logo-print

Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Όπως εγκρίθηκε με την από 4.1.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δημοσιεύτηκε στον Κώδικα Νομικού Βήματος στον τόμο του 1986.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

04/01/1980

Κωδικοποιημένο
Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Προοίμιο

1. Ο Δικηγόρος, κατά τον Κώδικα Δικηγόρων είναι υποχρεωτικά μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου ασκεί το Δικηγορικό Λειτούργημα. Διορίζεται με διάταγμα άμισθος δημόσιος λειτουργός και είναι "συμπράττων Λειτουργός της Δικαιοσύνης". Αποτελεί το ένα μέρος του Τρίπτυχου της Λειτουργίας και Απονομής της Δικαιοσύνης (Δικαστές - Δικηγόροι - Δικαστικοί Υπάλληλοι).

2. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του Κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 199 του ν.δ. 3026/1954 "Περί Κώδικος Δικηγόρων", βαρύνονται με τα παρακάτω καθήκοντα και υποχρεώσεις, η εκπλήρωση των οποίων αποτελεί νομικό και ηθικό χρέος.

α) Τη μέριμνα για την εν γένει αξιοπρέπεια του Δικηγόρου και την απονομή από κάθε Αρχή του οφειλόμενου προς αυτόν σεβασμού κατά την ενάσκηση του λειτουργήματός του.

β) Την υποβολή προτάσεων και γνωμών που αφορούν στη βελτίωση της Νομοθεσίας, την ερμηνεία και την εφαρμογή της.

γ) Τη διατύπωση παρατηρήσεων και κρίσεων ως προς τη λειτουργία και την απονομή της Δικαιοσύνης.

δ) Τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε ζήτημα που ενδιαφέρει το Δικηγορικό Σώμα ή τα μέλη του Συλλόγου ή την επαγγελματική τάξη.

ε) Τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί παντός γενικότερου ζητήματος Εθνικού ή Κοινωνικού περιεχομένου. Οι διατάξεις αυτές, προσδιορίζουν την ιδιαίτερη φύση και υπόστασή τους και τους προσδίδουν το ιδιαίτερο εκείνο κύρος και τη λειτουργηματική τους αυθεντία που παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το νομικό κόσμο και τον Ελληνικό Λαό.

3. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του Κράτους είναι Οργανισμοί Επιστημονικοί και Επαγγελματικοί. Σαν επιστημονικοί Οργανισμοί που περικλείουν μέσα τους τις πρώτες επιστημονικές δυνάμεις της χώρας, έχουν αποστολή την παροχή υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία και απονομή της Δικαιοσύνης. Τη προαγωγή και πρόοδο της επιστήμης του Δικαίου. Τη βελτίωση της Νομοθεσίας. Τη παρακολούθηση της Νομολογίας των Δικαστηρίων. Την υπεράσπιση της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Τη προστασία των Συνταγματικών Δικαιωμάτων και των ατομικών Ελευθεριών του πολίτη. Τη διασφάλιση της ελεύθερης εκφράσεως του Ελληνικού Λαού. Σαν επαγγελματικοί Σύλλογοι που περιλαμβάνουν στους κόλπους τους επαγγελματίες, που αγωνίζονται για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, επιβίωση και προκοπή, έχουν καθήκον να υπερασπίζονται τα θέματα και τις επαγγελματικές και ηθικές διεκδικήσεις του Δικηγορικού Σώματος. Ν' αγωνίζονται για την προώθηση και τη λύση τους και να αγρυπνούν για τη προστασία της Δικηγορικής ολότητας.

4. Σαν δημόσιοι λειτουργοί, "συμπράττοντες Λειτουργοί της Δικαιοσύνης", οι Δικηγόροι έχουν επίσης χρέος ν' αγωνίζονται για την καλή λειτουργία της, την εξύψωση του κύρους και του γοήτρου της και να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια στους Λειτουργούς της, για ν' ανταπεξέρχονται στο δύσκολο και βαρύ έργο τους.

5. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η ευθύνη του Δικηγόρου κατά την άσκηση του Λειτουργήματός του σε περίοδο λειτουργίας Εκτάκτων Δικαστηρίων, που η υπεράσπιση των αγαθών της ελευθερίας και των δικαιωμάτων του πολίτη επιβάλλουν έντονη την παρουσία του στις Δίκες, η διεύθυνση της διαδικασίας των οποίων και οι εκδιδόμενες αποφάσεις τελούν κάτω από τη λειτουργία της στυγνής σκοπιμότητας και όχι της νομιμότητας και των αρχών του "κράτους δικαίου". Ο Δικηγόρος κάτω από συνθήκες λειτουργίας "Εκτάκτων Δικαστηρίων" οφείλει να υπερασπίζεται με σθένος και μαχητικότητα τον κατηγορούμενο, το βήμα της υπερασπίσεως που είναι η πολεμίστρα του, το Δικηγορικό λειτούργημα που είναι ο θώρακάς του και την υψηλή ιδέα της Δικαιοσύνης που αποτελεί το ιδανικό της ανθρωπότητας. Αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Μια δικανική μάχη με αντίπαλο Επίτροπο και Δικαστήριο σκοπιμότητας για τις συνέπειες. Μια δικανική μάχη με αντίπαλο Επίτροπο και Δικαστήριο σκοπιμότητας, είναι προέκταση της μάχης που δίνει ο κατηγορούμενος για τα ιδανικά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Ο Δικηγόρος οφείλει να υπερασπιστεί τον κατηγορούμενο και να τον προστατέψει μπροστά στην αυθαιρεσία και τη βία.

6. Ο Πρόεδρος και τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων είναι, σύμφωνα με το νόμο, έφοροι και φρουροί των κανόνων του Δικηγορικού Κώδικα και των φιλελεύθερων παραδόσεων του Δικηγορικού Σώματος και του Δικηγορικού Λειτουργήματος. Δέκτες των αντιδράσεων και αντιλήψεων του νομικού δημοσίου χώρου, οφείλουν να υπερασπίζονται ό,τι είναι προς το συμφέρον του Ελληνικού Λαού και της Δικαιοσύνης και ν ' αγωνίζονται για την εύρυθμη λειτουργία της και την ορθή απονομή του Δικαίου. Γιατί εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης σημαίνει και ομαλή λειτουργία της Δημοκρατίας και του "κράτους Δικαίου". Χωρίς καλή λειτουργία και απονομή της Δικαιοσύνης δε μπορεί να υπάρξει και να ευδοκιμήσει Δικηγορία και να προαχθεί το Δικηγορικό λειτούργημα.

7. Κατά την εκπλήρωση της αποστολής του στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του πολίτη, το Δικηγορικό Σώμα της Αθήνας έχει και μάρτυρες και θύματα. Στη μνήμη τους το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Πρωτεύουσας αφιερώνει το Κώδικα αυτόν, ο οποίος περιέχει τους δεοντολογικούς κανόνες που πρέπει να τηρούν τα μέλη του κατά την άσκηση του Δικηγορικού Λειτουργήματος.

Α' ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Άρθρο 1 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 2 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 3 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Β' ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Άρθρο 4 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Γ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Άρθρο 5 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 6 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 7 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 8 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 9 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 10 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 11 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Δ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Άρθρο 12 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 13 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 14 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 15 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 16 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 17 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 18 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 19 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Ε' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Άρθρο 20 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 21 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 22 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 23 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 24 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 25 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 26 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 27 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

ΣΤ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Άρθρο 28 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 29 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 30 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 31 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 32 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Ζ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Άρθρο 33 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 34 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Η' ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ

Άρθρο 35 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Θ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ

Άρθρο 36 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 37 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Ι' ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ

Άρθρο 38 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

ΙΑ' ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Άρθρο 39 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

ΙΒ' ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 40 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 41 - Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 1980

Προσωπικές Εταιρείες
Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ