logo-print

Άρθρο 2 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 12205/16.8.2016 - Μητρώο Δικηγόρων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/09/2016

Κωδικοποιημένο
Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Στην Υπηρεσία Ασύλου, τηρείται Μητρώο Δικηγόρων στο οποίο εγγράφονται δικηγόροι οι οποίοι:

α. Διαθέτουν:

αα. αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα του δικαίου διεθνούς προστασίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται ιδίως με βεβαιώσεις σχετικού με τον ως άνω τομέα φορέα στον οποίο απασχολήθηκε ο δικηγόρος, με αντίγραφα δικογράφων του δικηγόρου που έχουν κατατεθεί ενώπιον δικαστηρίου ή αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων επί δικών στις οποίες παρέστη ο δικηγόρος ή αντίγραφα υπομνημάτων ή προσφυγών που έχουν κατατεθεί ενώπιον αρμοδίων διοικητικών αρχών, ή

ββ. μεταπτυχιακό τίτλο νομικής σχολής ή τμήματος νομικής στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δικαίου ή δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης ή του δικαίου διεθνούς προστασίας ή του δικαίου προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του ευρωπαϊκού δικαίου ή του διεθνούς δικαίου ή των διεθνών σπουδών και διαθέτουν εμπειρία κατά την έννοια του στοιχείου (αα), τουλάχιστον ενός έτους. ή

γ.γ. έχουν ολοκληρώσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την εκπαίδευση των επαγγελματιών του δικαίου στα ανθρώπινα δικαιώματα (πρόγραμμα HELP) του Συμβουλίου της Ευρώπης, και

β. έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και

γ. δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και

δ. έχουν επιτύχει σε σχετική γραπτή εξέταση την οποία διοργανώνει και πραγματοποιεί η Επιτροπή της παραγράφου 3, η οποία βαθμολογεί και την επίδοση των υποψηφίων.

2. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου προκηρύσσεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής και προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα για την οργάνωση και διεξαγωγή της γραπτής διαδικασίας (χρόνος, τόπος διεξαγωγής), οι προϋποθέσεις για την τήρηση της μυστικότητας, του αδιάβλητου και της διαφάνειας της γραπτής εξέτασης, η κλίμακα βαθμολόγησης, καθώς και το γνωστικό αντικείμενο της γραπτής εξέτασης. Στην απόφαση περιλαμβάνεται ο αριθμός των δικηγόρων για τη δημιουργία ή συμπλήρωση του μητρώου και ο αριθμός των θέσεων δικηγόρων ανά ΠΓΑ.

3. Η βαθμολόγηση των γραπτών και η επιλογή διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, κατηγορίας ΠΕ με πτυχίο νομικής, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, και ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου, έναν εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ως μέλη. Η απόφαση του Διευθυντή περί έναρξης της διαδικασίας κοινοποιείται τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα στους ανωτέρω φορείς προκειμένου αυτοί να υποδείξουν εκπροσώπους.

Σε περίπτωση μη υπόδειξης εκπροσώπων από κάποιον από τους ανωτέρω φορείς, είναι δυνατή η αναπλήρωση τους από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου, κατηγορίας ΠΕ με πτυχίο νομικής, οι οποίοι θα οριστούν με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.

4. Μετά την υπόδειξη των εκπροσώπων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, συστήνεται η Επιτροπή με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο που διατίθεται για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία Ασύλου και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής. Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

6. Δικηγόρος ο οποίος επιθυμεί την εγγραφή του στο Μητρώο οφείλει να υποβάλει, εκτός των αποδεικτικών των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων κατά την παράγραφο 1, και δήλωση με την οποία αναφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στα οποία επιθυμεί να παρέχει νομική συνδρομή εφόσον επιλεγεί.

7. Στο Μητρώο περιλαμβάνονται οι επιλεγέντες δικηγόροι, οι οποίοι κατατάσσονται κατά σειρά επιτυχίας και κατανέμονται στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (Π.Γ.Α.) στα οποία θα παρέχουν νομική συνδρομή με απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου, με βάση την παραπάνω κατάταξη και τη δήλωση της παραγράφου 6.

8. Το Μητρώο περιλαμβάνει και κατάλογο με ίσο αριθμό επιλαχόντων, εφόσον αυτό είναι εφικτό, οι οποίοι κατανέμονται ανά γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, σύμφωνα με την παράγραφο 7.

9. Οι δικηγόροι που εγγράφονται στο μητρώο, αποδέχονται την εγγραφή τους σε αυτό με σχετική δήλωση τους προς την Υπηρεσία Ασύλου με την οποία αποδέχονται και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα.

10. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας, η διαγραφή από το Μητρώο πραγματοποιείται και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. μετά από αίτηση του δικηγόρου

β. απώλεια ή αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας για οποιαδήποτε αιτία

γ. πειθαρχικής τιμωρίας του δικηγόρου.

Η διαγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του Προϊσταμένου του τμήματος Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου.

11. Σε περίπτωση που σε Π.Γ.Α. παρατηρηθεί σταθερή μείωση του αριθμού των υποβαλλόμενων προσφυγών ώστε να μην είναι αναγκαία η παροχή υπηρεσιών νομικής συνδρομής ή που η ανάγκη αυτή υπερκαλύπτεται από τον αριθμό των δικηγόρων που έχουν κατανεμηθεί στο Π.Γ.Α. αυτό, οι δικηγόροι κατανέμονται, εφόσον το επιθυμούν, σε άλλο ΠΓΑ στο οποίο παρατηρείται ανάλογη αύξηση αναγκών, ανάλογα με την κατάταξη τους, τη δήλωση της παραγράφου 6 και τις ανάγκες για παροχή υπηρεσιών νομικής συνδρομής.

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send