Νομοθεσία

Φίλτρα

ΠΟΛ. 1200/12.12.2017

Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου», όπως...

Εγκύκλιος 39/12.12.2017 Υπουργείου Εσωτερικών

Οδηγίες σχετικά με τη διενέργεια των συνεντεύξεων

ΠΟΛ. 1201/6.12.2017

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013

Κοινή Υπουργική Απόφαση 133473/11.12.2017

Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/...

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 45/7.12.2017

Υπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

ΠΟΛ. 1194/5.12.2017

Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 περί...

ΠΟΛ. 1187/23.11.2017

Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

ΠΟΛ. 1192/1.12.2017

Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 268/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α' Τακτική Ολομέλεια) σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 36 σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου 72...

ΠΟΛ. 1190/1.12.2017

Κοινοποίηση της αριθ. 254/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικού προσδιορισμού φόρου

ΠΟΛ. 1191/1.12.2017

Κοινοποίηση της αριθ. 265/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Β') σχετικά με την έννοια της ανακρίβειας της δήλωσης της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος...

Εγκύκλιος 37/1.12.2017 Υπουργείου Εσωτερικών

Κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλες σχολές εκτός ΥΠΠΕΘ-Κρίσιμη η διαβάθμισή τους

Κοινή Υπουργική Απόφαση 130060/27.11.2017

Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 86979 οικ/29.11.2017

Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων των πλειστηριασμών

ΠΟΛ. 1170/9.11.2017

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 (Β’ 2149) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)»,...

ΠΟΛ. 1189/28.11.2017

«Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

Νόμος 4502/2017

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015

Νόμος 4503/2017

Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους του οικονομικού έτους 2015

Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/85835/24.11.2017

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017

Εγκύκλιος Φ. 80000/οικ. 55441/2985

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017 (Α’178)

ΠΟΛ. 1185/22.11.2017

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 99/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τη βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της...

Νόμος 4500/2017

Κύρωση της Ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου

Νόμος 4501/2017

Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις

Εγκύκλιος 34/21.11.2017 Υπουργείου Εσωτερικών

Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη διαδικασία πολιτογράφησης

Νόμος 4499/2017

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις

Σελίδες