logo-print

Άρθρο - Εγκύκλιος 1991/94850/12.9.2017 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/09/2017

Σας ενηµερώνουµε ότι δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηµατοδότησης ∆ήµων και Συνδέσµων ∆ήµων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους για το έτος 2017» µε Αριθµ.1915/90550/08.09.2017 ( Β 3114).

Εφαρµοστικές ∆ιευκρινήσεις

1)Στις επιλέξιµες δαπάνες δεν περιλαµβάνεται η κατασκευή καταφυγίου και ιατρείου αλλά µόνο βελτιώσεις υφιστάµενων κτιρίων για τις οποίες δεν απαιτείται τροποποίηση πολεοδοµικής άδειας.

Οι επιλέξιµες δαπάνες για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύµφωνα µε το νόµο 4039/2012 /όπως αυτός ισχύει είναι ενδεικτικά οι εξής :

• Εξοπλισµός για την περισυλλογή των ζώων ( όπως βρόγχοι σύλληψης, δίκτυα σύλληψης κλωβοί µεταφοράς κ.λ.π.)

• Στείρωση

• Εµβολιασµός

• Αποπαρασίτωση

• Θεραπείες (εξαιρουµένων των υπόλοιπων χειρουργικών επεµβάσεων εκτός των στειρώσεων)

• Ηλεκτρονική Σήµανση - καταγραφή στην ηλεκτρονική διαδικτυακή βάση του ΥΠΑΑΤ

• Εξετάσεις και θεραπεία Λεϊσµανίασης

• Τροφές

• ∆οχεία τροφής και νερού για τα καταφύγια και για τα σηµεία παροχής τροφής και νερού των ∆ήµων

Επίσης χρηµατοδοτείται η αµοιβή ιδιώτη κτηνιάτρου µε τον οποίο ο φορέας έχει υπογράψει σύµβαση για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών και η οποία αποδεικνύεται µε προσκόµιση παραστατικών παροχής υπηρεσιών εκ µέρους του κτηνιάτρου. 

2)Οι φορείς µπορούν να αιτούνται χρηµατοδότησης για δαπάνες που αφορούν στην διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ανεξαρτήτως του εάν διαθέτουν καταφύγιο και ιατρείο.

3)Τα βιβλία εισερχοµένων-εξερχοµένων ζώων διατηρούνται στο καταφύγιο. Τα βιβλία νοσηλείας ασθενών ζωών και φαρµάκων διατηρούνται στο κτηνιατρείο. Στην περίπτωση που το καταφύγιο και το κτηνιατρείο δεν είναι δηµοτικά ή διαδηµοτικά τα ανωτέρω βιβλία αποστέλλονται στο ∆ήµο µετά την συµπλήρωση τους ή µε την λήξη της σύµβασης και διατηρούνται σε αυτόν. Το βιβλίο εξοπλισµού του ιατρείου απαιτείται µόνο στην περίπτωση δηµοτικού ή διαδηµοτικού ιατρείου.

4)Η χρηµατοδότηση αφορά µόνο ∆ήµους και συνδέσµους ∆ήµων για δαπάνες έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 ( επιλέξιµες δαπάνες ) της εν λόγω ΚΥΑ και ανέρχεται σε ποσοστό µέχρι 50% για το κόστος σίτισης των ζώων και µέχρι 70% για όλες τις υπόλοιπες επιλέξιµες δαπάνες. Πρέπει οι δαπάνες αυτές να είναι πραγµατοποιηµένες εντός του 2017, να είναι εξοφληµένες και τα δικαιολογητικά να είναι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί δηµοσίου λογιστικού και περί προµηθειών του ∆ηµοσίου.

5) Έως 06.10.2017 οι ενδιαφερόµενοι φορείς οφείλουν να υποβάλλουν την αίτηση τους µαζί µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 4, τα οποία θα αξιολογηθούν από τις τριµελείς επιτροπές σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ. Σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης της επιτροπής λόγω έλλειψης υπαλλήλων των συγκεκριµένων κλάδων, η ΠΕ παραλαµβάνει, πρωτοκολλεί και διαβιβάζει τις αιτήσεις των φορέων σε όµορη ΠΕ της ίδιας Περιφέρειας, προκειµένου να αξιολογηθούν από την αντίστοιχη επιτροπή.

6) Έως 20.10.2017 οι ∆ΑΟΚ των ΠΕ οφείλουν να αποστείλουν στη ∆/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρµογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, την εισήγηση µε το συνηµµένο πίνακα που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ, ταχυδροµικά και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.

Στην εισήγηση αυτή θα αναφέρονται η ηµεροµηνία λήψης τελικής απόφασης της τριµελούς Επιτροπής, τα µέλη τα οποία απαρτίζουν την επιτροπή και η διαβίβαση του πίνακα.

Στον πίνακα αυτό πρέπει στο τµήµα των δαπανών για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων να µην περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την αγορά ζωοτροφών γιατί οι ζωοτροφές χρηµατοδοτούνται µε διαφορετικό ποσοστό (έως 50%) σε σχέση µε τις υπόλοιπες (έως 70%). Η αγορά ζωοτροφών να αποτυπώνεται ως ξεχωριστό είδος δαπάνης. Επίσης όλα τα ποσά θα πρέπει να αναγράφονται συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και αυτό να αναγράφεται σαφώς.

7) Μετά την παραλαβή των πινάκων θα ακολουθήσει έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τους Υπουργούς Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίµων και Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε την οποία θα καθοριστούν οι ∆ήµοι που θα χρηµατοδοτηθούν και το ύψος της χρηµατοδότησης τους.

Παρακαλούµε να τηρηθούν αυστηρά τα ανωτέρω χρονοδιαγράµµατα προκείµενου να είναι εφικτή η εµπρόθεσµη έκδοση της ΚΥΑ.

Είµαστε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

send