Εγκύκλιος ΟΑΕΔ 7495/01.02.2018

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α΄91), όπως προσετέθησαν με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’ 137)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

01/02/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

01/02/2018

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Α’ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –Α6

ΑΔΑ: Ω0724691Ω2-3ΛΒ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ 

send