logo-print

Άρθρο 24 - Νόμος 1868/1989

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/10/1989

Μη κωδικοποιημένο
Πολυκώδικας Νοέμβριος 2022

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΕΣ, ΛΕΞΙΚΑ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

1. Η παράγραφος 9, που προστέθηκε στο άρθρο 10 του ν.δ.; 4114/1960 με το άρθρο 13 του ν. 1512/1985, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που απασχολούν δικηγόρους που αμείβονται με πάγια αντιμισθία, έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο Νομικών εισφορά 3% που υπολογίζεται στο σύνολο των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών των απασχολουμένων σ' αυτά δικηγόρων, για το μέρος αυτών που αντιστοιχεί κάθε φορά στο μισθό του 13ου κλιμακίου δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου και ποσοστό 5% για το επί πλέον ποσό ή για οποιοδήποτε άλλο ποσοστό καθοριστεί μελλοντικά με νόμο.

Η εισφορά αυτή αποδίδεται στο Ταμείο Νομικών μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της υποχρέωσης προς καταβολή από τον εντολέα.

Η απόδοση της παραπάνω εισφοράς γίνεται με κατάθεση του οφειλόμενου ποσού είτε στο Ταμείο Νομικών είτε στα κατά τόπους υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για λογαριασμό του Ταμείου».

2. Το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. που απασχολούν δικηγόρους με έμμισθη εντολή ορισμένου ή αορίστου χρόνου, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του ν. 3026/1954 «περί του Κώδικα Δικηγόρων», έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο Νομικών, το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων και το ΚΕΑΔ ποσοστό δύο τρίτων της εκάστοτε ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς των απασχολουμένων σε αυτά δικηγόρων.

Η παραπάνω εισφορά αποδίδεται από τους φορείς στα ασφαλιστικά ταμεία μέσα στο μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους στο οποίο αφορά η υποχρέωση καταβολής των εισφορών.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπάνω διάταξης θα ρυθμισθούν με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δικαιοσύνης.

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 1649/1986, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, προστίθεται το εξής:

«Προσλήψεις δικηγόρων, που υπηρετούσαν ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 1232/1982 και στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, με πάγια αντιμισθία ή με αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή, στις αντίστοιχες θέσεις που προέβλεπαν οι οικείοι οργανισμοί, χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις του ν. 1649/1986, είναι έγκυρες και έχουν τις ίδιες συνέπειες».

4. Δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι, που υπηρετούσαν στον κατά τις κείμενες διατάξεις δημόσιο τομέα με πάγια αντιμισθία και απολύθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1232/1982 και του άρθρου 21, παρ. 7 και 8 του ν. 1400/1983, επανέρχονται στη\ υπηρεσία από την οποία απομακρύνθηκαν χωρίς προηγούμενη πράξη του νομικού προσώπου στο οποίο υπηρετούσαν.

Οι διαπιστωτικές πράξεις της απόλυσής τους ανακαλούνται και οι απολυθέντες επανέρχονται στην υπηρεσία από την οποία απομακρύνθηκαν, ανεξάρτητα από τα αν έχουν ή όχι κριθεί με δικαστική απόφαση ως προς το αν είχαν ή όχι πλήρη απασχόληση

Οι δικηγόροι εμφανίζονται στην υπηρεσία από την οποία απολύθηκαν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος και αναλαμβάνουν χωρίς άλλο υπηρεσία. Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας των επανερχομένων θεωρείται χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, υπολογίζεται για κάθε άλλο δικαίωμα αντίστοιχης πραγματικής υπηρεσίας και οι συμβάσεις τους θεωρούνται ότι συνεχίζονται χωρίς διακοπή. Οι αξιώσεις των δικηγόρων αυτών για αποδοχές από την απομάκρυνσή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται παραγεγραμμένες.

Τα ποσά όμως που εισπράχθησαν από αυτούς μέχρι σήμερα για αποζημίωση ή μισθούς υπερημερίας δεν αναζητούνται. Οι εκκρεμείς δίκες καταργούνται.

5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 300 Α'), όπως ισχύει, προστίθεται διάταξη, η οποία έχει ως εξής:

«Όσοι έχουν αποκτήσει πτυχίο μέχρι και 30.6.89 μπορούν να ζητήσουν μέσα σε 6μηνη προθεσμία από τη δημοσίευση του παρόντος να εγγραφούν στα οικεία βιβλία ασκουμένων και να μετάσχουν στις εξετάσεις για να διοριστούν δικηγόροι σε δικηγορικούς συλλόγους του ανατολικού Αιγαίου και δεν δικαιούνται να μετατεθούν σε άλλο δικηγορικό σύλλογο πριν από την πάροδο διετίας. Η εγγραφή τους γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του δικηγορικού συλλόγου, στον οποίο ζητούν να μετατεθούν. Σε κάθε περίπτωση η μετάθεσή τους δεν είναι δυνατή για τους δικηγορικούς συλλόγους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης».

6. Επιτρέπεται η μετάταξη σε κενή θέση δικαστικών υπαλλήλων από τη γραμματεία των πολιτικών-ποινικών δικαστηρίων στη γραμματεία των διοικητικών δικαστηρίων και αντίστροφα μετά από αίτησή τους.

Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων δικαστικών (υπηρεσιακών) συμβουλίων. Σε περίπτωση διαφωνίας του ενός ή και των δύο δικαστικών (υπηρεσιακών) συμβουλίων, η αίτηση μετάταξης παραπέμπεται στα πενταμελή ή στο πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του δικαστηρίου που εξέφρασε την αρνητική γνώμη. Εάν και στα δύο ή έστω και στο ένα δικαστικό συμβούλιο απορριφθεί η αίτηση, δεν γίνεται η μετάταξη.

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Το απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ