψει των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η παροχή της δυνατότητας είσπραξης των πόρων αυτών, όχι μόνο μέσω επικόλλησης αλλά και μέσω επισύναψης ή καθ' οιονδήποτε τρόπο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού των ενσήμων αυτών (ή του ποσοστού για το δικαστικό ένσημο), ενώ, περαιτέρω, προστίθεται και η δυνατότητα καταβολής του ποσού αυτού σε μετρητά.

Ειδικά δε για τις περιπτώσεις ε' και ζ' της ως άνω διάταξης του ν.δ. 1017/1971, δηλαδή για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στα Υποθηκοφυλακεία και τα εκδιδόμενα από αυτά πιστοποιητικά ή αντίγραφα, προβλέπεται και η δυνατότητα είσπραξης αυτών απευθείας από τους Υποθηκοφύλακες και εν συνεχεία απόδοσης των σχετικών ποσών στο Δημόσιο για λογαριασμό του ΤΑΧΔΙΚ.

Η διάταξη

Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 1017/1971 (Α' 209) αντικαθίσταται ως εξής: «Η είσπραξις των εις τα εδάφια α' έως η' της παραγράφου 1 στοιχείον Α' του άρθρου 10 αναφερομένων πόρων, ενεργείται διά καταβολής μετρητών ή δι' επικολλήσεως ή επισυνάψεως ή καθ' οιονδήποτε τρόπο ηλεκτρονικής πληρωμής ειδικού ενσήμου, ούτινος η δίαχείρισις γίνεται διά των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), υπό των οποίων κατατίθεται εις το τέλος εκάστου μηνός και μέχρι της 5ης του επομένου μηνός το εκ της πωλήσεως του ενσήμου προϊόν διά λογαριασμόν του Ταμείου εις την Τράπεζαν Ελλάδος. Ειδικά για τους αναφερόμενους στα εδάφια ε' και ζ' του στοιχείου Α' της παρ. 1 του άρθρου 10 πόρους που απορρέουν από αιτήσεις, αντίγραφα ή πιστοποιητικά που υποβάλλονται ή εκδίδονται, αντίστοιχα, από τα Υποθηκοφυλακεία, η είσπραξή τους μπορεί να ενεργείται από τους Αμίσθους και Εμμισθους Υποθηκοφύλακες, οι δε εισπραττόμενοι πόροι αποδίδονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Ταμείου.

Ο τρόπος της προμήθειας των ενσήμων, ο τύπος, ο τρόπος χρήσεως, διαθέσεως και διαχειρίσεως αυτών, ο τρόπος της ακυρώσεως και εν γένει πάσα λεπτομέρεια, καθορίζονται διά πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινόμενων διά κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών kol Δικαιοσύνης και δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 6

Αναστολή διοικητικών διαδικασιών

Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα, στο πλαίσιο της ανάγκης λήψης μέτρων, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-I9, να αναστέλλεται μέχρι και τις 31.12.2020 η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών, που απαιτούνται για την έκδοση των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012, καθώς και για τα ακριβή αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων.

Η διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και για το χρονικό διάστημα από 21.9.2020 έως 31.12.2020, δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων, και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.

Άρθρο 7

Ρυθμίσεις για την ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και η ολοκλήρωση της διαδικασίας του εισαγωγικού διαγωνισμού του τρέχοντος έτους στο πλαίσιο των συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, Ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα στα όργανα διοίκησης της Σχολής, προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ναπροβαίνουν στην ανάθεση των αναγκαίων συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΚΖ' εκπαιδευτικής σειράς καινά αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης και κατάρτισης που διενεργούνται από τη Σχολή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2020.

Η διάταξη

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι 31.12.2020, προς αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, να αναθέτει την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), σε ένα ή περισσότερους αναδόχους κατά περίπτωση, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α' 147), εφόσον αυτές σχετίζονται με α) την ομαλή διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού έτους 2020 και β) την ομαλή διεξαγωγή κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Σχολής. Η ανάθεση διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύντριας Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι. Εάν δεν υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό της Σχολής ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίαση του. Οι αποφάσεις οι οποίες κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3689/2008 (Α' 164) υπόκεινται στην υποχρεωτική έγκριση των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών, εγκρίνονται εντός τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτά.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία.

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ