Κοινή Υπουργική Απόφαση 27265/14.6.2016

Τροποποίηση της αριθ. 30825/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014», όπως ισχύει

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

27/06/2016

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

27/06/2016

Κωδικοποιημένο

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 136, παρ.1 και 16, καθώς και του άρθρου 19Α του Ν. 4251/2014 (Α’/80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,

β) του άρθρου 8, παρ. 25 του Ν. 4332/2015 (Α’/76),

γ) του άρθρου 25 του Ν. 4375/2016 (Α’/51),

δ) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005(Α’/98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την αριθ. 30825/2014 (Β’/1528) κοινή υπουργική απόφαση.

3. Την αριθ. 68019/2015 (Β’/2272) κοινή υπουργική απόφαση.

4. Τη με αριθμό Υ 10/2015 (Β’/2109) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016

send