logo-print

Άρθρο 1 - Νόμος 1711/1987

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/06/1987

Μη κωδικοποιημένο

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 33α του κωδικοποιημένου νόμου 792/1978, όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 913/1978 (ΦΕΚ 220) και έχει προστεθεί με το άρθρο 25 του ν. 1085/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι πιο πάνω εισφορές υπολογίζονται στη νόμιμη σύνθεση του πλοίου, παρακρατούνται από τον πλοιοκτήτη κατά την πληρωμή των αποδοχών στους ναυτικούς και αποδίδονται στο Ν.Α.Τ., στο οποίο περιέρχεται η διαφορά, με τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες παρακρατούνται και αποδίδονται σε αυτό και οι λοιπές εισφορές».

2 Στο άρθρο 37 του κ.ν. 792/1978 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Επιτρέπεται η εξαγορά από τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο ναυτικό και την οικογένειά του του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία των οποίων οι πλοιοκτήτες δεν έχουν υπογράψει συμβάσεις ασφάλισης με το Ν.Α.Τ. Η εξαγορά γίνεται με καταβολή των εισφορών οι οποίες ισχύουν για αντίστοιχα συμβεβλημένα πλοία, επαυξημένων, κατά επτά (7) ποσοστιαίες μονάδες».

3. Στο άρθρο 84 του κ.ν. 792/1978 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:

«14.  Ο υπολογισμός της οφειλής προς το Ν.Α.Τ. από εισφορές γίνεται από το Ταμείο με βάση τη νόμιμη σύνθεση και το μισθολόγια που ισχύει κάθε φορά

Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται φύλλο εκκαθάρισης».

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του κ.ν. 792/1978 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Μόλις συμπληρωθούν τρεις μήνες από την έκδοσή του».

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 86 του κ.ν. 972/1978 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 οι υπόχρεοι της παραγράφου 6 οφείλουν να εξοφλήσουν τις εισφορές της περίπτωσης αυτής από το ναυτολόγιο, ανεξάρτητα από την αντικατάσταση ή μη του ναυτολογίου. Το Ταμείο υπολογίζει τις εισφορές αυτές χωρίς πρόσθετα τέλη. Μετά την πάροδο των δέκα ημερών, το Ν.Α.Τ. βεβαιώνει την οφειλή στο Δημόσιο Ταμείο, οπότε αυτή καθίσταται απαιτητή εφάπαξ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του κώδικα εισπράξεως δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90'). Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Ν.Α.Τ. απαγορεύει τον απόπλου του πλοίου μόλις συμπληρωθούν έξι μήνες από τον εφοδιασμό του με ναυτολόγιο

Για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές του εξαμήνου αυτή ή προηγούμενων ναυτολογίων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του α.ν. 86/1967 (ΦΕΚ 136).

Νέο ναυτολόγιο δε χορηγείται αν δεν καταβληθούν εισφορές που οφείλονται στο Ν.Α.Τ. από προηγούμενο ναυτολόγιο, καθώς και οιεισπραττόμενες εισφορές υπέρ άλλων οργανισμών, λογαριασμών ή κεφαλαίων.

Οι εισφορές που αναλογούν σε κάθε τρίμηνο καταβάλλονται στο Ν.Α.Τ. ή στις ναυτιλιακές αρχές εσωτερικού ή στα προξενικά λιμεναρχεία Λονδίνου και Νέας Υόρκης, προϋπολογιζόμενες κατά προσέγγιση από το Ν.Α.Τ. ή τις πιο πάνω αρχές, με βάση τη νόμιμη σύνθεση του πλοίου, τη χωρητικότητά του και το μισθολόγιο που ισχύει.

Οι εισφορές που αναλογούν σε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που ισχύει το ναυτολόγιο καταβάλλεται μόλις αυτό καταστεί ληξιπρόθεσμο, όπως ορίζεται στις λοιπές περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5, ή μόλις αυτό αντικατασταθεί».

6. Η αληθινή έννοια της μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου κατά τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του πλοίου κ.ν. 792/1978 είναι ότι σε αυτήν περιλαμβάνονται: η εκούσια και η αναγκαστική εκποίηση του πλοίου, καθώς και η μεταβίβαση της κυριότητας του με καθολική ή ειδική διαδοχή αιτία θανάτου.

7. Από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η παραγραφος 2 του άρθρου 89 του κ.ν. 792/1978, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών που οφείλονται από το ναυτολόγιο μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 7 του άρθρου 86 επιβάλλονται πρόσθετα τέλη ίσα σε ποσοστό με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που ορίζονται στον ΚΕΔΕ για καθυστέρηση βεβαιωμένων φόρων».

8. Η παράγρφος 7 του άρθρου 89 του κ.ν. 792/1978, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 1085/1980 (ΦΕΚ 255) καταργείται.

9. Στο άρθρο 89 του κ.ν. 792/1978 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Δε χορηγείται νέο ναυτολόγιο πριν εξοφληθεί το προηγούμενο. Μεταφορά της οφειλής του παλαιού ναυτολογίου στο νέο δεν επιτρέπεται».

10. Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του κ.ν. 792/1978 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Το φύλλο εκκαθάρισης που έχει εκδοθεί από το Ν.Α.Τ., με το οποίο βεβαιώνεται οφειλή στο Δημόσιο Ταμείο, είναι τίτλος νόμιμος και εκτελεστός».

11. Μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού όλα τα ναυτολόγια χαράζονται στο Ν.Α.Τ. ή στις προξενικές ή λιμενικές αρχές και εξοφλούνται, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι ληξιπρόθεσμα.

Από τη λήξη της προθεσμίας αυτής τα ναυτολόγια που δεν παραδόθηκαν παύουν να ισχύουν και οι πλοίαρχοι οφείλουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να τα ταχυδρομήσουν με απόδειξη στο Ν.Α.Τ., διαφορετικά υποκεινται στις κυρώσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 89 του κ.ν. 792/1978.

12. Στο άρθρο 1012 του Κώδιικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Η αναγγελία των απαιτήσεων του ΝΑ.Τ. στον υπάλληλο του πλειστηριασμού πλοίου γίνεται πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού».

13. Χρηματικά πασά που καταβλήθηκαν στο Ν.Α.Τ. από υπερθεματιστές σε πλειστηριασμούς πλοίων, καθώς και εγγυητικές επιστολές που κατατέθηκαν για τη διαγραφή ή διάλυση πλοίων δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται, εκτός αν, κατά τη δημοσίευση του νόμο» αυτού, έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

14. Για την είσπραξη των εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης ναυτικών εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 3 του άρθρου 33α του κ.ν. 792/1978, όπως κάθε φορά ισχύει.

15. Στο τέλος του εδαφίου β' του άρθρου 205 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ν. 3816/1958, ΦΕΚ 32) προστίθενται τα εξής:

«και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ή επιβάλλονται από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτιχής Εργασίας υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.)».

16. Μεταφέρονται, από την Γ' Κατηγορία πλοίων στη Β Κατηγορία πλοίων του Πίνακα I του άρθρου 16 του κ.ν. ,92/1978 και τα υδροπτέρυγα πλοία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, με αντίστοιχο συντελεστή στάθμισης Ι.Ι.

logo

Θέλετε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας;

Είστε δικηγόρος και επιθυμείτε να προβληθείτε στο Lawspot;

Δημιουργήστε το λογαριασμό σας άμεσα και δωρεάν.

Δημιουργία λογαριασμού