logo-print

Άρθρο 14 - Νόμος 2801/2000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

03/03/2000

Υπό κωδικοποίηση
Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία: Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να εκδίδει και να διαθέτει στο επενδυτικό κοινό, στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό, αξιόγραφα με τη μορφή άϋλων τίτλων και την ονομασία "τίτλοι προεσόδων" (revenue certificates). Αρμόδιο για την έκδοση των τίτλων προεσόδων είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Οι τίτλοι προεσόδων αποφέρουν πρόσοδο μέχρι τη λήξη τους και εξοφλούνται κατά κεφάλαιο και προσόδους από μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου, πλην των εσόδων από άμεσους ή έμμεσους φόρους. Το συνολικό ποσό κάθε έκδοσης τίτλων προεσόδων καθορίζεται με τις αποφάσεις της παρ. 8 του παρόντος σε τμήμα μέρους συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων, τα οποία προβλέπεται να εισπραχθούν σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

3. Οι πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων και οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή αφορά τους τίτλους αυτούς, περιλαμβανομένης και της εκδόσεώς τους, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

4. Το κατά την παρ. 2 μέρος των εσόδων, στο οποίο αναφέρεται ορισμένη έκδοση τίτλων προεσόδων, κατατίθεται, μέχρι την πλήρη κάλυψη του συνολικού ποσού της έκδοσης κατά κεφάλαιο και προσόδους, σε ειδικό δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό και διατίθεται αποκλειστικά για την εξόφληση των προσόδων και του κεφαλαίου των αντίστοιχων τίτλων προεσόδων. Τα ποσά του τραπεζικού αυτού λογαριασμού είναι ακατάσχετα για οποιονδήποτε πιστωτή του Δημοσίου πλην των κομιστών των τίτλων προεσόδων, σε περίπτωση δε πτωχεύσεως του πιστωτικού ιδρύματος δεν περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία αλλά διατίθενται για την ικανοποίηση των κομιστών των τίτλων προεσόδων. Μετά την ημερομηνία λήξης των τίτλων προεσόδων, τα κατατεθειμένα στον παραπάνω λογαριασμό ποσά που τυχόν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την πλήρη εξόφληση των τίτλων προεσόδων. κατά κεφάλαιο και προσόδους, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατόν, να ορίζεται ότι σε περίπτωση που τα κατατεθειμένα ποσά δεν επαρκέσουν για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων προσόδων και κεφαλαίων, η διαφορά καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Η αξίωση ως προς το κεφάλαιο των τίτλων προεσόδων υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή ή από την ημερομηνία λήξης του τίτλου και ως προς τις προσόδους σε πενταετή παραγραφή από την ημερομηνία που καθίστανται απαιτητές.

6. Οι τίτλοι προεσόδων γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία για σύσταση εγγυοδοσιών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων ή προμηθειών του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

7. Επί των τίτλων προεσόδων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 9 του άρθρου 10 του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216 Α') περί μετοχοποιήσεων τίτλων.

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποφασίζεται η έκδοση τίτλων προεσόδων για το μέρος συγκεκριμένης κατηγορίας δημοσίων εσόδων ορισμένης χρονικής περιόδου και καθορίζονται το συνολικό ποσό της έκδοσης, ο τύπος και το είδος των τίτλων προεσόδων (ονομαστικοί ή ανώνυμοι), η ονομαστική αξία, η τιμή διάθεσής τους και ο τρόπος υπολογισμού της, το νόμισμα στο οποίο θα εκδίδονται, η διάρκεια αυτών, η τιμή εξόφλησής τους, η ποσοστιαία πρόσοδος και ο χρόνος κατά τον οποίο καθίστανται απαιτητές οι πρόσοδοι, ο τόπος και ο τρόπος διάθεσης των τίτλων στους επενδυτές, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο θα κατατίθενται τα έσοδα που δεσμεύονται για την εξόφληση των τίτλων προεσόδων, ο τρόπος και ο χρόνος της κατάθεσης των εσόδων αυτών, καθώς και ο τρόπος εξόφλησης των τίτλων κατά κεφάλαιο και προσόδους και γενικά κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

9. Ο Υπουργός Οικονομικών, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, μπορεί να συνομολογεί με απευθείας ανάθεση τις συμβάσεις που απαιτούνται για την προετοιμασία, την έκδοση και διάθεση των τίτλων προεσόδων και για κάθε θέμα που αφορά τους τίτλους αυτούς. Οι συμβάσεις αυτές εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980, που προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2145/1999 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α').

10. Οι δαπάνες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού και κάθε συναφούς διατάξεως.

11. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και δημόσιες επιχειρήσεις που ανήκουν αποκλειστικά σε φορείς του δημόσιου τομέα, δύνανται να εκδίδουν και διαθέτουν στο επενδυτικό κοινό τίτλους προεσόδων που αναφέρονται σε μελλοντικά έσοδα αυτών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 1-10 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτήν οι αποφάσεις της παρ. 8 εκδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό που εποπτεύει το συγκεκριμένο Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσια επιχείρηση, μετά από πρόταση της διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. ή της δημόσιας επιχείρησης, οι δε συμβάσεις της παρ. 9 συνάπτονται από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο αυτών και εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Με απόφαση των ίδιων ως άνω Υπουργών είναι δυνατόν να ορίζεται ότι σε περίπτωση που τα κατατιθέμενα ποσά στο λογαριασμό της παρ. 4 δεν επαρκέσουν για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων προσόδων και κεφαλαίων η διαφορά καλύπτεται από το Ν.Π.Δ.Δ. ή τη δημόσια επιχείρηση, κατά περίπτωση.

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή των αρμόδιων κατά την παρ. 11 Υπουργών η έκδοση τίτλων προεσόδων μπορεί να πραγματοποιείται μέσω τρίτου νομικού προσώπου, προς το οποίο μεταβιβάζονται μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο δημοσίων επιχειρήσεων. Η μεταβίβαση αυτή και οι σχετικές συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Κατά τα λοιπά και στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1-11 του παρόντος.

send