logo-print

Άρθρο 76 - Νόμος 2121/1993 - Κύρωση Συμβάσεως

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚπολΔ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κυρούται και αποκτά ισχύ νόμου η από 1 Φεβρουαρίου 1993 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εδρευόντων αντιστοίχως σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα σωματείων με τις επωνυμίες "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" και "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ καταρτισθείσα σύμβαση "Σύσταση Κοινωφελούς Οργανισμού", η οποία έχει ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΣ - 10.836 - ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία (1993) ημέρα Δευτέρα, στο εδώ και επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας αρ. 10 κείμενο Υπουργείο των Οικονομικών, στον 3ο όροφο, στο γραφείο του κ. Υφυπουργού, όπου αφού κλήθηκα προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΣΤΥΛΙΑΝΗ σύζ. Σωτηρίου XANTZIAPA το γένος Παντελή ΛΕΛΗ, με έδρα την Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 84, εμφανίστηκαν οι μη από το Νόμο εξαιρούμενοι, αφενός οι:

1) ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ Του Εμμανουήλ και της Ολυμπίας Υφυπουργός Οικονομικών, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κουντουριώτου αρ. 17, κάτοχος του υπ' αρ. Γ-001422/21-9-61 δελτίου ταυτότητος της Δ.Χ. Ηρακλί.ιου Κρήτης.

2) ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα Παύλου ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. Υπουργός Πολιτισμού, κάτοικος Αθηνών, οδός Αραβαντινού αρ. 1, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν-032302/18-2-1985 δελτίου ταυτότητος του Γ' Α Τ Αθηνών, οι οποίοι ενεργούν στο παρόν, ως νόμιμοι εκπρόσωποι και δια λογαριασμό τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και αφετέρου οι:

1) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΛΛΙΔΟΥ του Ιωάννου και της Άννης Εριφύλης, έκδοτης εφημερίδων, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Τσιμισκή αριθμός 77. κάτοχος ίου υπ' αριθμόν Θ-282623/ 20-3-1962 δελτίου ταυτότητος του Π.Α. Κηφισιάς, ενεργούσα στο παρόν ως εκπρόσωπος του εις την Θεσσαλονίκη εδρεύοντος Σωματείου υπό την επωνυμίαν "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ", συσταθέντος δια του από 10-9-91 πρακτικού, που ενεκρίθη με την υπ' αρ. 1152/91 απόφαση του Πολ. Πρωτ/κείου Θεσ/κης και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του Πρωτ/κείου θεσ/κης με αυξ. αρ. 4903/91 και δυνάμει ειδικής εντολής δοθείσης σ' αυτή δυνάμει της υπ αριθ. 14-19/1/93 αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου του εν λόγω Σωματείου, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και

2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ του Δημητρίου και της 'Ελζας, εκδότης εφημερίδων, κάτοικος Αθηνών, οδός Χρήστου Λαδά (Εδουάρδου Δω) αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ-154944/28-6-84 δελτίου ταυτότητος του Γ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ενεργών στο παρόν, ως εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του εις την Αθήνα εδρεύοντος σωματείου υπό την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ", του εν λόγω Σωματείου αναγνωρισθέντος με την υπ' αρ. 12668/53 απόφαση του Πολ. Πρωτ. Αθηνών, που τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 11528/59 και 1460/72 αποφάσεις του ιδίου Δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του Πρ. Αθηνών υπ' αρ. Μ-2051/30-6-72 και δυνάμει εντολής δοθείσης εις αυτόν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Σωματείου δϊ' αποφάσεως του, ληφθείσης κατά την υπ' αριθμ. 182 συνεδρίαση αυτού της 14-1-1993, αντίγραφον του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Οι εδώ, ως άνω εμφανισθέντες και υπό τας ιδιότητας που παρίστανται, κατά τα ανωτέρω, εζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος και δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τ' ακόλουθα:

Δυνάμει της υπ' αριθμόν 29/30-9-92 αποφάσεως του Δ.Σ. της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου μετεβιβάσθηκαν κατά χρήση εις τον 'ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" υπό της ΚΕΔ δύο τμήματα του Β.Κ. 2.527 δημοσίου ακινήτου εκτάσεως μ.τ. 12.269 και 5.727 τ.μ. δηλαδή συνολικής εκτάσεως μ.τ. 17.996, κείμενα επί του παραλιακού χώρου, πλησίον του Ποσειδώνιου Αθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, επί τω σκοπώ ανεγέρσεως εν αυτώ Μεγάρου Μουσικής, καταλλήλου δια την τέλεση συμφωνικών συναυλιών, παραστάσεων μπαλέτου και αξιολόγων συναφών μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων προς άνοδον του μουσικού μορφωτικού επιπέδου των Ελλήνων μουσικών και του ελληνικού κοινού εν γένει. Ταυτοχρόνως το εδρεύον εις Αθήνας Σωματείο υπό την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ" προσέφεραν εις τον 'ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" τα αρχιτεκτονικά προσχέδια καταρτισθέντα υπό του γραφείου του καθηγητή Π. Τζώνου. Γ. Χοιπελ και Ξ. Χοιπελ, ως και την ακουστική προμελέτη καταρτισθείσα υπό του γραφείου ακουστικών μελετών Η. Muller-U. Opttz-Kummel με έδρα στο Μόναχο. Αμφότερα ετέθησαν υπ' όψιν της Κυβερνήσεως και ενεκρίθησαν.

Ήδη, οι ως άνω συμβαλλόμενοι, υπό τις αναφερόμενες ιδιότητές τους, αποβλέποντες εις επιτάχυνση της ολοκληρώσεως του έργου, συμφωνούν ως έπεται:

Άρθρον 1.Α.

Ιδρύουν ίδιον νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου, εδρεύον εις την Θεσσαλονίκην, υπό την επωνυμίαν "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" απολαύον πλήρους οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας και αυτονομίας και λειτουργούν βάσει των αρχών της ιδιωτικής οικονομίας. Ο Οργανισμός αυτός είναι κοινωφελής και ουχί κερδοσκοπικός, τελεί δε υπό την εποπτείαν του Υπουργού Πολιτισμού.

Άρθρον 2.Α.

Σκοπός του Οργανισμού είναι η κατασκευή και η κατάλληλος λειτουργία και συντήρηση του επί του Β. Κ. ακινήτου της Κ.Υ.Ο. (ΚΕΔ) Θεσσαλονίκης ανεγερθησομένου Μεγάρου της Μουσικής, ως και η διάθεση των εις αυτό αιθουσών και λοιπών χώρων προς εξυπηρέτηση σοβαρών μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αποβλεπουσών πρωταρχικώς εις άνοδον του μουσικού μορφωτικού επιπέδου της Βορείου Ελλάδος.

Προς τούτο, οι αίθουσες του Μεγάρου θα χρησιμοποιούνται:

α) Δια μουσικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εις τις οποίες περιλαμβάνονται συμφωνικές συναυλίες και ρεσιτάλ, παραστάσεις μουσικού θεάτρου και μελοδράματος (όπερας), παραστάσεις χορευτικών συγκροτημάτων (μπαλέτου κ.λπ.) και λοιπές εκδηλώσεις.

β) Δια την διεξαγωγή συνεδρίων.

Η διάθεση των αιθουσών δύναται να γίνεται είτε προς ελληνικά συγκροτήματα (κρατικές ή ιδιωτικές ορχήστρες, Λυρική Σκηνή κ.λπ ), είτε προς ξένα τοιαύτα εγνωσμένου κύρους. Η διάθεση δύναται να γίνεται και προς μεμονωμένους καλλιτέχνες ημεδαπούς ή ξένους, επίσης εγνωσμένου κύρους.

Επιτρέπεται η παραχώρηση των φουαγιέ (ουχί όμως των αιθουσών του μεγάρου) δια πρόσκαιρες καλλιτεχνικές εκθέσεις και εφόσον η τοιαύτη διάθεσις δεν παρακωλύει την λειτουργία της κυρίας αιθούσης του Μεγάρου.

Αποκλείεται η χρησιμοποίηση του κτηρίου ως μονίμου ή ημιμονίμου στέγης θεάτρου ή θιάσου ή άλλου συγκροτήματος ή παρεμφερούς σκοπού, ως και η οιαδήποτε χρησιμοποίηση δι' εκδηλώσεις, οι οποίες θα αλλοιώνουν τον χαρακτήρα αυτού ως προέχοντος χώρου συναυλιών και παρεμφερών μουσικών εκδηλώσεων ή θα θέτουν αυτό εις κίνδυνο ή φθορά.

Η κατά τ' ανωτέρω διάθεση των χώρων αυτού θα γίνεται, κατά κανόνα, επ' ανταλλάγματι, του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντος εκάστοτε τους όρους της τοιαύτης διαθέσεως.

γ) Η συνεργασία του Οργανισμού με άλλους φορείς με σκοπό την ανάπτυξη κοινών καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Επιτρέπεται η κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων τριετούς διάρκειας μεταξύ του Ο.Μ.Μ.Θ. και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, με σκοπό την εκατέρωθεν συμβολή, δια της προσφοράς των αναγκαίων προς τούτο μέσων, στην ανάπτυξη του μορφωτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου της χώρας και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο σκοπό του Ο.Μ.Μ.Θ. και εξυπηρετούν έργα και δράσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και εκδηλώσεων γενικότερου δημοσίου ενδιαφέροντος, αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων. Με τις ίδιες ή άλλες συμβάσεις μπορεί να ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες Οργανισμοί που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μπορεί να συνεργάζονται με τον Ο.Μ.Μ.Θ., να αξιοποιούν για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων τους τις εγκαταστάσεις του, την τεχνολογική του υποδομή και την τεχνογνωσία του προσωπικού του Ο.Μ.Μ.Θ. και να αναπτύσσουν εν γένει συνέργειες και δράσεις οι οποίες εντάσσονται στους σκοπούς του Οργανισμού. Με τις συμβάσεις αυτές μπορεί επίσης να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα του Ο.Μ.Μ.Θ. για τους μαθητές των δημόσιων σχολείων, καθώς και με τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών και υπηρεσιών του Ο.Μ.Μ.Θ. προς το Δημόσιο και προς δημόσιους φορείς για καλλιτεχνικές δράσεις. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων κάθε σύμβασης και ο έλεγχος της διαχείρισης των πόρων που διατίθενται γίνεται από πενταμελή Επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και έναν (1) υπάλληλο του Ο.Μ.Μ.Θ.. Η επιτροπή συγκροτείται και τα μέλη της ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία ρυθμίζεται κάθε θέμα απαραίτητο για τη λειτουργία της. Το μέλος της επιτροπής που είναι υπάλληλος του Ο.Μ.Μ.Θ. ορίζεται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Μ.Μ.Θ..

δ) Στους σκοπούς του Οργανισμού εντάσσονται επίσης δραστηριότητες και δράσεις σχετικές με την ενίσχυση της πρόσβασης στην καλλιτεχνική γνώση και εκπαίδευση, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πνευματικού πλούτου της Ελλάδας, καθώς και την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών μέσω πολιτιστικών δράσεων. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού ο Ο.Μ.Μ.Θ. μπορεί να συνεργάζεται με φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και να εκπονεί και υποβάλλει σχετικά προγράμματα προς εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων με την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων και διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών προγραμμάτων.

Άρθρον 3.Α.

Το νομικό πρόσωπο, με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ", διοικείται από δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, διοριζομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και επιλεγομένου μεταξύ προσώπων, εγνωσμένου κύρους. Το αξίωμα του συμβούλου είναι τιμητικό και άμισθο.

Οι έξι (6) των συμβούλων διορίζονται υποχρεωτικώς, κατόπιν προηγουμένης εγγράφου υποδείξεως υπό του Συλλόγου "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" προς τον Υπουργό Πολιτισμού. Αυτός υποχρεούται να καλέσει τον Σύλλογο, δια να ασκήσει το δικαίωμά του, δύο τουλάχιστον μήνες προ της εκάστοτε λήξεως της θητείας των μελών του Διοικ. Συμβουλίου. Εντός 25 ημερών από της λήξεως της προσκλήσεως του Υπουργού Πολιτισμού, ο Σύλλογος οφείλει να προβεί εις την υπόδειξη των συμβούλων, του Υπουργού δικαιουμένου, εν παραλείψει του Συλλόγου, να συμπληρώσει ο ίδιος τον ελλείποντα αριθμόν συμβούλων (δια π)ν προκειμένη θέση) εκ του καταλόγου των μελών του Συλλόγου "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ". Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής από του διορισμού του, παρατείνεται δε μέχρι διορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αλλ' ουχί πέραν του έτους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επαναδιορίζονται. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Οσάκις ο Πρόεδρος εκλέγεται εκ των διορισθέντων απευθείας υπό του Υπουργού Πολιτισμού συμβούλων, ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται εκ των συμβούλων των υποδειχθέντων υπό των "ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ή των εις την θέση αυτών διορισθέντων υπό του Υπουργού Πολιτισμού μελών του Συλλόγου και αντιστρόφως.

Κενωθείσης θέσεως τινός συμβούλου, προ της λήξεως της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί τούτο το ταχύτερο προς τον Υπουργό Πολιτισμού, δια να προβεί αυτός εις διορισμόν νέου συμβούλου, του οποίου η θητεία διαρκεί μέχρι πέρατος της θητείας του αντικαθιστωμένου.

Εφόσον την κενωθείσα θέση κατείχε σύμβουλος υποδειχθείς υπό των "ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ", η πλήρωσις αυτής γίνεται αναλόγως κατά τον ανωτέρω προβλεπόμενο τρόπο.

Άρθρον 4.Α.

Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος, τον οποίο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εις την έδρα του "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" τακτικώς μεν μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε οσάκις υφίσταται ανάγκη, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή αν τούτο ήθελε ζητηθεί εγγράφως υπό δύο εκ των συμβούλων. Η πρόσκληση απευθύνεται προς τα μέλη, εικοσιτέσσερις {24} τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε συνεδρίαση, επιμελεία του Προέδρου. Απουσιάζων ή κωλυόμενος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί από άλλον, δυνάμει απλής επιστολής αφορώσης εις μιαν εκάστοτε συνεδρίαση ή τηλεγραφικώς. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απουσιάζοντα ή κωλυόμενο σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία, εάν παρίστανται ή εγκύρως αντιπροσωπεύονται εις αυτό έξι τουλάχιστον εκ των συμβούλων, ουδέποτε όμως οι παρόντες σύμβουλοι δύνανται να είναι ολιγότεροι των πέντε. Υπαρχούσης απαρτίας πι αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοφηφίαν των παρισταμένων ή εγκύρως αντιπροσωπευομένων ψήφων. Εν περιπτώσει ισοψηφίας νικά η ψήφος του προεδρεύοντος.

Έκαστος σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί συνεχούς, επί εξάμηνον, απουσίας συμβούλου εκ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο, κρίνει δι' αποφάσεως του το δεδικαιολογημένον ή μη της απουσίας, οπότε εάν η απουσία ήθελε κριθεί αδικαιολόγητος θεωρείται το απουσιάζον μέλος ως παραιτηθέν και γνωστοποιείται τούτο προς τον Υπουργόν Πολιτισμού, δια να προβεί εις νέον διορισμόν εις την κενωθείσαν θέσιν, κατά τα ανωτέρω εις το άρθρον 3 οριζόμενα.

Άρθρον 5.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί τον Οργανισμό, διαχειρίζεται την περιουσία αυτού, αποφασίζει επί παντός εν γένει ζητήματος και ενεργεί πάσαν αναγκαίαν προς τούτο πράξη.

Ειδικώτερον;

α) Ενεργεί ό,τι κρίνει ως αναγκαίον ή πρόσφορον προς πραγματοποίηση των εις το όμορο 2 του παρόντος σκοπών του Οργανισμού.

β) Αποφασίζει περί της εκάστοτε διαθέσεως των χώρων του Μεγάρου, συμφώνως πάντοτε προς τους εις το άρθρο 2 του παρόντος σκοπούς, κρίνον ανελέγκτως περί της συνδρομής αυτών, καθώς και περί της εν γένει σκοπιμότητος της διαθέσεως.

γ) Ορίζει τους όρους και τα ανταλλάγματα της κατά το προηγούμενο εδάφιο διαθέσεως εκάστοτε των χώρων του Μεγάρου, λαμβάνον υπόψιν και σταθμίζον αφενός μεν τις εν γένει οικονομικές ανάγκες του Οργανισμού προς λειτουργίαν και συντήρησιν του Μεγάρου και εκπλήρωση των εν γένει σκοπών του, αφετέρου δε τον εκ της, κατά περίπτωσιν, διαθέσεως, κίνδυνον φθοράς του κτιρίου και των εγκαταστάσεων αυτού.

Οι αίθουσες του Μεγάρου, καθ' έκαστον έτος θα διατίθενται δια είκοσι πέντε (25) εμφανίσεις της Κρατικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος ή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών ή και ετέρας Κρατικής Ορχήστρας και δια δέκα (10) εμφανίσεις της Συμφωνικής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δια την τοιαύτην χρήσιν το Ίδρυμα θα αποζημιούται μόνον δια τις δαπάνες λειτουργίας του, τις αντιστοιχούσες εις τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.

Το Υπουργείον Πολιτισμού μέχρι τις 31 Ιουνίου εκάστου έτους θα γνωστοποιεί εις το Ίδρυμα τις επιθυμητές ημερομηνίες του επομένου έτους, κατά τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες από τις Κρατικές Ορχήστρες, εις τρόπον ώστε, μετά από προηγουμένη συνεννόηση οι σχετικές εκδηλώσεις αυτών να εντάσσωνται εις το καταρτιζόμενον πρόγραμμα δράσεως του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Το αυτό ισχύει και δια την συμφωνική ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Περαιτέρω, είναι δυνατή η άνευ ανταλλάγματος, διάθεση αιθούσης ή άλλου χώρου του Μεγάρου, εις όλους, κατά την κρίση του Συμβουλίου, εξαιρετικός κοινωφελείς ή Εθνοφελείς περιπτώσεις.

δ) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό δια του Προέδρου αυτού ή δι' άλλου επί τούτω οριζομένου προσώπου, συμβούλου ή μη, ενώπιον ελληνικών και αλλοδαπών αρχών και Δικαστηρίων, ως και έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

ε) Συνάπτει παντός είδους εν γένει συμβάσεις, αναγομένας εις την Διοίκηση του Οργανισμού και των Υπηρεσιών του και την διαχείριση της περιουσίας ή την εν γένει επιδίωξη των σκοπών αυτού. Παρέχει οποιαδήποτε μερική ή γενική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα, ως και ανακαλεί αυτήν.

στ) Καθορίζει:

αα) Τα του τρόπου της εν γένει λειτουργίας του Οργανισμού.

ββ) Τα της Διοικητικής και Οικονομικής Διαχειρίσεως και της λογιστικής Οργανώσεως αυτού.

γγ) Τα της διευθύνσεως και διαρθρώσεως των Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού.

δδ) Τα της προσλήψεως επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του καταλλήλου προσωπικού και τα των αμοιβών αυτού.

Προς τούτο, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκδίδει εκάστοτε τους σχετικούς κανονισμούς. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται επίσης να συνιστά παρ' αυτώ τεχνικές, καλλιτεχνικές ή άλλες συμβουλευτικές επιτροπές, των οποίων οι υπηρεσίες είναι τιμητικές και άμισθοι.

Το οικονομικό έτος του Οργανισμού αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 3ί Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

Ειδικώς η περίοδος της πρώτης χρήσεως λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1994. Μετά το πέρας εκάστης χρήσεως δέον εντός τετραμήνου να υποβάλλεται ο απολογισμός αυτής προς ενημέρωση, στους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού.

η) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να πωλήσει, υποθηκεύσει ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον απαλλοτριώσει ή συστήσει εμπράγματον δικαίωμα υπέρ τρίτου επί του ως άνω ακινήτου του ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι και ακατάσχετον.

Άρθρο 5Β

1. Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. προσλαμβάνει γενικό διευθυντή με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών και καθορίζει τις αρμοδιότητές του κατά τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς του Οργανισμού.

2. α) Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. προσλαμβάνει καλλιτεχνικό διευθυντή με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται χωρίς να καθίσταται αορίστου χρόνου. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής είναι αρμόδιος για κάθε θέμα καλλιτεχνικής φύσεως, την κατάρτιση του καλλιτεχνικού προγράμματος του Ο.Μ.Μ.Θ. κάθε περιόδου, το οποίο εγκρίνεται από το ΔΣ, την κατάρτιση αναλυτικού προϋπολογισμού σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το διοικητικό συμβούλιο προϋπολογισμού, και την υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγραμματισμού.

β) Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. προσλαμβάνει, μετά από εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή, έναν αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί χωρίς να καθίσταται αορίστου χρόνου. Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής επικουρεί και αναπληρώνει τον καλλιτεχνικό διευθυντή στα καθήκοντά του και η σύμβασή του λήγει αυτοδικαίως και αζημίως με τη σύμβαση του καλλιτεχνικού διευθυντή.

3. Για τη διαδικασία πρόσληψης του γενικού διευθυντή, του καλλιτεχνικού διευθυντή και του αναπληρωτή του, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στα εδάφια β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση του γενικού διευθυντή ή του καλλιτεχνικού διευθυντή πριν από τη λήξη της αζημίως, αν ο ετήσιος απολογισμός του έργου τους απορριφθεί από αυτό ή για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται σε ειδική συνεδρίαση με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνόλου των μελών του και είναι πλήρως αιτιολογημένη.

5. Για την υλοποίηση των σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, το διοικητικό συμβούλιο προσλαμβάνει, μετά από εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή, καλλιτεχνικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ορίζοντας την αμοιβή του, σύμφωνα με το ν. 4354/2015 (Α΄176) ή με σύμβαση έργου, καθώς και τεχνικό προσωπικό και προσωπικό ταξιθεσίας, εφόσον έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις για το κόστος της μισθοδοσίας στον προϋπολογισμό του εν λόγω φορέα και οι εν λόγω προσλήψεις έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό προσλήψεων του φορέα.

Άρθρον 6.Α.

Πόροι του "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" δια των οποίων θα καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως αυτού, είναι οι εξής:

α) Επιχορήγηση του Δημοσίου οριζομένη εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού σύμφωνα με τα ισχύοντα και δια τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. .

Η καταβολή της επιχορηγήσεως εκάστου οικονομικού έτους θα γίνεται το βραδύτερο μέχρι της 30ης Ιουνίου του προηγουμένου οικονομικού έτους.

β) Το υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο εκάστοτε αντάλλαγμα δια την διάθεση της αιθούσης και των λοιπών χώρων του Μεγάρου.

γ) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι εκ της περιουσίας του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

δ) Οι δωρεές και άλλες πάσης φύσεως χορηγίες, οι κληρονομιές και κληροδοσίες.

ε) Έσοδα από διαπεριφερειακά και διαδημοτικά κοινοτικά προγράμματα, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας.

Άρθρον 7.Α.

Ο Σύλλογος "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ", συναινούντος δια του παρόντος του Ελληνικού Δημοσίου, δια των εδώ παρισταμένων εκπροσώπων του, δηλώνει δυνάμει του παρόντος, υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση, να μεταβιβάσει κατά πλήρες δικαίωμα χρήσεως, προς το δια του παρόντος συνιστώμενο · Ίδρυμα "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" το παραχωρηθέν εις αυτόν υπό του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της υπ' αριθμόν 29/30-9-1992/Δ50 αποφάσεως της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, ακίνητο ν

Ομοίως ο Σύλλογος "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος εις το δια του παρόντος συνιστώμενον Ίδρυμα, όλες τις αρχιτεκτονικές και ακουστικές προμελέτες και σχέδια που εδώρησε εις αυτόν ο Σύλλογος "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ",

Ο αυτός Σύλλογος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών δωρήσει εις το σημειούμενον Ίδρυμα ποσόν δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000 000). Ο "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ" πέραν των δωρηθεισών μελετών, αξίας -70.000.000- δραχμών αναλαμβάνει την υποχρέωση να δωρίσει, εντός της αυτής προθεσμίας, ποσό δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10 000.000).

Άρθρον 8.Α.

Το Ελληνικόν Δημόσιον, ως εκπροσωπείται εις την παρούσα σύμβαση, προς πραγματοποίηση του σκοπού του συνιστωμένου οργανισμού, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κυρωτικού της παρούσης συμβάσεως νόμου, μεταβιβάσει άνευ ανταλλάγματος κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής προς τον συνΙΣτώμενον Οργανισμόν τα ήδη παραχωρηθέντα κατά χρήση εις τον Σύλλογο "ΟΙΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" δύο (2) τμήματα του υπό στοιχεία ΒΚ 2527 δημοσίου ακινήτου, αρμοδιότητος Κ.Υ. Θεσσαλονίκης "ΚΕΔ" συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 17.996, τα οποία εμφαίνονται με τα στοιχεία Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο.Π.Λ εις το από Σεπτεμβρίου 1984 (υπό κλίμακα 1:500) τοπογραφικά διάγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το Δημόσιο θα μεριμνήσει δια την αντικατάσταση, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων περί διαχειρίσεως Δημοσίων κτημάτων, του ως άνω, ακινήτου, ως μισθίου κατεχομένου υπό τρίτου, με τμήμα το πολύ ίσης εκτάσεως, του γειτονικού υπό στοιχεία ΒΚ 2580 δημοσίου κτήματος και δια χρονική περίοδο μέχρι τέλους του έτους 1999.

Άρθρον 9.Α.

Το Δημόσιο, δια των εκπροσωπούντων εις το παρόν αυτό Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού δηλώνει ότι έχει εγκρίνει τα προαναφερθέντα αρχιτεκτονικά κ.λπ. προσχέδια εις βαθμόν προμελέτης και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" με τα αναγκαία κεφάλαια δια την κατασκευή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης μέχρι της πλήρους αποπερατώσεως του και τον εξοπλισμό αυτού με όλα τα σύγχρονα τεχνικά μέσα, ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης και τελεία λειτουργία του Μεγάρου.

Η κατασκευή και η ολοκλήρωση του Μεγάρου θα γίνει επί τη βάσει των δωρηθέντων από τον Σύλλογο "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ" (ΑΘΗΝΩΝ) εις τον Σύλλογο "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" αρχιτεκτονικών και ακουστικών προμελετών και προσχεδίων, υπαρχούσης της δυνατότητος χρησιμοποιήσεως ως τεχνικών συμβούλων των τεχνικών συμβούλων του Συλλόγου "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ" (ΑΘΗΝΩΝ) και του τεχνικού υπευθύνου του έργου κατασκευής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ώστε να αξιοποιηθεί η γνώση και η κτηθείσα εκ της κατασκευής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών πείρα, στοιχεία που θα συντελέσουν εις την ολοκλήρωση της κατασκευής του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, ώστε τούτο να είναι έτοιμο προς χρήση το 1997 έτος, κατά το οποίον η πόλη της Θεσσαλονίκης θα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Η αμοιβή των τελευταίων θα γίνει δια της απευθείας χρηματοδοτήσεως του Συλλόγου "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ"

Η κατά τα άνω χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου θα γίνει έτσι ώστε η ανέγερση του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης θα έχει αποπερατωθεί μέχρι της 15ης Οκτωβρίου 1996 έτους.

Άρθρον 10.Α.

Ες το Μέγαρο Μουσικής θα παραχωρηθεί κατά χρήσιν, άνευ ανταλλάγματος, εύλογος χώρος προς τους "ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" δια την Ίδρυση Μουσικής Βιβλιοθήκης, την οποία θα χρησιμοποιούν δωρεάν οι σπουδαστές της μουσικής, δια την ίδρυση Μουσείου Μουσικής (προς συγκέντρωση παντός κειμηλίου, σχέσιν έχοντος με την μουσικήν και ειδικώτερον με την μουσική ιστορία της χώρας) καθώς και δια την εγκατάστασιν των γραφείων του Συλλόγου. Η Μουσική Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Μουσικής θα διευθύνονται υπό του Συλλόγου "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ".

Άρθρον 11.Α.

Οι συμβάσεις δωρεάς ακινήτων υπέρ του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και η μεταγραφή αυτών απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και εισφοράς του Ταμείου Συντάξεων Νομικών, αδιαφόρως αν αυτοί βαρύνουν τον δωρητήν ή τον δωρεοδόχον.

Οι ίδιες απαλλαγές ισχύουν και δια την δωρεά των εις το άρθρον 7 του παρόντος μελετών κ.λπ.

Τα δικαιώματα των Συμβολαιογράφων ορίζονται εις δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000) των δε αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων εις δραχμάς -10.000- επί των άνω συμβάσεων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.Δ. 3026/1959 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Των αυτών, ως άνω, απαλλαγών, τυγχάνουν και οι δωρηταί.

Άρθρον 12.Α.

1. Ο Κοινωφελής Οργανισμός (Ο.Μ.Μ.Ο.) λόγω του κοινωφελούς χαρακτήρα του, απαλλάσσεται του φόρου κληρονομιών και δωρεών, του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, του φόρου ακινήτου περιουσίας, του φόρου εισοδήματος για τα έσοδά του από κάθε πηγή και γενικά από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, δασμούς, δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις, παράβολα κ.λπ.. εκτός από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο καταναλώσεως που ισχύουν σήμερα, που θα επιβληθούν στο μέλλον υπέρ του Δημοσίου, των Δήμων, Κοινοτήτων, Οργανισμών πάσης φύσεως και γενικά κάθε τρίτου, για οποιαδήποτε πράξη αυτού. Όλες οι απαλλαγές και ατέλειες είναι αντικειμενικές. Τις ίδιες απαλλαγές απολαμβάνουν και οι Ιδρυτές, καθώς και δωρητές, μόνον δια τις δωρεές τους στο Ίδρυμα (Ο.Μ.Μ.Θ.).

2. Ο Κοινωφελής Οργανισμός (Ο.Μ.Μ.Θ.) είναι πάντα εξ απογραφής κληρονόμος.

3. Η διάταξη του αριθ. 104 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/31-7-90 Τεύχος Πρώτο) ισχύει αναλόγως δια τον Οργανισμό Μ.Μ. Θεσ/κης.

4. Οποιεσδήποτε συμβολαιογραφικές πράξεις, με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, γίνονται ατελώς.

Η αμοιβή των δικηγόρων και συμβολαιογράφων για κάθε πράξη δεν δύναται να υπερβή τις πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.

[5. Εις τον δια του παρόντος συνιστώμενον Οργανισμό ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εφαρμόζονται αναλογικώς και αι εκάστοτε, δια το Ίδρυμα Οργανισμό ν Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ισχύουσαι διατάξεις.] Καταργήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2459/1997

Άρθρον 13.Α.

Ο Οργανισμός (Ο.Μ.Μ.Θ.) μη υπαγόμενος εις τας διατάξεις του αν.ν.2039/1939, για την μη εκτροπή του από τον σκοπό του όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος, υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Άρθρον 14.Α.

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κυρούντος ταύτην νόμου.

Στο παρόν συμβόλαιό μου προσαρτάται η με αριθμό πρωτ. 388/1-2-1993 εντολή του Συμ/φικού Συλλόγου Αθηνών - Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Ταύτα συνωμολόγησαν και συναπεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι και εις πίστωσιν πάντων τούτων συνετάγη το παρόν επί δέκα (10) φύλλων χάρτου, εισπραχθέντων τελών και δικαιωμάτων μου όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον πάντων και βεβαιωθέν υπογράφεται παρ' αυτών και εμού όπως ο νόμος ορίζει.

Σημειώσεις επί του νόμου

Βλέπε και Νόμο 4481/2017 για τη «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων»

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ