logo-print

Άρθρο 5 - Nόμος 2452/1996 - Τροποποίηση - συμπλήρωση οργανικών διατάξεων Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

31/12/1996

Μη κωδικοποιημένο
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού σε θέματα εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Έργο του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου είναι η μελέτη και επεξεργασία των γενικών κατευθύνσεων της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών μεθόδων και προγραμμάτων επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού και μέσων.

Το ανωτέρω Συμβούλιο συγκροτείται από δύο (2) καθηγητές Α.Ε.Ι., οι οποίοι προέρχονται ένας από τη Νομική Σχολή Αθηνών και ένας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, κατά προτίμηση από τους διδάσκοντες στις Αστυνομικές Σχολές, έναν εκπρόσωπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαί-δευσης/Υ.Δ.Τ. και το διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Όταν στο Επιστημονικό Συμβούλιο εξετάζονται θέματα εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Προσωπικού τα δύο τελευταία μέλη αντικαθίστανται από το διευθυντή Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και το διευθυντή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του ανωτέρω συμβουλίου γίνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ορίζονται ονομαστικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος. Τα προερχόμενα από τα Α.Ε.Ι. και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μέλη προτείνονται από τους αντίστοιχους φορείς.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης δικαιούνται αποζημίωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μπορεί να συνιστώνται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης:

α. Ειδικές επιτροπές για τη μελέτη επεξεργασία και υποβολή προτάσεων επί ειδικότερων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές Πανεπιστημίου, δικηγόρους, εν ενεργεία ή όχι, υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή άλλων υπηρεσιών και πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες γνώσεις ή εμπειρία. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.6.1996.

β. Μόνιμη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές Πανεπιστημίου και δικηγόρους, εν ενεργεία ή όχι, καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Καθήκοντα γραμματέων σε καθεμία από τις επιτροπές αυτές ανατίθενται με την ίδια απόφαση στο προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, αναπληρούμενος από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μπορεί να προεδρεύει στη Μόνιμη και στις άλλες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που λειτουργούν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Η συμμετοχή στις ανωτέρω επιτροπές προτείνεται, των μεν δικαστικών λειτουργών κατά τις διατάξεις του Οργανισμού Δικαστηρίων, των δε μελών του διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. από τα οικεία Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Στους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των ανωτέρω επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 18 του ν. 1505/1984 και 8 του ν. 1810/1988.

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 1339/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

'4. Σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας, σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τραυματισμού, αστυνομικού ή πυροσβεστικού υπαλλήλου, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, ο σύζυγος ή ένα τέκνο αυτού προσλαμβάνεται, κατόπιν αιτήσεώς του, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ως διοικητικός υπάλληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανάλογα με τα προσόντα του, κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί κωλυμάτων διορισμού (άρθρο 21 έως 23 του π.δ/τος 611/1977). Αν οι κατά τα ανωτέρω αποβιούντες ή καθιστάμενοι ανίκανοι δεν έχουν σύζυγο ή τέκνα, το δικαίωμα διορισμού παρέχεται κατά προτεραιότητα σε έναν από τους γονείς ή μία άγαμη αδελφή ή έναν άγαμο αδελφό αυτών. Η αίτηση για πρόσληψη των δικαιούμενων προσώπων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού τους σε οποιαδήποτε θέση.

Της ως άνω προστασίας και μόνο για την ή το σύζυγο ή ένα τέκνο απολαμβάνουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και τα μέλη της οικογένειας των πολιτών που τραυματίζονται θανάσιμα ή καθίστανται ανίκανοι σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, εξαιτίας της ενεργούς συμμετοχής τους στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών εγκληματικών πράξεων. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση που ενεργείται μετά την υηοβολή αιτήματος πρόσληψης.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από 1.1.1978. Για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές και συνέβησαν πριν τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, η ως άνω 2ετής προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της."

4. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 153 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Οι παραβάτες των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή, εάν η παράβαση δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη."

5. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 1481/1984 καταργείται.

6. Η διάταξη του εδαφίου ε' της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α') εφαρμόζεται και για τις συζύγους των Αρχηγών Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος.

Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

send