logo-print

Άρθρο 2 - Απόφαση 86252/2.8.2017 Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους - Γενικές Υποχρεώσεις Συντονιστή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/08/2017

Κωδικοποιημένο
Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, όπως αυτές καθορίζονται από το Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α’) «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», ο Συντονιστής έχει ιδίως τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

i) να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο του Νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α’) «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (Νόμος, πουργικές Αποφάσεις και Εγκύκλιοι), το οποίο είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr και να παρακολουθεί τυχόν αλλαγές αυτού,

ii) να παρακολουθεί σε συνεχή βάση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που έχει δηλώσει κατά την αίτησή του για την ένταξη στο Μητρώο Συντονιστών, την τυχόν ειδοποίηση για ανάθεση σε αυτόν αίτησης οφειλέτη για την υπαγωγή στο Ν. 4469/2017 και να απαντά άμεσα και πάντως εντός της νόμιμης προθεσμίας περί την αποδοχή ή μη αυτής,

iii) να διερευνά αν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα για το χειρισμό συγκεκριμένης αίτησης πριν αποδεχθεί αυτή και να αρνείται την ανάθεση εάν συντρέχουν ιδίως περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν ή να δώσουν την εντύπωση ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία και αμεροληψία του. Τέτοιες περιστάσεις συνιστούν ιδίως

α) κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με ένα από τα μέρη,

β) οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης

γ) το γεγονός ότι ο Συντονιστής ή άλλο στέλεχος της εταιρείας για την οποία εργάζεται έχει ενεργήσει κατά το παρελθόν υπό άλλη ιδιότητα πλην του Συντονιστή για κάποιο από τα μέρη. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο Συντονιστής, μετά την αποδοχή της ανάθεσης και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων επί τη βάσει νέων στοιχείων, τα οποία δεν είχε στη διάθεσή του κατά την αρχική αποδοχή, οφείλει να δηλώσει άμεσα στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, την παραίτησή του από την υπόθεση που του έχει ανατεθεί, ώστε να οριστεί νέος Συντονιστής από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,

iv) να δηλώνει προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος την παραίτησή του από την υπόθεση που του έχει ανατεθεί,στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) πριν προβεί στον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης, χρονικό σημείο κατά το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 4469/2017, προκαταβάλλεται η αμοιβή στον Συντονιστή, εφόσον προκύψει κώλυμα στο πρόσωπό του (λόγοι υγείας ή άλλοι σοβαροί προσωπικοί λόγοι) που δεν του επιτρέπει την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας,

β) ακόμη και μετά την προκαταβολή της αμοιβής, μόνο εφόσον προκύψει λόγος ανωτέρας βίας (δηλαδή κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο δεν αναμενόταν και ούτε ήταν δυνατόν να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας συνετού ανθρώπου, όπως ενδεικτικά ατύχημα, ξαφνική βαριά ασθένεια η οποία να μπορεί να αποδειχθεί κλπ),

v) να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως Συντονιστή που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο και να ακολουθεί τις οδηγίες που του έχουν σχετικώς παρασχεθεί από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,

vi) να τηρεί τις προθεσμίες που τίθενται για τις δικές του ενέργειες στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του. Οι εν λόγω προθεσμίες παρακολουθούνται και εφαρμόζονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών που τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, και η μη τήρηση αυτών δύναται να επιφέρει την αφαίρεση της ανάθεσης στο Συντονιστή και τη διαγραφή του από το Μητρώο, vii) να παρακολουθεί την τήρηση των προθεσμιών από τα λοιπά μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία και να ειδοποιεί αυτά άμεσα ώστε να προβαίνουν στις αντίστοιχες δικές τους ενέργειες,

viii) να συμμετέχει στα προγράμματα εκπαίδευσης όταν καλείται,

ix) να γνωστοποιεί στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος, τυχόν τροποποιήσεις στοιχείων του (Α.Φ.Μ., δηλωθείσας διεύθυνσης ή στοιχείων επικοινωνίας του, ήτοι τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση),

x) να ακολουθεί με προσοχή και να εκτελεί τις οριζόμενες από την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαδικασίες.

xi) να παρέχει οδηγίες στα εμπλεκόμενα μέρη, εφόσον του ζητηθεί, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Ν. 4469/2017 (νόμος, κανονιστικές αποφάσεις, εγκύκλιοι και οδηγίες) και επιπλέον να απαντάει τυχόν ερωτήματα και διευκρινίσεις που αναφύονται εκ μέρους των λοιπών εμπλεκομένων μερών (π.χ. οφειλέτη, πιστωτών) κατά τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017 και εφόσον αδυνατεί να απαντήσει, τότε να ενημερώνει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

xii) να ενημερώνει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εάν, κατά τη διάρκεια άσκησης των αρμοδιοτήτων του διαπιστώσει ότι οφειλέτης ή πιστωτής προβαίνει σε ενέργειες καταστρατήγησης των διατάξεων και του σκοπού του νόμου (π.χ. αν κατά τη διαδικασία του δημιουργηθούν υπόνοιες ότι κάποιος είναι στρατηγικός κακοπληρωτής κλπ),

xiii) να παρουσιάζει στα διαπραγματευόμενα μέρη τα οφέλη από την επίτευξη εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στο πλαίσιο του ν. 4469/2017 και να τα προτρέπει να εξευρίσκουν εξωδικαστικά λύση, να υποβοηθά τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, αξιοποιώντας τις ικανότητες που διαθέτει ως διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, με σκοπό τα εμπλεκόμενα μέρη να βρουν μια αμοιβαία επωφελή συμβιβαστική λύση, να ενημερώνει τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σχετικά με τις συνέπειες που θα επιφέρει στη διαδικασία η μη τήρηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 (π.χ. τυχόν άρνηση του οφειλέτη για παροχή στοιχείων και πρόσθετων εγγράφων, μη τήρηση προθεσμιών, μη τήρηση των όρων της σύμβασης αναδιάρθρωσης κλπ),

xiv) να απέχει από ενέργειες οι οποίες εκτείνονται πέραν των αρμοδιοτήτων που ρητώς ορίζει ο ν. 4469/2017 στο πρόσωπο του Συντονιστή, όπως είναι η πρόταση λύσεων αναδιάρθρωσης, η επεξεργασία των παρεχόμενων εγγράφων και στοιχείων, η παροχή εντολών ή η επιβολή προτάσεων και απόψεων στα εμπλεκόμενα μέρη,

xv) να τηρεί τις γενικές αρχές ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας, όπως αυτές ορίζονται από τον εκάστοτε επιστημονικό φορέα (πχ.Κώδικας Δεοντολογίας ικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών – Φοροτεχνικώνκλπ),

xvi) να ενημερώνει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σε περίπτωση που επιθυμεί να διαγραφεί οριστικά από το Μητρώο.

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Κατ΄αρθρο ερμηνεία

Αχιλλέας Κ. Ζήσης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ