Κοινή Υπουργική Απόφαση 141871/31.12.2018

Συμπλήρωση του πίνακα δικαιούχων πληρωμής της παρ. 1 του άρθρου 1 της 45231/2017 απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο  65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α΄)» (ΦΕΚ 1445 Β΄)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

15/01/2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

15/01/2019

Κωδικοποιημένο

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 62, 63, 64 και 65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ  240  Α΄) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία... του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού...», όπως ισχύει (ΦΕΚ 208 Α΄).

4. Του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 192 Α΄).

6. Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 37 Α΄).

7. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄).

Β) Την Υ59/5-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ 3818 Β΄).

Γ) Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ 3696 Β΄).

Δ) Την 45231/20-04-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016» (ΦΕΚ 1445 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ε) Το αριθμ. 134517/12-12-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διευθυντή του Γραφείου της Υφυπουργού Οικονομικών, στο οποίο ορίζονται οι ΚΑΔ που προστίθενται στον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ 1445 Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και εντάσσονται στην υποχρέωση αποδοχής πληρωμής με κάρτα.

ΣΤ) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send