logo-print

Άρθρο - Εγκύκλιος Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 1/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

03/03/2017

Κωδικοποιημένο
Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ

Με τις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους - παραγγελίες καθιερώθηκε η ανά τρίμηνο υποβολή στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Εποπτεύοντα τους Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος και Εγκλημάτων Διαφθοράς, στοιχείων αφορώντων τις εκκρεμούσες υποθέσεις Εγκλημάτων Διαφθοράς και Φοροδιαφυγής προκειμένου να διευκολύνεται η υπ' αυτού άσκηση εποπτείας.

Μετά την από 22-9-2016 ανάθεση των καθηκόντων εποπτείας και συντονισμού του έργου των Εισαγγελέων Οικονομικού Εγκλήματος και Εγκλημάτων Διαφθοράς, με την υπ' αριθμ. 27/2016 Πράξη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, στον υπογράφοντα την παρούσα, διαπιστώσαμε ότι:

Α) οι Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας δεν ακολουθούν ενιαίο τύπο ("πρότυπο") πινάκων για την καταγραφή και την εν συνεχεία υποβολή των στοιχείων, αλλά αυτά φθάνουν στα χέρια μας με ποικίλες μορφές αποτύπωσης ώστε να καθίσταται ανέφικτη η "άθροιση" και η διαμόρφωση συνολικής εικόνας για όλη την ελληνική επικράτεια.

Β) Ορισμένοι εισαγγελικοί λειτουργοί επιλέγουν (χωρίς να είναι αναγκαίο) αναλυτικότερο και πλέον πολύπλοκο τρόπο καταγραφής των στοιχείων που υποβάλλονται, με αντίστοιχη σοβαρή επιβάρυνση του έργου της γραμματείας της Εισαγγελίας τους, ενώ από πλευράς Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, στις οικείες αναφορές, δηλώνεται αδυναμία συγκέντρωσης όλων των ζητουμένων στοιχείων.

Γ) Οι πίνακες κάποιων Εισαγγελιών Πρωτοδικών υποβάλλονται απευθείας στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ενώ κάποιων άλλων συγκεντρωτικά διά του αρμοδίου Εισαγγελέως Εφετών.

Δ) Ορισμένοι εισαγγελικοί λειτουργοί φέρονται να συνεχίζουν να κοινοποιούν τα υποβαλλόμενα στοιχεία σε τρίτους, όπως στον "Εθνικό Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς" (θεσμός που δεν υφίσταται πλέον) και στο Υπουργείο Οικονομικών (ενώ ήδη λειτουργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).

Ε) Η ανά τρίμηνο υποχρέωση υποβολής των προαναφερομένων στοιχείων μπορεί, χωρίς βλάβη του έργου της ασκήσεως εποπτείας, να μεταβληθεί σε ανά τετράμηνο σύνταξη και υποβολή των σχετικών Πινάκων.

Ύστερα από τις διαπιστώσεις αυτές, με τη σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κρίνουμε αναγκαίο να καταργήσουμε τις ως άνω σχετικές εγκυκλίους και παραγγελίες μας και να διατυπώσουμε τις ακόλουθες γενικές οδηγίες, ώστε με τις επερχόμενες μεταβολές να καθιερωθεί ενιαίο πρότυπο Πίνακα στοιχείων ( αξιοποιήσιμο για τη συνολική - αθροιστική καταγραφή), να απλοποιηθεί η σύνταξή του και θα ελαφρυνθεί ο φόρτος των Γραμματειών των Εισαγγελιών, για δε τους Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος και Εγκλημάτων Διαφθοράς διατηρούμε ευ μέρει την υποχρέωση για πιο αναλυτική (αλλά με σαφήνεια προκαθορισμένη) καταγραφή και υποβολή στοιχείων που αφορούν τις αρχειοθετούμενες δικογραφίες προκαταρκτικής εξέτασης και τις ασκούμενες ποινικές διώξεις:

1. Η υποβολή των στοιχείων θα γίνεται κάθε τετράμηνο, και συγκεκριμένα κατά το πρώτο 10ήμερο του Μαΐου για τους μήνες Ιανουάριο -Απρίλιο (α’ τετράμηνο), κατά το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου για τους μήνες Μάιο -Αύγουστο (β' τετράμηνο) και κατά το πρώτο 10ήμερο του Ιανουαρίου για τους μήνες Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο (γ’ τετράμηνο), δια των Εισαγγελέων Εφετών, οι οποίοι θα υποβάλλουν (μόνο στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου) τα στοιχεία των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της περιφερείας τους μαζί με τον αντίστοιχο πίνακα της Εισαγγελίας Εφετών μέχρι την 20η του μηνός Μαΐου, Σεπτεμβρίου και Ιανουαρίου, αντιστοίχως.

2. Η καταγραφή των στοιχείων θα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα - Υπόδειγμα, στον οποίο Θα συμπληρώνονται (αριθμητικά) τα τετραγωνίδια 2 Α, 2 Β, 2 Γ, 2 Δ, 2 Ε, 3 Δ, 3 Ε, 4 Δ, 5 Α, 5 Β, 5 Γ (ως προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών) και 6 Α, 6 Β, 6 Γ, 7 Α, 7 Β, 8 Α, 8 Β, 9 Γ, 10 Α, 10 Β (ως προς τις Εισαγγελίες Εφετών).

3. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και οι Εισαγγελείς Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών και Θεσσαλονίκης (για τα ίδια χρονικά διαστήματα) αναφορικά με τις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους, Θα υποβάλλουν τέσσερα αριθμητικά δεδομένα:

Α. Νέες παραγγελίες για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,

Β. Συμπληρωματικές παραγγελίες για συνέχιση προκαταρκτικής εξέτασης,

Γ. Αρχειοθετηθείσες κατ' άρθρο 43 ΚΠΔ δικογραφίες προκαταρκτικής εξέτασης,

Δ. Ασκηθείσες ποινικές διώξεις (συνημμένο υπόδειγμα).

Ο μικρός αυτός Πίνακας θα συνοδεύεται από δύο καταστάσεις, στις οποίες θα καταγράφονται :

Ι) Οι αρχειοθετηθείσες δικογραφίες μετά από προκαταρκτική εξέταση (αριθμητικό δεδομένο Γ) και

ΙΙ) Οι δικογραφίες στις οποίες ασκήθηκε ποινική δίωξη (αριθμητικό δεδομένο Δ), και οι οποίες (Καταστάσεις) θα περιέχουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα συνημμένα υποδείγματα.

4. Οι Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας οφείλουν να ελέγχουν την τήρηση των προθεσμιών των άρθρων 3 Ν. 4022/2011 και 308 §1 ΚΠΔ (όπως ισχύει) και όταν συντρέχει περίπτωση "εκπρόθεσμης" εισαγωγής της οικείας δικογραφίας στο Συμβούλιο Εφετών (τετραγωνίδια 8 Α, 8 Β του Πίνακα), στην υποβλητική των στοιχείων αναφορά τους θα

διατυπώνουν αιτιολογημένα τη γνώμη τους για τη σημειωθείσα παραβίαση της σχετικής προθεσμίας.

Η παρούσα ισχύει από το τρέχον ημερολογιακό έτος, δηλαδή, η περιοδική υποβολή των σχετικών στοιχείων με τον οριζόμενο νέο (αναμορφωμένο) τρόπο θα αρχίσει το Μάιο 2017 (για το α' τετράμηνο του έτους).

Βλέπε παραρτήματα

Η απόδειξη στην ποινική δίκη

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send