logo-print

Άρθρο 15 - Νόμος 3688/2008 - Θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

05/08/2008

Κωδικοποιημένο
Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο του ανωτέρω Συνδέσμου δεν επιτύχει την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την εκλογή των αντιπροσώπων, τότε ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται, με την τήρηση της ίδιας διαδικασίας, και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε τα νομικά πρόσωπα των προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν συσταθεί είτε, ενώ έχουν συσταθεί, δεν έχουν οργανωθεί σε βαθμό που να μπορούν να αναπτύξουν δραστηριότητες προς αποτροπή των ανωτέρω κινδύνων.»

3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος η μετατροπή σε ανώνυμες εταιρείες της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού των διαδημοτικών ή διακοινοτικών επιχειρήσεων με όμοιο προς τα ανωτέρω αντικείμενο δραστηριότητας. Σε ανώνυμες εταιρείες αυτής της μορφής μπορούν, επίσης, να μετατραπούν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, και οι ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες συμμετέχουν κατά πλειοψηφία Τ.Ε.Δ.Κ.. Μετατροπές που έγιναν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες.»

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως και η υφιστάμενη παράγραφος 7 αναριθμείται σε παράγραφο 8:

ιστάμενοι σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. με συναφές προς τα παραπάνω αντικείμενο δραστηριότητας μπορούν, ύστερα από τροποποίηση της συστατικής τους πράξης, ως προς το σκοπό, να μετατραπούν σε Συνδέσμους του παρόντος άρθρου (ΦΟ.Δ.Σ.Α.). Τυχόν πλεονάζον τακτικό προσωπικό, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, κατανέμεται, με την ίδια σχέση εργασίας, στους δήμους και τις κοινότητες που τον απαρτίζουν, κατ’ αναλογία των αιρετών αντιπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο. Το προσωπικό της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις, συνιστώνται προσωρινές προσωποπαγείς αντίστοιχου ή παρεμφερούς κλάδου ή αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η πράξη κατάταξης του μεταφερόμενου προσωπικού στις θέσεις αυτές εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

5. Στο άρθρο 30 του ν. 3536/2007 προστίθεται παράγραφος 9, ως ακολούθως:

«9. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) που λειτουργούν είτε υπό τη μορφή Συνδέσμου είτε υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α., μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις για τη μίσθωση συγκεκριμένου έργου, στο πλαίσιο των καταστατικών τους σκοπών, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) και της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.»

6. Συνιστάται Μητρώο ΦΟ.Δ.Σ.Α., το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο Μητρώο περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: α) Η επωνυμία και η νομική μορφή του ΦΟ.Δ.Σ.Α., β) ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν, γ) η διαχειριστική ενότητα ή οι διαχειριστικές ενότητες που καλύπτονται, δ) τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων των οποίων έχει την ευθύνη λειτουργίας ο ΦΟ.Δ.Σ.Α., ε) οι δραστηριότητες διαχείρισης στερεών αποβλήτων που καλύπτει, στ) περίληψη του επιχειρησιακού του σχεδίου, ζ) οικονομικά στοιχεία του ΦΟ.Δ.Σ.Α. και η) στοιχεία προσωπικού. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, που αποστέλλονται από τους ΦΟ.Δ.Σ.Α. στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α., εκδίδεται βεβαίωση, το περιεχόμενο της οποίας, καθώς και ο τρόπος και χρόνος έκδοσής της, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. δεν επιτρέπεται να εισπράξει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από Ο.Τ.Α. ή φορέα του δημόσιου τομέα, αν δεν υποβάλει, μαζί με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και την παραπάνω βεβαίωση.

7. Για την οργανωμένη συνεργασία και την υποστήριξη των ΦΟ.Δ.Σ.Α. προς πραγματοποίηση του σκοπού τους, συνιστάται πανελλαδικό όργανο ΦΟ.Δ.Σ.Α., με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται ο τρόπος και οι διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων των ΦΟ.Δ.Σ.Α. στο ανωτέρω πανελλαδικό όργανο, η σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος εκλογής ή υπόδειξης, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση, η λειτουργία και η θητεία των οργάνων αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

8. Στο άρθρο 2 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄) προστίθεται παράγραφος 12, ως ακολούθως:

«12. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανεξάρτητων αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων ρυμουλκουμένων σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 30 του ν. 3536/2007, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των ανεξάρτητων αυτών μονάδων καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή ισχύει. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των ανεξάρτητων μονάδων για κάθε αυτοκίνητο, καθώς και ο τύπος των πινακίδων.»

9. Στο άρθρο 10 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α΄) προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως ακολούθως:

«4. Ειδικά για την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, καθώς και για την υλοποίηση των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), είναι δυνατή, ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, η χρηματοδότηση μελετών και έργων της κατηγορίας αυτής με φορέα υλοποίησης τις Γενικές Γραμματείες των οικείων Περιφερειών. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τις πιστώσεις των διαδημοτικών έργων κάθε Περιφέρειας ή και τις πιστώσεις της προηγούμενης παραγράφου.»

10. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) προστίθεται περίπτωση θ΄ ως ακολούθως:

«θ. Όταν η προς ανάθεση μελέτη ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών αφορά αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι 45.000 ~ (χωρίς Φ.Π.Α.), εφόσον η κατάρτιση της οικείας σύμβασης πραγματοποιηθεί μέχρι 31.12.2008. Η καθοριζόμενη από την υπηρεσία προεκτιμώμενη αμοιβή αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου.»

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην Πνευματική Ιδιοκτησία - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 13 21
send