Άρθρο 9 - Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2018 - Ρήτρα επανεξέτασης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/03/2018

Κωδικοποιημένο

1. Έως τις 23 Μαρτίου 2020 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις του κανονισμού στην εσωτερική αγορά και στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης, ειδικότερα, της πιθανής πρόσθετης διοικητικής και οικονομικής επιβάρυνσης που προκύπτει για τους εμπορευόμενους εξαιτίας της ύπαρξης διαφορετικών εφαρμοστέων ρυθμιστικών καθεστώτων στον τομέα του δικαίου των καταναλωτικών συμβάσεων. Όταν χρειάζεται, η έκθεση αυτή συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού, υπό το πρίσμα των νομικών, τεχνικών και οικονομικών εξελίξεων.

2. Η πρώτη αξιολόγηση κατά την παράγραφο 1 διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να εκτιμηθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και η έκταση της απαγόρευσης του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) και κατά πόσον ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η παροχή πρόσβασης σε έργα με προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η χρήση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης έργων με προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή άλλων προστατευόμενων αντικειμένων άυλης μορφής, εφόσον ο εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα δικαιώματα για τα οικεία εδάφη.

Σημειωσεις επι του νομου

Ο παρών κανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 11 αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από τις 3 Δεκεμβρίου 2018. Ωστόσο, το άρθρο 6 εφαρμόζεται έναντι διατάξεων συμφωνιών που έχουν συναφθεί πριν από τις 2 Μαρτίου 2018 οι οποίες συμμορφώνονται με το άρθρο 101 ΣΛΕΕ και με όλους τους ισοδύναμους κανόνες του εθνικού δικαίου ανταγωνισμού από τις 23 Μαρτίου 2020.