Κοινή Υπουργική Απόφαση 151585/323/3.2.2017

Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

03/02/2017

Κωδικοποιημένο

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 15 παράγραφος 1 και 22 παράγραφοι 2 και 3 αυτού που αναφέρονται στο περιεχόμενο τής παρούσας απόφασης, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες του άρθρου 153 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιοοικονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Τις διατάξεις των:

α) π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», άρθρο 1 με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και άρθρου 6 του ιδίου π.δ. με το οποίο μεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 π.δ. 352/1991, ΦΕΚ 124 Α΄ και άρθρο 1 παρ. 2, π.δ. 228/2002, ΦΕΚ 208 Α΄).

β) π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

γ) π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

δ) π.δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Β΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Την Υ198 (ΦΕΚ 3722/Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο».

ζ) Υ29/8.10.2015 απόφαση τού Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).

5. Τη σχετική εισήγηση τής Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής τής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τού κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017