logo-print

Άρθρο 8 - Νόμος 3115/2003 - Προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/02/2003

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

1. Για τη στελέχωση της Α.Δ.Α.Ε. συνιστώνται συνολικά σαράντα (40) θέσεις, από τις οποίες οι δεκαοκτώ (25) είναι θέσεις τακτικού προσωπικού, οι δεκαεννέα (12) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι δύο (2) θέσεις δικηγόρων παρ' εφέταις με έμμισθη εντολή και μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου.

2. α) Το τακτικό προσωπικό της Αρχής διέπεται από τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους. Η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού γίνεται από την Αρχή με διαγωνισμό ή επιλογή, ύστερα από σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με απόφαση της Αρχής. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται συνέντευξη, αυτή είναι δημόσια.

β) Η πρόσληψη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 236/1994, ως εκάστοτε ισχύει. Για την επιλογή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού η συνέντευξη είναι υποχρεωτική.

3. α) Η Αρχή προκηρύσσει τις θέσεις του τακτικού και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία. Με την ίδια προκήρυξη καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής αυτού και η διαδικασία άσκησης ενστάσεων και κάθε άλλη επί μέρους λεπτομέρεια.

β) Για την επιλογή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και του λοιπού προσωπικού συγκροτείται, με απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. Επιτροπή, η οποία εισηγείται για την επιλογή τους. Στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχει σε κάθε περίπτωση ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζεται από τον πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ως πρόεδρος. Εφόσον πρόκειται για επιλογή Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή μετέχει και ένας τουλάχιστον καθηγητής Πανεπιστημίου. Τα μέλη της Επιτροπής αμείβονται για το έργο τους.

γ) Η Α.Δ.Α.Ε., με αιτιολογημένη απόφασή της, επιλέγει τους υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν την ευρύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση που απαιτείται για τη θέση για την οποία προορίζονται.

δ) Οι πίνακες των επιλεγομένων με τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για επικύρωση.

ε) Το Α.Σ.Ε.Π. υποχρεούται να επικυρώσει τους πίνακες εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των είκοσι (20) η μερών από την ημέρα παραλαβής τους. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Α.Δ.Α.Ε. προβαίνει στην πρόσληψη των επιλεγέντων.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από εισήγηση της Α.Δ.Α.Ε. και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατό να αποσπώνται για συγκεκριμένο και με την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη διετία, με δυνατότητα ανανέωσης, στην Α.Δ.Α.Ε., υπάλληλοι από άλλες υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.I.Δ. ή Ο.Τ.Α. και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, προς κάλυψη των άμεσων αναγκών της Α.Δ.Α.Ε., κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν και υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος δεν ασκεί δραστηριότητες του τομέα των επικοινωνιών εν ένει. Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στην Α.Δ.Α.Ε. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μετά από εισήγηση της Α.Δ.Α.Ε. σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες ανάγκες της Α.Δ.Α.Ε., για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε. Οι δαπάνες των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνουν την Α.Δ.Α.Ε. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου παύει μετά πάροδο τετραετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5.α. Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού είναι είκοσι πέντε (25) και κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, θέσεις τέσσερις (4).

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, θέσεις δύο (2).

Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ): Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις τρεις (3), Κλάδος ΤΕ2 Τεχνολογικών Εφαρμογών, θέσεις πέντε (5).

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ): Κλάδος ΔΕ, θέσεις έξι (6).

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΕ): Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις τρεις (3).

β. Οι θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού είναι δώδεκα (12) και κατανέμονται ως εξής:

Δέκα (10) θέσεις διπλωματούχων ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ ή ηλεκτρονικών μηχανικών ή τηλεπικοινωνιακών μηχανικών ή μηχανικών πληροφορικής ή πληροφορικής ή φυσικών και δύο (2) θέσεις πτυχιούχων νομικής, οι οποίες συνεπάγονται την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

γ. Οι θέσεις των δικηγόρων με έμμισθη εντολή είναι δύο (2).

δ. Ο Νομικός Σύμβουλος πρέπει να είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές με τους σκοπούς της Α.Δ.Α.Ε. αντικείμενο.

6. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, καθώς και το καθήκον εχεμύθειας της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ισχύουν αναλόγως για το τακτικό και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε.

7. Οι αποδοχές του προσωπικού της Α.Δ.Α.Ε., το είδος των πρόσθετων απολαβών και το ύψος αυτών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

8. Ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε. είναι ο διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού, εκδίδει τις ατομικές πράξεις που το αφορούν και ασκεί την επ' αυτού πειθαρχική εξουσία.

9. Με απόφαση του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. συγκροτούνται υπηρεσιακό συμβούλιο και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο. Στη σύνθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου μετέχουν δύο μέλη της αρχής, από τα οποία το ένα ορίζεται Πρόεδρος, ο υπηρεσιακός προϊστάμενος των διοικητικών υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων. Οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Αναπληρωτής του υπηρεσιακού προϊσταμένου ορίζεται προϊστάμενος της αμέσως υποκείμενης οργανικής μονάδας. Το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο για το προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε. συγκροτείται από τρία μέλη της και δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τα υπηρεσιακά συμβούλια και το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο.

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση της Α.Δ.Α.Ε., τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής των προϊσταμένων του προσωπικού, θέματα πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην Πνευματική Ιδιοκτησία - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 13 21