Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.0544/Μ.6915/ΑΣ437

Έγκριση της δι' ανταλλαγεισών επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26.9.1966 για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων μετά των προσαρτημένων σ' αυτή κειμένων (Κάιρο, 4 Ιουλίου 2016 και 28 Ιουλίου 2016)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

22/12/2016

Κωδικοποιημένο

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 της Συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και της Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων μετά των προσαρτημένων σ' αυτή κειμένων, που υπογράφηκε στο Κάιρο, την 26η Σεπτεμβρίου 1966 και του άρθρου 7 του Α.Ν. 22/1967, με τον οποίο κυρώθηκε η ανωτέρω Συμφωνία, (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/14.06.1967),

2. τη διάταξη της παραγράφου 3 β των συμφωνηθέντων πρακτικών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο για ορισμένα οικονομικά θέματα που εκκρεμούν, τα οποία κυρώθηκαν με το Ν. 1704/1987, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 87/τ.Α΄/09.06.1987,

3. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.04.2005,

4. το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων των υπό έγκριση ανταλλαγεισών επιστολών ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

5. το περιεχόμενο των υπό έγκριση ανταλλαγεισών επιστολών, αποφασίζουμε:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Nοεμβρίου 2016

send