Εγκύκλιος 2/25.1.2018 Υπουργείου Εσωτερικών

Υπαγωγή ορισμένων περιπτώσεων αιτούντων στις διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

25/01/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

25/01/2018

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΑΔΑ: ΩΨΧΜ465Χ87-ΣΣΚ

Αρ. πρωτ. Φ.130181/1499

Αθήνα, 25/1/2018

Ο Ειδικός Γραμματέας

Λάμπρος Μπαλτσιώτης

send