Εγκύκλιος Φ1/3591/Δ2/10.1.2018

Συμπλήρωση της με αριθμ. Φ1/143059/Δ2/14-09-2015 εγκυκλίου σχετικά με το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

10/01/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

10/01/2018

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ́

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β ́

ΑΔΑ: ΩΟ244653ΠΣ-Ε6Τ

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 203312/Δ2/22-11-2017 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Μαρούσι, 10-1-2018

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ