logo-print

Άρθρο 75 - Νόμος 2121/1993 - Ίδρυση Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

04/03/1993

Υπό κωδικοποίηση
Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με την επωνυμία "Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997" και με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο ιδρυόμενος Οργανισμός έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και διέπεται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει κάθε φορά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις αυτού του άρθρου και του διατάγματος της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού εκφράζεται με μία μετοχή που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

3. Σκοπός του ιδρυόμενου Οργανισμού που λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, είναι η προετοιμασία της πόλης της Θεσσαλονίκης, που έχει οριστεί ως" πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 1997, η κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής και η οργάνωση των σχετικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

4. Ο Οργανισμός τελεί υπό την εποπτεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ή Υπουργού, που ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού.

5. Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος. Το Δ.Σ. διορίζεται με απόφαση που εποπτεύοντος τον Οργανισμό μέλους της Κυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι επταμελές και αποτελείται από: α) το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο, β) τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, γ) τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, δ) δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους ή εκπροσώπους των ομάδων της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, ε) το Δήμαρχο της μείζονος Θεσσαλονίκης, που ορίζουν οι Δήμαρχοι του Πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης με απόφαση τους, η οποία εκδίδεται με ευθύνη της Τ.Ε.Δ.Κ. Θεσσαλονίκης, στ) έναν πτυχιούχο ανώτατης σχολής, ειδικό σε οικονομικά ή τεχνικά εμπορικά θέματα προτεινόμενα από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, στον οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού.

6. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του εποπτεύοντος τον Οργανισμό μέλους της Κυβέρνησης μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το Καταστατικό του Οργανισμού, με το οποίο καθορίζονται η θητεία των μελών του Δ.Σ., οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης και του Διευθύνοντος Συμβούλου, η νόμιμη εκπροσώπηση, ο τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης του Οργανισμού, οι πόροι του, εκτός των αναγραφόμενων στην επόμενη παράγραφο, η διάθεση των τυχόν καθαρών κερδών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του.

7. Για την εκπλήρωση του σκοπού του ο Οργανισμός χρηματοδοτείται κάθε έτος από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου θα καταβληθεί από τον παραπάνω προϋπολογισμό το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.0Ο0.000) δραχμών.

8. Ο ετήσιος έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών του Οργανισμού ενεργείται σύμφωνα με τα ισχύοντα περί οικονομικού ελέγχου των ν.π.ι.δ. δημόσιου συμφέροντος και των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

9. Ο Οργανισμός διαλύεται με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του εποπτεύοντος τον Οργανισμό μέλους της Κυβέρνησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όχι ενωρίτερα από την 31.12.1997. Μετά τη διάλυση ο Οργανισμός εξακολουθεί να υπάρχει και να συναλλάσσεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Η τύχη του προσωπικού και ο τρόπος διάθεσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του διαλυθέντος Οργανισμού καθορίζεται με διατάγματα, που εκδίδονται σύμφωνα με την πρώτη περίοδο αυτής της παραγράφου.

Σημειώσεις επί του άρθρου

Έπειτα από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και μια χρονοβόρα διαδικασία εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4049/2012  "Από την έναρξη ισχύος του παρόντος περατώνεται η εκκαθάριση και λήγει η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Εκκαθάρισης του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη '97» (Ο.Π.Π.Ε.Θ. '97), που ιδρύθηκε με το άρθρο 75 του ν. 2121/1993 (Α' 25) και υπήχθη στις διατάξεις περί εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920 (Α' 216) με το άρθρο 19 του ν. 3708/2008 (Α' 210)."

Σημειώσεις επί του νόμου

Βλέπε και Νόμο 4481/2017 για τη «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων»

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
send