Άρθρο 84 - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Περιεχόμενο της δήλωσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/01/1951

Υπό κωδικοποίηση

Η δήλωση είναι απαράδεκτη, αν δεν περιέχει συνοπτική έκθεση της υπό­θεσης για την οποία παρίσταται κάποιος ως πολιτικώς ενά­γων, τους λόγους στους οποίους στηρίζεται το δικαίωμα της παράστασης, καθώς και το διορισμό αντικλήτου στην έδρα του δικαστηρίου αν αυτός που κάνει τη δήλωση δεν διαμένει μόνιμα εκεί. Στον αντίκλητο μπορούν να γίνονται όλες οι επιδόσεις και οι κοινοποιήσεις που αφορούν τον πολιτικώς ενάγοντα. Την υποχρέωση διορισμού αντικλή­του στην πιο πάνω περίπτωση έχει ο αδικηθείς και όταν ε­γείρει αγωγή ή υποβάλει απαίτηση στο ποινικό δικαστήριο (άρθρο 68 παρ. 1 και 2). Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αδικηθέντος που έχει διορισθεί νόμιμα και έχει γνωστοποιη­θεί στην προδικασία ή στο ακροατήριο είναι και αντίκλητος.

send