Εγκύκλιος 5/6.2.2017 Υπουργείου Εσωτερικών

Οδηγίες για λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

06/02/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

06/02/2018

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

ΑΔΑ: Ω0ΓΘ465ΧΘ7-8ΒΜ

Α.Π.: ΤΑΔΚ 156/2018 

Σχετ.: Οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4509/2017 (201 Α')

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας 

Κώστας Πουλάκης

send