Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13/οικ.33474/1934

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

15/06/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

01/01/2019

Κωδικοποιημένο

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 15 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).

2. Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 210).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Α’37).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών (Α’ 180).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

13. Την αριθμ. Υ28 (Β’ 2168/9.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και τις αριθμ. Υ70 (Β’ 2441/13.11.2015), Υ43 (Β’ 1510/03.05.2017) και Υ24 (Β’ 1546/04.05.2018) τροποποιήσεις αυτής.

14. Την αριθμ. Υ29 (Β’ 2168/9.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

15. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β’ 3696).

16. Την αριθμ. 44528/Δ9.12187/8.10.2015 (ΥΟΔΔ 724/

13.10.2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

17. Την αριθμ. 31316/2542/6-6-2018 «Εισηγητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)» της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους έως και εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) ευρώ για το έτος 2019, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13/οικ.33474/1934 - Επίδομα Στέγασης

Άρθρο 2 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13/οικ.33474/1934 - Ορισμοί για την εφαρμογή του Επιδόματος Στέγασης

Άρθρο 3 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13/οικ.33474/1934 - Ποσό Επιδόματος Στέγασης - Διάρκεια χορήγησης

Άρθρο 4 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13/οικ.33474/1934 - Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Άρθρο 5 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13/οικ.33474/1934 - Διαδικασία υποβολής αίτησης

Άρθρο 6 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13/οικ.33474/1934 - Υποχρεώσεις δικαιούχων

Άρθρο 7 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13/οικ.33474/1934 - Ανάκληση της πράξης έγκρισης

Άρθρο 8 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13/οικ.33474/1934 - Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα πληρωμών

Άρθρο 9 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13/οικ.33474/1934 - Αρμόδια Όργανα και Υπηρεσίες

Άρθρο 10 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13/οικ.33474/1934 - Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής του επιδόματος

Άρθρο 11 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13/οικ.33474/1934 - Εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα

Άρθρο 12 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13/οικ.33474/1934 - Αφορολόγητο - Ακατάσχετο

Άρθρο 13 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13/οικ.33474/1934 - Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018

send