logo-print

Άρθρο 2 - Νόμος 2556/1997 - Εφαρμογή μεθόδων και μέτρων διασφάλισης των προς το Ι.Κ.Α. ασφαλιστικών εισφορών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

24/12/1997

Μη κωδικοποιημένο
Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση

1. Στην παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν 1846/1951, όπως σήμερα ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις στ' και ζ' ως εξής:

"στ. Να καταχωρούν σε θεωρημένο και ειδικό προς τούτο έντυπο τους προσλαμβανόμενους μισθωτούς τους αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία.

Για όσους απασχολούνται, μέχρι την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, δεν απαιτείται καταχώρηση στο παραπάνω ειδικό έντυπο με την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρηθεί στα μισθολόγια του Ι.Κ.Α..

Ο εργοδότης, πέραν των απορρεουσών, από τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), υποχρεώσεων του για αναγγελία πρόσληψης και καταγγελίας σύμβασης μισθωτού, αναγγέλλει υποχρεωτικά στον Οργανισμό αυτόν εντός οκτώ (8) ημερών και κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού.

Για τον κάθε μισθωτό που θα βρεθεί από τα αρμόδιο όργανα του Ι.Κ.Α. να απασχολείται και δεν είναι καταχωρημένος, κατά τα ανωτέρω, επιβάλλεται, με πράξη του αρμόδιου οργάνου του Ι.Κ.Α., σε βάρος του εργοδότη του πρόστιμο.

Πρόστιμο επιβάλλεται επίσης και στον εργοδότη που δεν επιδεικνύει στα αρμόδια όργανο του Ι.Κ.Α το κατά τα ανωτέρω έντυπο καταχώρησης προσλαμβανόμενων μισθωτών. Τα πρόστιμα δεν μπορούν να ξεπερνούν κατ' άτομο το εικοσιπενταπλάσιο του τεκμαρτού ημερομίσθιου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία της επιβολής τους.

Τα κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενα πρόστιμα αποτελούν έσοδα του Ι.Κ.Α.. Με Κανονισμό θα ορισθούν τα όργανα και οι διαδικασίες επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης, αμφισβήτησης, διοικητικής επίλυσης ασφαλιστικής διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Εάν ο εργοδότης δεν αναγγείλλει στον Ο.Α Ε.Δ. την καθ' οιονδήποτε λόγο αποχώρηση του μισθωτού εντός της προθεσμίας των οκτώ (8) ημερών ή η αποχώρηση του δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο του εργοδότη ή του μισθωτού, τα όργανα του Ι.Κ.Α. θα ασφαλίζουν αυτόν για όλη την περίοδο από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την προηγουμένη ημέρα του ελέγχου, αφαιρούμενης της ανωτέρω οκταημέρου προθεσμίας αναγγελίας αποχώρησης.

Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους εργοδότες οικοδομικοτεχνικών έργων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση του I.Κ.Α. θα προσδιοριστεί το ύψος του προστίμου για κάθε παράβαση και για κάθε άτομο, το είδος του εντύπου καταχώρησης, η υπηρεσία, το όργανο και η διαδικασία εκτύπωσης, θεώρησης, χορήγησης, ελέγχου, τήρησης, ανάληψης της δαπάνης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη διαδικασία εφαρμογής της διάταξης αυτής. Με την ίδια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Ο.Α.Ε.Δ., θα καθοριστεί και ο τύπος του εντύπου αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.4.1998.

ζ. Να γνωστοποιούν, με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'), στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. τη διακοπή ή μεταβολή των εργασιών τους, την αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή υπευθύνου μέλους, της έδρας, του τόπου επαγγελματικής τους εγκατάστασης προκείμενου περί φυσικών προσώπων, του τόπου της νέας κατοικίας ή διαμονής τους. Η δήλωση υποβάλλεται σε δέκα (10) ήμερες, αφότου έγιναν οι μεταβολές."

2. Η περίπτωση β' της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

"β) Να τηρούν τις οριζόμενες από Κανονισμό, καταστάσεις προσωπικού και να φυλάττουν αυτές επί δεκαετία."

3. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951. όπως ισχύει σήμερα, προστίθεται παρ. 9α ως εξής:

"9α. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δια των αρμοδίων για τον έλεγχο, τη βεβαίωση και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών οργάνων του, μπορεί να ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική κ.λπ. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του.

Ειδικά για τις δημοσιές οικονομικές υπηρεσίες και με την επιφύλαξη των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') οι πληροφορίες που μπορούν να ζητούν τα παραπάνω όργανα είναι μεταξύ άλλων και αυτές που περιέχονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των εργοδοτών και αφορούν τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή ή συνυποβάλλονται με αυτή."

4. Η παρ 3 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Η καταγγελία της εργασιακής αχεσης θεωρείται έγκυρη, εφόσον έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλομένη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για το Ι.Κ.Α μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος.

Η καθυστέρηση δόσης της αποζημίωσης από τις, στην παρ 1 εδ. β' του άρθρου 2, οφειλόμενες και η μη καταχώρηση κατά τα ανωτέρω του εργαζόμενου στα μισθολόγια του Ι.Κ.Α. ή η μη ασφάλισή του συνεπάγονται την ακυρότητα της καταγγελίας και ο διαδραμών χρόνος θεωρείται ως χρόνος συνέχισης της εργασίας του.

Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών προς το I.Κ.Α. και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, χωρίς να δικαιούται να αναζητήσει την αποζημίωση που κατέβαλε.

Η αποζημίωση που έχει καταβληθεί συμψηφίζεται με τις οφειλόμενες λόγω της ακύρωσης της καταγγελίας τακτικές αποδοχές, ο δε υπάλληλος υποχρεούται να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς τις αναλογούσες σε αυτόν εργατικές εισφορές.

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.4.1998.

5. Οι προβλεπόμενοι από το άρθρο 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως ισχύουν κάθε φορά, περιορισμοί και απαγορεύσεις που εφαρμόζονται για οφειλές προς το Δημόσιο, δύνανται να επιβληθούν και για οφειλές προς το Ι.Κ.Α., μετά από απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

6. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 31 του π.δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') "Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων" αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, να λαμβάνουν γνώση του σχετικού περιεχομένου των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτόν, οι Δημόσιες Αρχές μόνο στις περιπτώσεις που ανακύπτουν θέματα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) για διεκδίκηση πόρων, ασφαλιστικών εισφορών η άλλων εννόμων δικαιωμάτων τους".

7. Ειδικά συνεργεία ελέγχου, όμοια με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α'), μπορούν να συγκροτούνται, με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος και στο I.Κ.Α. από υπαλλήλους του, για τη διενέργεια έλεγχων εργοδοτών σε όλη τη χώρα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία συμμετοχής στο συνεργείο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 7α ως εξής:

"7. Οι κάθε είδους χρηματικές απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. που προέρχονται από εισφορές αναλογούντα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, αυτοτελή προσθετά τέλη, πρόστιμα ακάλυπτων επιταγών, λοιπά πρόστιμα, τόκους, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης δικαστικά έξοδα κ.λπ., καθώς και των οργανισμών, ταμείων και λογαριασμών, των οποίων οι εισφορές συνειοπράττονται από το Ι.Κ.Α., παραγράφονται μετά δεκαετία.

Ειδικά για τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου, η ανωτέρω παραγραφή είναι πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 2362/1985 (ΦΕΚ 247 Α').

Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή, προκειμένου για τις εισφορές, τα οίκοθεν προσθετά τέλη, τις προσαυξήσεις και τα αυτοτελή πρόσθετα τέλη αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, για δε τα πρόστιμα ακάλυπτων επιταγών, τόκους, δικαστικά έξοδα, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης και τα λοιπά πρόστιμα αρχίζει από την πρώτη ήμερα ταυ επομένου έτους μέσα στο οποίο έγινε η ταμειακή βεβαίωσή τους.

7α. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 87 του ν. 2362/1995. περί αναστολής παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και των άρθρων 88 και 89 ταυ ιδίου vόμoυ, περί διακοπής παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου και συνεπειών παραγραφής αυτών αντίστοιχα, εφαρμόζονται ανάλογα και στο Ι.Κ.Α..

Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται Προϊστάμενος της αρμοδίας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας ή Υπουργός Οικονομικών, νοούνται αντίστοιχα Διευθυντής Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α ή Διευθυντής Ταμειακής Υπηρεσίας Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α ή Διοικητής Ι.Κ.Α. από τους οποίους ασκούνται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες".

H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
send