Εγκύκλιος 2/2.5.2018 Υπουργείου Οικονομίας

Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

02/05/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

02/05/2018

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ. : 46974 - 02/05/2018

ΑΔΑ: 69Π1465ΧΙ8-ΠΟΕ

Αθήνα, 02/05/2018

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ