logo-print

Άρθρο - Εγκύκλιος 40/19.12.2017 Υπουργείου Εσωτερικών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

19/12/2017

Κωδικοποιημένο
Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017), προβλέπεται ότι «οι σε ευθεία γραμμή κατιόντες όσων αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4018/2011 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014), καθώς και οι σε ευθεία γραμμή κατιόντες πολιτών Ισραήλ ή άλλων χωρών, δηλαδή εβραϊκής καταγωγής κατά τη διατύπωση του νόμου, ήτοι μέλη των ισραηλιτικών κοινοτήτων της Ελλάδας, αναφερόμενοι ως ισραηλίτες ή ισραηλιτικού θρησκεύματος στις τότε καταχωρήσεις των ελληνικών αρχών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ως την 9η Μαΐου 1945 και απεβίωσαν προτού ανακτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, μπορούν να αιτηθούν την πολιτογράφησή τους ως καταγόμενοι από Έλληνα πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων υπάγονται οι εξής κατηγορίες μονίμων κατοίκων εξωτερικού εβραϊκής καταγωγής:

α. οι κατιόντες (τέκνα) όσων αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ως εν ζωή πολίτες Ισραήλ ή άλλων χωρών οι οποίοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα έως τις 9-5-1945. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία κτήσης ιθαγένειας των ανιόντων αυτών, ρυθμίζονται με την εγκύκλιο 31/3-11-2017 της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 7Δ85465ΧΘ7-6ΛΖ)

β. οι κατιόντες (τέκνα) αποβιωσάντων πολιτών Ισραήλ ή άλλων χωρών οι οποίοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα έως τις 9-5-1945 και ουδέποτε ανέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια.

Κατά συνέπεια, θεμελιώδες γνώρισμα των δικαιούχων αυτών είναι η εβραϊκή καταγωγή τους (ως τυπική προϋπόθεση) όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα των ελληνικών αρχών σε συνάρτηση με τη διαπίστωση του συγγενικού τους δεσμού ως κατιόντες προσώπων τα οποία ήταν γεννημένα και εγκατεστημένα στην Ελλάδα και κατείχαν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους έως τις 9-5-1945, στη συνέχεια την απώλεσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποκτώντας την ιθαγένεια του Ισραήλ ή άλλης χώρας και εν τέλει:

- ανέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4018/2011 όπως ισχύουν ή

- απεβίωσαν πριν την ανάκτηση αυτής.

Στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας εξέτασης κάθε αίτησης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση της εβραϊκής καταγωγής του αιτούντος από την αρμόδια προξενική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη:

- στοιχεία εγγραφών ανιόντων του σε μητρώα αρρένων και δημοτολόγια της Ελλάδας (ακόμα και σε παλαιά και μη ισχύοντα),

- δημόσια έγγραφα ή πιστοποιητικά υπηρεσιών και νομικών προσώπων (π.χ. σχολεία, ασφαλιστικά ταμεία, επιμελητήρια, συλλόγους, κ.λπ.) καθώς και των εγγραφών σε τυχόν σωζόμενα αρχεία ελληνικών ισραηλιτικών κοινοτήτων.

Ως τεκμήρια απόδειξης της εβραϊκής καταγωγής του ενδιαφερομένου γίνονται επίσης αποδεκτά και τυχόν δημοσιεύματα, οπτικοακουστικό υλικό ή κάθε άλλη πηγή άντλησης πληροφοριών που προσκομίζει ο ίδιος, αναφορικά με την ιστορική διαδρομή της οικογένειας του.

Β. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για την υποβολή της σχετικής αίτησης πολιτογράφησης, ακολουθείται κατ’ αναλογία η διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.3284/2004:

Β.1. Υποβολή δήλωσης πολιτογράφησης

Η δήλωση πολιτογράφησης συνυποβάλλεται με την αίτηση πολιτογράφησης και συντάσσεται με την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντα ενώπιον του προξένου ή εξουσιοδοτημένου από τον ίδιο υπαλλήλου της προξενικής αρχής, παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων, των οποίων τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία, καθώς και ο αριθμός του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Ελληνικού διαβατηρίου τους, πρέπει να αναγράφονται στη δήλωση πολιτογράφησης. Σημειώνεται ότι ως μάρτυρες μπορούν να παραστούν στη δήλωση και υπάλληλοι της προξενικής αρχής. Η δήλωση πολιτογράφησης φέρει στρογγυλή σφραγίδα του οικείου προξενείου και ημερομηνία σύνταξης. Υπογραμμίζεται ότι στην Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών αποστέλλεται η πρωτότυπη δήλωση και όχι αντίγραφο αυτής.

Β.2.Αίτηση πολιτογράφησης

Η αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται στην αρμόδια (βάσει του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου) προξενική αρχή και θεωρείται αποδεκτή όταν συμπληρώνεται με Ελληνικούς χαρακτήρες. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται ως προς τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων περί της εβραϊκής καταγωγής του αιτούντος (πεδία 5 και 6 του εντύπου της αίτησης).

Υπογραμμίζεται ότι κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, τα αναγραφόμενα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του αιτούντος, θα πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τα στοιχεία που αναγράφονται στο αλλοδαπό του διαβατήριο ή σε ισοδύναμο προς αυτό έγγραφο καθώς και στις μεταφράσεις των λοιπών δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται, ειδικά για αιτούντες οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης λόγω προηγούμενης ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας του ανιόντα τους.

Β.3. Διαβατήριο ή άλλου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο

Για την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο αντιγράφου ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου τύπου ταξιδιωτικού εγγράφου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αντίγραφο μόνο των σελίδων εκείνων που περιλαμβάνουν τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος με επίσημη μετάφραση αυτών.

Υπογραμμίζεται ότι αποτελεί σύννομη πρακτική (σχετ. 381/2002 Γνωμοδότηση ΝΣΚ), η οποία εξυπηρετεί το στόχο της διευκόλυνσης των ενδιαφερόμενων, καθώς και της απλούστευσης των διαδικασιών, το να τίθεται επί του αντιγράφου διαβατηρίου, επισημειωματική πράξη επικύρωσης από την προξενική αρχή με την οποία θα επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για γνήσιο αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, το οποίο ο ενδιαφερόμενος οφείλει να κατέχει και να επιδεικνύει για το σκοπό αυτό.

Β.4. Πιστοποιητικό γέννησης

Η απόφαση πολιτογράφησης εκδίδεται βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στη μετάφραση που συνοδεύει το πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό του ληξιαρχικού γεγονότος της γέννησης του ενδιαφερόμενου όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας προέλευσης του.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Ν.3712/2008, αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Αpostille), όταν προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης με την σύμβαση αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από την οικεία ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου, η οποία θέτει τη σχετική σφραγίδα βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας έκδοσης, επί του πρωτοτύπου εγγράφου, όπου έχει ήδη τεθεί η σφραγίδα του αρμόδιου προς έκδοση οργάνου. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρηση τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι αντιρρήσεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία ελληνική προξενική αρχή.

Β.5.Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

Για την υποβολή αιτήματος πολιτογράφησης απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο θα πρέπει να αποτυπώνεται η συνολική ποινική κατάσταση του αιτούντος. Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου εκδίδεται από την αρμόδια αρχή με μέριμνα του ενδιαφερομένου και προσκομίζεται από τον ίδιο, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

Ειδικότερα, για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι ανιόντες απεβίωσαν πριν την ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, απαιτούνται επιπροσθέτως:

- προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης ή πιστοποιητικού θανάτου του ανιόντα, έκδοσης αρμοδίων αλλοδαπών αρχών νομίμως επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένης

- ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανιόντα εκδοθείσα από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησής του στην Ελλάδα

- πιστοποιητικό γέννησης από τον Ελληνικό Δήμο, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά τη γέννησή του κατείχε την Ελληνική ιθαγένεια, καθώς και οι μεταβολές που επήλθαν στην ιθαγένειά του έως και την απώλεια αυτής. Σε περίπτωση που υφίστανται επιπλέον δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο γονέας τους είχε την Ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή του, την οποία εν συνεχεία απώλεσε (όπως π.χ. πιστοποιητικά στρατολογίας για τους άρρενες, αντίγραφα πράξεων της Διοίκησης που τους αφορούν, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ή Ελληνικά διαβατήρια με τα οποία αναχώρησαν για την Παλαιστίνη) πρέπει επίσης να συνυποβάλλονται με την αίτησή τους, ώστε να βοηθηθεί η Υπηρεσία μας στην έρευνα που θα διεξάγει.

- πιστοποιητικό γάμου ή ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του αιτούντα

Αναφορικά με τις μεταφράσεις που απαιτείται να συνοδεύουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά (εκτός του διαβατηρίου) και λαμβάνοντας υπόψη διάφορα ενδεχόμενα (π.χ. γεωγραφική εγγύτητα προξενικής αρχής με την Ελλάδα, παροχή υποστήριξης από πληρεξούσιο δικηγόρο, κ.λπ.), υπογραμμίζεται ότι, γίνονται εξίσου αποδεκτές μεταφράσεις εφόσον πραγματοποιούνται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδας και να υπογράφει ως «ο μεταφράσας» δικηγόρος ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία. Επισημαίνεται ότι η μετάφραση θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των επικυρώσεων που υπάρχουν στο αλλοδαπό έγγραφο.

Γ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γ.1. Έκθεση προξένου

Η έκθεση προξένου η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.3284/2004, συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα που διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο στο οποίο βασίζεται η κρίση επί του αιτήματος πολιτογράφησης του ενδιαφερόμενου, ιδίως για τη διαπίστωση της ύπαρξης ισχυρών δεσμών με την Ελλάδα και για το λόγο αυτό πρέπει να είναι το δυνατότερο αναλυτική.

Ο πρόξενος εφόσον έχει ελεγχθεί η τυπική υπαγωγή του ενδιαφερομένου στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4018/2011 όπως ισχύει, γνωμοδοτεί για τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο του αιτούντος, αφού συνεκτιμήσει τις γνώσεις τους σε σημαντικές θεματικές ενότητες που αφορούν στην Ελλάδα και τη σύγχρονη πραγματικότητα της χώρας, διαπιστώνοντας με αυτόν τον τρόπο το γνήσιο ενδιαφέρον του για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Γ.2. Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται για τη σύνταξη της έκθεσης προξένου

Πιο συγκεκριμένα, χρήσιμο είναι η έκθεση να κινείται στους ακόλουθους άξονες:

Ι. στοιχεία για τους προγόνους του ενδιαφερόμενου (τόπος καταγωγής και εγκατάστασης, τυχόν εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων και δημοτολόγια της Ελλάδας, χρόνος αναχώρησης από την Ελλάδα και απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας, κ.λπ.)

ΙΙ. Ο βαθμός γνώσης της ελληνικής γλώσσας (λαμβάνεται υπόψη η προσκόμιση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών ελληνομάθειας). Παρότι η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι επιθυμητή, εξίσου θετικό στοιχείο αποτελεί και το να είναι ο ενδιαφερόμενος γνώστης άλλων γλωσσών των ισραηλιτικών κοινοτήτων της Ελλάδας.

ΙΙΙ. Η επαφή του με την Ελλάδα και η αντίληψη που έχει για τη σύγχρονη πραγματικότητα της χώρας, την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό κ.λπ. καθώς και η συμμετοχή του σε εκδηλώσεις γενικού ελληνικού ενδιαφέροντος ή σε εκδηλώσεις εβραϊκών κοινοτήτων οι οποίες διατηρούν ιστορικούς δεσμούς και επαφές με την Ελλάδα (λαμβάνεται υπόψη η προσκόμιση βεβαιώσεων από ανάλογους φορείς).

Οι πληροφορίες αυτές προτείνεται να αντλούνται μέσω της διενέργειας μιας δομημένης συνέντευξης με τον αιτούντα, αξιολογώντας τις γνώσεις του στα εξής ενδεικτικά πεδία:

- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: ύπαρξη βασικών γνώσεων του αιτούντος σχετικά με τη γεωγραφική θέση της χώρας, τα σύνορά της, τα γεωφυσικά της χαρακτηριστικά, βασικά δημογραφικά στοιχεία κ.α.

- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ. ύπαρξη βασικών γνώσεων του αιτούντος σχετικά με σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Αναφέρονται ενδεικτικά η ιστορική διαδρομή της χώρας, σημαντικές προσωπικότητες αυτής, τόποι με βαρύνουσα σημασία, η δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, σημαντικές εθνικές εορτές, έθιμα κ.α.

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ύπαρξη βασικών γνώσεων του αιτούντος σχετικά με τα σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, τους θεσμούς και τις θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος. Αναφέρονται ενδεικτικά το πολίτευμα της χώρας, τα όργανα άσκησης της κρατικής εξουσίας, τα πολιτικά κόμματα, τα εθνικά σύμβολα, κ.α.

Οι απαντήσεις του αιτούντος στις επιλεγόμενες από την οικεία προξενική αρχή ερωτήσεις αξιολογούνται βάσει κλίμακας (Α: ΑΡΙΣΤΑ Β: ΕΠΑΡΚΗΣ Γ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ) και συνεκτιμώνται με τα λοιπά στοιχεία της έκθεσης, ως προς την εισήγηση αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος πολιτογράφησης του αιτούντος.

Σε περίπτωση που θα εντοπίζονται ελλείψεις, ασάφειες ή αντιφάσεις σε εκθέσεις προξένων, ιδίως σε όσες περιλαμβάνουν εισήγηση αποδοχής του αιτήματος πολιτογράφησης, η υπηρεσία μας διατηρεί τη δυνατότητα να προβαίνει αιτιολογημένως στην αναπομπή αυτής προς την οικεία προξενική αρχή, προκειμένου να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο της έκθεσης με παρατηρήσεις θα αποστέλλεται απευθείας από τη Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών προς την αρχή που φέρει την αρμοδιότητα σύνταξης και υπογραφής της έκθεσης, με παράλληλη κοινοποίησή της στην αρμόδια Πρεσβεία ή Γραφείο Συνδέσμου. Εννοείται ότι οι συμπληρωματικές διευκρινίσεις θα ενσωματώνονται στο σώμα της έκθεσης, της οποίας θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος εκτός και αν επιλεγεί η οδός της σύνταξης νέας έκθεσης προξένου.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Μετά το σχηματισμό του φακέλου πολιτογράφησης και τη διαβίβασή του προς την υπηρεσία μας και εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας, προωθείται η έκδοση απόφασης και δημοσίευση περίληψης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δεδομένου ότι οι απορριπτικές αποφάσεις δεν δημοσιεύονται, η ενημέρωση προς τον ενδιαφερόμενο γίνεται με μέριμνα της οικείας προξενικής αρχής σε συνέχεια σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας μας.

Ακολούθως, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την υπηρεσία μας, έγγραφο με το οποίο καλείται η οικεία προξενική αρχή να μεριμνήσει για τη διενέργεια της τελετής ορκωμοσίας. Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3284/2004, η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί μέσα σε ετήσια προθεσμία από την ημερομηνία της δημοσίευσης. Συνεπώς πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο για την έγκαιρη πρόσκλησή του σε ορκωμοσία.

Κατόπιν της τελετής ορκωμοσίας συντάσσεται σχετικό πρακτικό, συνοδευόμενο από ατομική δήλωση (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο παράρτημα της εγκυκλίου) αναφορικά με το Δήμο της χώρας όπου επιθυμεί να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος καθώς και τα τυχόν ανήλικα τέκνα του, τα οποία αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια αυτοδικαίως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Ν.3284/2004.

Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται να συμπεριληφθούν στη διαβιβαζόμενη προς την υπηρεσία μας αλληλογραφία:

- πιστοποιητικά γέννησης των ανήλικων τέκνων επικυρωμένα και μεταφρασμένα κατά τα προβλεπόμενα

- πιστοποιητικό γάμου, επικυρωμένο και μεταφρασμένο κατά τα προβλεπόμενα

- πράξη καθορισμού ηλικίας για κάθε άρρεν μέλος της οικογένειας του ενδιαφερομένου (συμπεριλαμβανομένου του ιδίου).

Μετά τη λήψη της σχετικής αλληλογραφίας της οικείας προξενικής αρχής προς την υπηρεσία μας, το επόμενο στάδιο της διαδικασίας αφορά στη διαβίβαση της αλληλογραφίας στην αρμόδια βάσει χωρικής αρμοδιότητας Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Δήμο στα δημοτολόγια του οποίου επιθυμεί να εγγραφεί ο πολιτογραφούμενος. Οι Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και ιδίως τα Τμήματα Ιθαγένειας αυτών, όπου κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώνουν εγκαίρως την υπηρεσία μας για προβλήματα που τυχόν εντοπίζουν στη διακινούμενη αλληλογραφία, προκειμένου να μεριμνούμε αναλόγως για την επίλυσή τους.

Τα Τμήματα Δημοτολογίου των Δήμων της χώρας, προς τα οποία επίσης κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο σχετικά με τη πρόοδο της υπόθεσής του για το στάδιο της εγγραφής του στα Μητρώα Αρρένων και τα δημοτολόγια, ενημερώνοντας εγγράφως την οικεία προξενική αρχή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε στη συνέχεια να λάβει γνώση και ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, με μέριμνα της τελευταίας.

Για διευκόλυνση τόσο των ενδιαφερομένων όσο και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συνίσταται να αποστέλλονται αυτεπάγγελτα (μέσω της οικείας προξενικής αρχής) από τις υπηρεσίες δημοτολογίου των οικείων Ο.Τ.Α., αντίγραφα αρχικών πιστοποιητικών γέννησης και οικογενειακής κατάστασης μαζί με το έγγραφο ενημέρωσης για τη δημοτολογική τακτοποίηση.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου και της απαρέγκλιτης χρήσης των υποδειγμάτων εντύπων και εγγράφων, καθώς και για την επικαιροποίηση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω των ιστότοπων των προξενικών αρχών, αναφορικά με τις διαδικασίες πολιτογράφησης δικαιούχων οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Σας επισημαίνουμε ότι η παρούσα καθώς και τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την εφαρμογή της διαδικασίας βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπ. Εσωτερικών (http://www.ypes.gr/el/EidGramIthageneias/diefthinsi_ithageneiasNEW/Egykl...). Τέλος, μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα, παρατηρήσεις ή προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης των διαδικασιών προς την υπηρεσίας μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (omogen@ypes.gr ή ithagenia@ypes.gr).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Βλέπε παραρτήματα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012
Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ