Άρθρο 8 - Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2018 - Βοήθεια στους καταναλωτές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/03/2018

Κωδικοποιημένο

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους φορείς υπεύθυνους για την παροχή πρακτικής βοήθειας στους καταναλωτές σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ καταναλωτή και εμπορευόμενου που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Σημειωσεις επι του νομου

Ο παρών κανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 11 αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από τις 3 Δεκεμβρίου 2018. Ωστόσο, το άρθρο 6 εφαρμόζεται έναντι διατάξεων συμφωνιών που έχουν συναφθεί πριν από τις 2 Μαρτίου 2018 οι οποίες συμμορφώνονται με το άρθρο 101 ΣΛΕΕ και με όλους τους ισοδύναμους κανόνες του εθνικού δικαίου ανταγωνισμού από τις 23 Μαρτίου 2020.