logo-print

Άρθρο 2 - Νόμος 2225/1994 - Τρόποι ελέγχου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/1994

Υπό κωδικοποίηση
Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

1. Για την εκπλήρωση της κατά το άρθρο 1 παρ. 2 αποστολής της και μόνο, η Επιτροπή, ύστερα από σχετική απόφασή της, προβαίνει σε κάθε απαραίτητη για την επιτέλεση των καθηκόντων της ενέργεια και ιδίως:

α) Επιθεωρεί χωρίς προειδοποίηση τις σχετικές με το έργο της εγκαταστάσεις, αρχεία και έγγραφα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και άλλων δημόσιων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Δημοσίου, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με ανταπόκριση ή επικοινωνία, όπως οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας ή οι τράπεζες δεδομένων.

β) Ζητεί από τις υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και από τους προϊστάμενους ή εποπτεύοντες υπουργούς, κάθε πληροφορία χρήσιμη κατά την κρίση της για την επιτέλεση της αποστολής της.

γ) Καλεί σε ακρόαση, με απόφασή της, το διοικητή ή τους υποδιοικητές της Ε.Υ.Π., τον πρόεδρο ή το γενικό διευθυντή του Ο.Τ.Ε., καθώς και κάθε πρόσωπο, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην εκπλήρωση του έργου τής.

δ) Εφόσον οι παρεχόμενες κατά το προηγούμενο εδάφιο πληροφορίες και εξηγήσεις δεν κριθούν επαρκείς ή ικανοποιητικές ερευνά αρχεία εγγράφων αναφερόμενων στο προστατευόμενο απόρρητο.

ε) Προβαίνει σε ακροάσεις προσώπων και ζητεί από αρμόδια δικαστική αρχή την κατάσχεση μέσων παραβίασης του απορρήτου που υποπίπτουν στην αντίληψή της.

στ) Διατυπώνει συστάσεις για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της προστασίας του απορρήτου, τις οποίες απευθύνει σε κάθε υπηρεσία ή επιχείρηση του εδαφίου α'. Για τον ίδιο σκοπό μπορεί, μετά από αίτηση των παραπάνω υπηρεσιών ή επιχειρήσεων, να εκδίδει γνωμοδοτήσεις ή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για θέματα της αρμοδιότητάς της.

2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 3, 4 και 5 του παρόντος η Επιτροπή υπεισέρχεται μόνο στον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων για την άρση του απορρήτου, χωρίς έλεγχο της κρίσης των αρμόδιων δικαστικών οργάνων.

3. Η Επιτροπή ενεργεί συλλογικώς, δύναται όμως να αποφασίζει τη διενέργεια συγκεκριμένων ελεγκτικών πράξεων από κλιμάκιο αποτελούμενο από τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της. Η σχετική απόφαση μπορεί να προβλέπει ότι η Επιτροπή ή τα εξουσιοδοτημένα μέλη της συνοδεύονται από τους αντίστοιχους ειδικούς τεχνικούς συμβούλους.

4. Οι Υπουργοί, οι προϊστάμενοι κάθε δημόσιας αρχής, υπηρεσίας, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, καθώς και η διοίκηση κάθε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που παρέχει στο κοινό υπηρεσίες επικοινωνίας ή ανταπόκρισης, είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν στην Επιτροπή κάθε διευκόλυνση στο έργο τους, κάθε πληροφορία ή έγγραφο σχετικά με το προστατευόμενο απόρρητο και τις προϋποθέσεις άρσης του, καθώς και κάθε εξήγηση ή κατάθεση χρήσιμες για την εκπλήρωση της κατά το άρθρο 1 παρ. 2 αποστολής της. Κάθε άρνηση ή κωλυσιεργία μνημονεύεται ειδικώς στην έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

5. Για κάθε έλεγχο που πραγματοποιεί, και ειδικά για κάθε παραβίαση του άρθρου 19 του Συντάγματος, την οποία διαπιστώνει, η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση. Επίσης στο τέλος κάθε χρόνου υποβάλλει στη Βουλή έκθεση πεπραγμένων, στην οποία περιγράφει και αξιολογεί το έργο της, διατυπώνει γενικότερες παρατηρήσεις, επισημαίνει παραλείψεις και προτείνει τη λήψη μέτρων για την προστασία του απορρήτου. Στις παραπάνω εκθέσεις καταχωρίζονται και οι παρατηρήσεις των μελών που τυχόν διαφωνούν. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς και τους αρχηγούς των κομμάτων και κοινοποιούνται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις δικές του ενέργειες.

6. Η Επιτροπή αποφασίζει για τις ενέργειες της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

7. Υποχρεώσεις σεβασμού του απορρήτου ανταποκρίσεων και επικοινωνιών δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων ή διοικήσεων, υπαλλήλων και εργαζομένων σε επιχειρήσεις, που υπόκεινται στον έλεγχο της Επιτροπής του παρόντος νόμου, για πληροφορίες ή έγγραφα που περιέχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και οι αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις, ισχύουν για τα μέλη της Επιτροπής, καθώς και για τον γραμματέα, τους τεχνικούς συμβούλους και το κάθε κατηγορίας προσωπικό του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, για το οποίο ισχύουν και οι οικείες πειθαρχικές κυρώσεις.

Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας