Εγκύκλιος 11/25.4.2018 Υπουργείου Εσωτερικών

Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί ιθαγένειας (ν.4531/2018)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

25/04/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

25/04/2018

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 130181/8670

ΑΔΑ: 63ΨΧ465ΧΘ7-14Ξ

Αθήνα, 25/4/2018

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ