logo-print

Άρθρο 4 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 52138/2.2.2003 - Επιτρεπόμενοι τύποι και μεγέθη διαφημιστικών πλαισίων ανάλογα με τη θέση τοποθέτησής τους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/02/2003

Μη κωδικοποιημένο
Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Ανάλογα με το χώρο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 και την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2946/2001 για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, ο τύπος του δια­φημιστικού πλαισίου, το μέγεθος και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις τοποθέτησης τους, καθορίζονται ως εξής:

1. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α. Πεζοδρόμια

Στα πεζοδρόμια επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστι­κών πλαισίων τύπου «ΡΑΚΕΤΑ» με τις ακόλουθες προϋ­ποθέσεις:

α) H νοητή κατακόρυφος της κορνίζας της ωφέλιμης επιφάνειάς τους πρέπει να απέχει από το κράσπεδο του πεζοδρομίου τουλάχιστον 1,00m.

β) H κορνίζα της ωφέλιμης επιφάνειάς τους πρέπει να απέχει από την ρυμοτομική γραμμή τουλάχιστον 2,50m.

γ) Πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατά­ξεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

δ) Να απέχουν εκατέρωθεν και καθ' ύψος τυχόν φωτει­νού σηματοδότη ρύθμισης της κυκλοφορίας, τουλάχι­στον 20m.

ε) Τα διαφημιστικά πλαίσια που τοποθετούνται στα πε­ζοδρόμια σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να εί­ναι φωτεινά ή φωτιζόμενα.

B. Πλατείες

Στις πλατείες επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση διαφημι­στικών πλαισίων τύπου «ΠΥΡΓΟΣ».

Τα διαφημιστικά πλαίσια που τοποθετούνται στις πλα­τείες, επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα, εφ' όσον έχει επιτραπεί αυτό για τη συγκεκριμένη θέση, με την απόφαση καθορισμού χώρων για υπαίθρια διαφήμι­ση, της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001.

Γ. Λοιποί κοινόχρηστοι χώροι

Σε πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις, στον αιγιαλό και την παραλία και γενικά σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο, απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων, τόσο μέσα στους κοινόχρηστους αυτούς χώρους, όσο και κα­τά μήκος του ορίου τους. Προκειμένου για κατοικημένες περιοχές, η απαγόρευση τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων κατά μήκος του ορίου, καταλαμβάνει σε κάθε περίπτωση όλη την έκταση του πλησιέστερου προς το όριο αυτό πεζοδρομίου της οδού.

Δ. Στέγαστρα στάσεων

Στα στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός διαφημιστικού πλαισίου μεγίστων διαστάσεων 1,40m (οριζόντια διάσταση) επί 2,00m (κατακόρυφη διά­σταση).

Επιτρέπεται η διαφήμιση στα ανωτέρω διαφημιστικά πλαίσια, με εναλλασσόμενα μηνύματα συχνότητας όχι μι­κρότερης του ενός μηνύματος ανά δέκα λεπτά.

Τα διαφημιστικά πλαίσια των στεγάστρων στάσεων επι­τρέπεται να είναι φωτεινά.

Ε. Περίπτερα

Στα περίπτερα επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, σε πλαίσιο ύψους 0,40m από τη βάση της στέγης του περιπτέρου. Το πλαίσιο αυτό δεν δύναται να προεξέχει πέραν των επιτρεπόμενων διαστάσεων της βά­σης του περιπτέρου. Δεν επιτρέπεται διαφήμιση στο κι­νητό προστέγασμα (τέντα) του περιπτέρου.

2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ:

Α. Περιφράξεις οικοπέδων

α) Οι διαστάσεις της ωφέλιμης επιφάνειας των διαφημι­στικών πλαισίων που τοποθετούνται επί των περιφράξεων των οικοπέδων, είναι ακέραια πολλαπλάσια της μονάδας 0,70m x 1,05m, με μέγιστο όριο τις 32 μονάδες συνολικά, μέγιστο μήκος τα 11,20m (16 x 0,70m) και μέγιστο ύψος 2,10m ( 2 x 1,05).

β) Τα διαφημιστικά αυτά πλαίσια, τοποθετούνται υπο­χρεωτικά κατά μήκος της οικοδομικής γραμμής (με τή­ρηση των υποχρεωτικών στοών και πρασιών), παράλλη­λα και ευθύγραμμα με αυτή και όχι σε τεθλασμένες γραμμές.

γ) Τα διαφημιστικά πλαίσια στις περιφράξεις οικοπέ­δων, δεν επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα.

Β. ΓΗΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

α) Σε γήπεδα εκτός σχεδίου επιτρέπεται η τοποθέτη­ση διαφημιστικών πλαισίων τύπου «ΠΙΖΑ» ύστερα από άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2946/01 και υπό την προϋ­πόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2696/99.

β) Τα διαφημιστικά αυτά πλαίσια απέχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 1.000 m.

γ) Δεν επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα.

Γ. ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΦΛΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΤΙ­ΡΙΩΝ:

Στις ακάλυπτες μεσοτοιχίες και τυφλές όψεις των κτιρίων, επιτρέπονται μόνον εικαστικές παρεμβάσεις μη εμπορικού χαρακτήρα, χρηματοδοτούμενες από χορηγίες. Ο χορηγός επιτρέπεται να εμφανίζει σε αυ­τές την επωνυμία ή το λογότυπό του, σε επιφάνεια όχι μεγαλύτερη από το 2,5% της συνολικής επιφάνειας της εικαστικής παρέμβασης. Η πράξη αυτή αποτελεί διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Οικογενειακό Δίκαιο Τόμος Ι

ΈΦΗ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ