Εγκύκλιος 34/21.11.2017 Υπουργείου Εσωτερικών

Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη διαδικασία πολιτογράφησης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

21/11/2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

28/11/2017

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Α.Π. Φ. 130181/35816

ΑΔΑ: ΩΜΗΘ465ΧΘ7-5ΨΙ

Αθήνα, 21/ 11 /2017

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας

Λάμπρος Μπαλτσιώτης

send