Εγκύκλιος 26/26.10.2017 Υπουργείου Εσωτερικών

Ενηµέρωση για τις ρυθµίσεις του π.δ. 99/2017 «Καθορισµός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών προσώπων των δήµων ή υπηρεσίας των δήµων»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

11/10/2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

11/10/2017

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. 

Αριθ.Πρωτ.: 34200 

Α∆Α: 6ΙΥ5465ΧΘ7-ΠΡΥ

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός Παναγιώτης Σκουρλέτης