logo-print

Άρθρο 13 - Νόμος 2703/1999 - Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/04/1999

Μη κωδικοποιημένο
Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1. α. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.) καθορίζεται από 1.1.1999 με βάση το βασικό μισθό της κατηγορίας του μουσικού, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα:

Μουσικός: 1,00

Κορυφαίος Β: 1,38

Κορυφαίος Α: 1,55

Αρχιμουσικός - Εξάρχων: 1,63

Για τη διαμόρφωση των ανωτέρω βασικών μισθών, ο μηνιαίος βασικός μισθός του μουσικού ορίζεται σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) δραχμές.

β. Στους βασικούς μισθούς των ανωτέρω κατηγοριών του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού χορηγείται μισθολογική προσαύξηση ανά πενταετία προϋπηρεσίας και μέχρι έξι (6) προσαυξήσεις, ίση με το ένα έκτο (1/6) της διαφοράς της επόμενης κατηγορίας. Για την κατηγορία των Αρχιμουσικών και Εξαρχόντων η μισθολογική προσαύξηση είναι ίση με το ένα έκτο (1/6) της διαφοράς της προηγούμενης κατηγορίας.

γ. Στο ανωτέρω καλλιτεχνικό προσωπικό παρέχονται από την ίδια χρονολογία και τα εξής επιδόματα κατά μήνα:

i) Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, κατ' εφαρμογή ίων διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου θ και του άρθρου 17 του ν. 2470/1997, σε συνδυασμό με το εδάφιο 8 της παραγράφου Γ του άρθρου 69 του ν. 2065/1992.

ii) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 2470/1997.

iii) Ειδικό μουσικό επίδομα, οριζόμενο σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εισαγωγικού βασικού μισθού του Κορυφαίου Α.

iv) Ειδικό επίδομα για τη διευκόλυνση αγοράς, συντήρησης και επισκευής των οργάνων, οριζόμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές.

v) Οικογενειακή παροχή, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται στους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου.

vi) Επιδόματα εορτών και άδειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2470/1997.

Οι διατάξεις των εδαφίων 14, 15 , 16 και 17 της παραγράφου Γ του άρθρου 69 του ν.2065/1992, της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του π.δ. 76/1993, καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν.

2. α. Στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) καταβάλλεται το επίδομα της περίπτωσης α' της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α').

β. Το επίδομα του εδαφίου β' της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2470/1997 καταβάλλεται μόνο σε διευθυντές φαρμακοποιούς των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που ασκούν καθήκοντα διευθυντή.

γ. Επιτρέπεται η χορήγηση στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς του Ε.Σ.Υ. εφάπαξ κατ' έτος ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος της καταβολής του ποσού αυτού, κάθε άλλη λεπτομέρεια, καθώς και τα κριτήρια ελέγχου και αξιολόγησης για την αποτελεσματική εφαρμογή της φαρμακευτικής πολιτικής στα νοσοκομεία με την καθιέρωση της ατομικής συνταγής, του νοσοκομειακού συνταγολογίου, της χρέωσης φαρμάκου εκτός κλειστού νοσηλείου και την ορθολογική διαχείριση των πόρων για την υγεία.

3. α. Η διάταξη του εδαφίου στ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 754/1978 (ΦΕΚ 17 Α'), που προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α') , εξακολουθεί να ισχύει και υπό το καθεστώς του ν. 2470/1997 για τους γιατρούς του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) που μισθοδοτούνται βάσει των διατάξεων του νόμου αυτού (ν. 2470/1997).

β. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α') έχει εφαρμογή και στις διπλωματούχες ανωτέρων σχολών επισκέπτριες υγείας και μαίες του Ι.Κ.Α., από την έναρξη της ισχύος της.

γ. Οι διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του π.δ. 904/1978 (ΦΕΚ 217 Α'). όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ 6 του άρθρου 38 του ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α'), έχουν εφαρμογή και στους με ειδική σύμβαση του ν.δ. 1204/ 1972, γιατρούς του Ι.Κ.Α. που μισθοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 2470/1997.

δ. Στους γιατρούς των νοσοκομείων του Ι.Κ.Α. που μισθοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 2470/1997 καταβάλλεται το νοσοκομειακό επίδομα της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν. 2470/1997.

4. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2470/1997 έχει εφαρμογή και στους Γενικούς Διευθυντές Περιφέρειας.

5. Οι μηνιαίες αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων που αμείβονται με ποσοστά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερες του μισού βασικού μισθού του Μ.Κ. 36 του ν. 2470/1997. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.1997.

6. α. Το κίνητρο παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του άρθρου 21 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α'), του προσωπικού των Οργανισμών Λιμένων Πειραιά, Θεσσαλονίκης και των Λιμενικών Ταμείων Πατρών, Ρεθύμνου, Μαγνησίας, Χανίων, Καβάλας, Ηρακλείου και Ελευσίνας για το χρονικό διάστημα από 1.7.1996 μέχρι 31.12.1996 ορίζεται στο ίδιο ύψος που είχε καθορισθεί με την αριθμ. 2089821 /12714/0022/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 20 Β/1998).

β. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 67 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α') εξακολουθούν να ισχύουν και υπό το καθεστώς ισχύος του ν. 2470/ 1997.

7. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης III της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του π.δ. 904/1978 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό της Ομάδας Συντήρησης Υποβρυχίων και Θαλάσσιων Εγκαταστάσεων (Κ.Ο.Σ.Υ.Θ.Ε.) της Πολεμικής Αεροπορίας.

8. Στο άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Επίσης, η συνδρομή που καταβάλλεται από τους εργαζόμενους για τη χρήση της Τράπεζας Πληροφοριών "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ.", στην ιδιοκτήτρια αυτού Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Π.Ο.Ε. -Δ.Ο.Υ.), βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών κατά 50% της ετήσιας δαπάνης. Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.1999."

9. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός υπαλλήλου, συνταξιούχου ή βοηθηματούχου πιστώθηκε μετά το θάνατο του με ποσά μισθού, σύνταξης ή βοηθήματος που δεν εδικαιούτο και τα ποσά αυτά παραμένουν στο λογαριασμό του, το οικείο πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να τα επιστρέψει στον οικείο φορέα μισθοδοσίας η συνταξιοδότησης του υπαλλήλου, συνταξιούχου ή βοηθηματούχου με χρέωση του συγκεκριμένου λογαριασμού. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν επαρκεί για την ολοσχερή επιστροφή τους, η υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος εξαντλείται με την επιστροφή του υπάρχοντος υπολοίπου. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την επικουρική σύνταξη από τα επικουρικά Ταμεία, καθώς και για το μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

10. Οι ληξίαρχοι του Κράτους αποστέλλουν στο τέλος κάθε μήνα στους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, ανάλογα με την ιδιότητα του θανόντος, η οποία θα δηλώνεται κατά την έκδοση της ανωτέρω πράξης (συνταξιούχος Δημοσίου, συνταξιούχος Ι.Κ.Α.. συνταξιούχος Τ.Ε.Β.Ε.).

11. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α'), προστίθεται εδάφιο δ', με ισχύ από 1.1.1999, που έχει ως εξής:

"δ. Ο συνολικός αριθμός ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για το προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ν.δ. 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α'), πλην ιατρών. Η κατανομή των ωρών κατά νοσοκομείο ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες κάθε νοσοκομείου. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω εργασίες κατά νοσοκομείο και οι ώρες κατά εργαζόμενο καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου."

12. Οι αποδοχές των υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., που εντάσσονται στο σύστημα πληρωμής αποδοχών του άρθρου 1 του ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α'), καταβάλλονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους τακτικούς υπαλλήλους των ανωτέρω υπηρεσιών.

13. Στους συνταξιούχους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρετούν σε θέσεις της Προεδρίας της Δημοκρατίας, με οποιαδήποτε σχέση, καθώς και σε_θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π), της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, καταβάλλονται, πέρα από τις αποδοχές και το τμήμα της συντάξεώς τους που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ειδική κατ' αποκοπή μηνιαία αποζημίωση λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων των θέσεων αυτών, για την κάλυψη πραγματικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους.

Το ύψος των εξόδων αυτών, για όσους υπηρετούν στην Προεδρία της Δημοκρατίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από σχετική πρόταση του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ενώ για τους λοιπούς με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής μπορεί να έχουν και αναδρομική ισχύ.

14. Στα μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών που κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση εφαρμόζονται, από την έναρξη της ισχύος τους, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α'), χωρίς τον περιορισμό του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 10 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α').

15. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α') αντικαθίστανται από της ισχύος τους, ως εξής:

"2. Η Αρχή αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια αρχή και εξυπηρετείται από δική της γραμματεία. Η Αρχή δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε διοικητικό έλεγχο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Αρχής απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Η Αρχή υπάγεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης και εδρεύει στην Αθήνα.

3. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται σε ειδικά φορέα, που ενσωματώνεται στον ετήσιο Προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διατάκτης της δαπάνης είναι ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής του."

16. Στο άρθρο 20 του ν. 2472/1997 προστίθεται παράγραφος 10 που έχει ως εξής:

"10. Στο προσωπικό της Γραμματείας της Αρχής, πλέον του μισθού και των λοιπών επιδομάτων που καταβάλλονται κάθε φορά στους μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μπορεί να καταβάλλεται και πρόσθετη ειδική αμοιβή που καθορίζεται κατά κατηγορία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης."

17. Η ημερομηνία 30.4.1999, που αναφέρεται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α ), μετατίθεται στις 30.4.2000. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να μετατίθεται η ανωτέρω ημερομηνία και να ρυθμίζονται λεπτομέρειες υλοποίησης του μέτρου αυτού.

18. Οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κατ' αντιστοιχία των αποδοχών του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η μηνιαία αποζημίωση του αναπληρωτή Προέδρου και των λοιπών μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης καθορίζεται με την πιο πάνω κοινή υπουργική απόφαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου. Με την ίδια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζεται και πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση για τα μέλη που κατοικούν εκτός του νομού Αττικής.

Με όμοια απόφαση καθορίζεται και το ύψος των μηνιαίων αποδοχών του επιστημονικού προσωπικού, κάθε κατηγορίας και ειδικότητας, που προσλαμβάνεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Για τον καθορισμό των αποδοχών του επιστημονικού προσωπικού λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η πλήρης και αποκλειστική απασχόλησή του. Το συνολικό ύψος των αποδοχών αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές του αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού που προσλαμβάνεται στο Συνήγορο του Πολίτη.

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α').

19. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2217/1994 ισχύουν και για τους δημάρχους οι οποίοι δεν ασκούν το επάγγελμα, για το οποίο έχουν ασφαλιστεί.