logo-print

Νομοθεσία

Φίλτρα

Προεδρικό Διάταγμα 96/2017

Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προεδρικό Διάταγμα 95/2017

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α’ 297), όπως ισχύει

Κοινή Υπουργική Απόφαση 1915/90550/29.8.2017

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους...

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.0544/Μ.7046/ΑΣ40816

Έγκριση της δι'ανταλλαγής επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966 για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων (Κάιρο, 19 Ιουνίου και 9 Ιουλίου 2017)

Προεδρικό Διάταγμα 94/2017

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 174/1983 «Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής» (Α’ 68)»

ΠΟΛ. 1130/4.8.2017

Καθορισμός της αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016 (Α’ 190...

Προεδρικό Διάταγμα 93/2017

Αλλαγή χρήσεων καταστημάτων του συγκροτήματος του Αρσακείου Μεγάρου

Απόφαση 29 ΕΣ/2017 Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον...

ΠΟΛ. 1135/29.8.2017

Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του...

Εγκύκλιος 23/5.9.2017 Υπουργείου Εσωτερικών

Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94)

ΠΟΛ. 1133/23.8.2017

Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την...

Εγκύκλιος οικ 62552/1280/Φ210 Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 64 του ν.4313/2014 περί δευτερευουσών θέσεων εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών

ΠΟΛ. 1136/1.9.2017

Οφειλή τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασής τους από...

Προεδρικό Διάταγμα 91/2017

Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και τροποποίηση του π.δ. 122/2013

Προεδρικό Διάταγμα 90/2017

Σύσταση Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ) Σιγκαπούρης με μεταφορά θέσεων προσωπικού Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας

Κοινή Υπουργική Απόφαση 140832/Ζ1/25.8.2017

 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΠΟΛ. 1126/10.8.2017

Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/ 03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β’/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης- επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει

Προεδρικό Διάταγμα 89/2017

Τροποποίηση π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) - Μεταφορά οκτώ (8) θέσεων προσωπικού αρχών-εξωτερικής υπηρεσίας

ΠΟΛ. 1129/23.8.2017

Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση...

Υπουργική Απόφαση 91354/24.8.2017

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Υπουργική Απόφαση 0544/Μ.7039/ΑΣ 41320

Παράταση κατά ένα έτος της Συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ24β/Φ.11/ΓΠοικ.38784/921

Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017

Υπουργική Απόφαση Φ.3400.15/ΑΣ 41780

Απόφαση 2360 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λ.Δ. Κονγκό

Υπουργική Απόφαση Φ.3440/ΑΣ 41782

Απόφαση 2362 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη

Σελίδες

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η απόδειξη στην ποινική δίκη

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ