logo-print

Άρθρο 11 - Νόμος 3966/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

25/07/2014

Μη κωδικοποιημένο
Το συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο & Η επιχείρηση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ναυτικό Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 11

Επιστημονικό Προσωπικό

1. Συνιστώνται σαράντα πέντε θέσεις επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π., οι οποίες κατανέμονται στα ακόλουθα κλιμάκια ως εξής:

α) Σύμβουλοι Α': πέντε θέσεις,

β) Σύμβουλοι Β': δέκα θέσεις,

γ) Σύμβουλοι Γ': δεκαπέντε θέσεις και

δ) Εισηγητές: δεκαπέντε θέσεις.

2. Εκτός κλιμακίων συνιστώνται πέντε θέσεις Ειδικών Συμβούλων. Ως Ειδικοί Σύμβουλοι απασχολούνται για διάστημα δύο σχολικών ετών, που δεν ανανεώνεται, ούτε επαναλαμβάνεται, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία ή διακεκριμένη δράση ή βεβαιωμένη συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα, με σκοπό αφ' ενός την εξοι-κείωσή τους με θέματα προγραμματισμού, οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ευρείας κλίμακας και αφ' ετέρου την ανατροφοδότηση του Ι.Ε.Π. με βάση την εξειδικευμένη εκπαιδευτική τους γνώση και εμπειρία. Η επιλογή των Ειδικών Συμβούλων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, στην οποία ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα ανάλογα με τα θέματα στα οποία δίνει εκάστοτε έμφαση το Ι.Ε.Π. κατά τις εργασίες του. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του

Ι.Ε.Π., που προβλέπεται στο άρθρο 19. Αν σε θέση Ειδικού Συμβούλου επιλεγεί εκπαιδευτικός της ιδιωτικής εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα της απασχόλησής του στο Ι.Ε.Π. λογίζεται ότι τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και λαμβάνει μόνο τις αποδοχές της άδειας αυτής, οι οποίες καλύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αν επιλεγεί εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης, ο επιλεγόμενος αποσπάται στο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α' 186) και λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις. Η άσκηση καθηκόντων Ειδικού Συμβούλου μοριοδοτείται για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του ν. 3848/2010, όπως η άσκηση των καθηκόντων του μέντορα που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

3. Για την πρόσληψη σε θέση Συμβούλου Α' απαιτούνται ως ειδικά προσόντα διδακτορικός τίτλος σπουδών και πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, από τις οποίες τουλάχιστον μία αυτοδύναμη στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), καθώς και τουλάχιστον δεκαετής εκπαιδευτική υπηρεσία.

4. Για την πρόσληψη σε θέση Συμβούλου Β' απαιτούνται ως ειδικά προσόντα διδακτορικός τίτλος σπουδών και πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και τουλάχιστον οκταετής εκπαιδευτική υπηρεσία.

5. Για την πρόσληψη σε θέση Συμβούλου Γ' απαιτούνται ως ειδικά προσόντα διδακτορικός τίτλος σπουδών και πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνδυασμός των παραπάνω στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), καθώς και τουλάχιστον πενταετής εκπαιδευτική υπηρεσία. Για μέχρι τρεις θέσεις Συμβούλων Γ' η εκπαιδευτική υπηρεσία μπορεί να υποκαθίσταται από πενταετή διοικητική εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, όπως ο δημόσιος τομέας ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995.

6. Για την πρόσληψη σε θέση Εισηγητή απαιτούνται ως ειδικά προσόντα μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και τουλάχιστον τριετής εκπαιδευτική υπηρεσία.

7. Για την επιλογή σε θέσεις Συμβούλων Α', Συμβούλων Β', Συμβούλων Γ' και Εισηγητών συνεκτιμάται η εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης.

8. Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά ως προσόντα πρόσληψης, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)/Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίω-σή του ότι είναι αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με

τους τίτλους σπουδών που ζητούνται από την οικεία προκήρυξη.

9. Η πλήρωση των κενών θέσεων των Συμβούλων Α', Συμβούλων Β', Συμβούλων Γ' και Εισηγητών γίνεται με πρόσληψη ύστερα από προκήρυξη στην οποία καθορίζεται το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Α.Σ.Ε.Π. και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α' 28). Υποψήφιοι μπορεί να είναι και μέλη του προσωπικού του Ι.Ε.Π. Κατά την προκήρυξη των θέσεων λαμβάνεται μέριμνα ώστε στη σύνθεση του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. να αποφεύγεται η μονομέρεια σε γνωστικά αντικείμενα και σε εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την επιμόρφωση, την αξιολόγηση, την έρευνα, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών.

10. Οι Σύμβουλοι Α', Σύμβουλοι Β', Σύμβουλοι Γ' και οι Εισηγητές προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη των τριών πρώτων ετών υπηρεσίας, το προσωπικό αυτό αξιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η αξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου επαναλαμβάνεται το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη των επόμενων τεσσάρων ετών υπηρεσίας.

11. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Γραφείου στο οποίο υπηρετεί ο αξιολογούμενος από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π. ως Πρόεδρο, έναν Πρόεδρο παιδαγωγικού τμήματος πανεπιστημίου και έναν εμπειρογνώμονα στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) από τους περιλαμβανόμενους στο Μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που τηρεί η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3374/2005 (Α' 189), ο οποίος προτείνεται από την Ολομέλεια της Αρχής. Η αποζημίωση των μελών της επιτροπής καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κριτήρια για την αξιολόγηση αποτελούν η προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του αξιολογούμενου και η επιστημονική συνεισφορά του στο έργο του Ι.Ε.Π.

12. Η αρνητική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους, συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβαση του αξιολογούμενου. Αν το μέλος του επιστημονικού προσωπικού πριν από την πρόσληψή του ήταν εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, μετά την καταγγελία της σύμβασής του σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει στον φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση αντίστοιχη με τη θέση που κατείχε στον φορέα αυτόν και, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει αντίστοιχη

προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την ίδια απόφαση. Ο χρόνος υπηρεσίας του στο Ι.Ε.Π. λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη και για κάθε άλλη συνέπεια.

13. Για τη διευκόλυνση των Εισηγητών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε θέματα που εντάσσονται στον τρέχοντα προγραμματισμό του Ι.Ε.Π., κάθε έτος, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο Εισηγητές μπορεί να απασχολούνται στο Ι.Ε.Π. το 75% του κανονικού ωραρίου για ένα ακαδημαϊκό έτος. Η παροχή της διευκόλυνσης αυτής ισχύει μόνο για ένα ακαδημαϊκό έτος και παρέχεται σε κάθε Εισηγητή, ο οποίος δεν έχει κάνει ήδη χρήση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, μία μόνο φορά. Προϋπόθεση για τη διευκόλυνση των Εισηγητών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αποτελεί η τουλάχιστον τριετής προϋπηρεσία στο Ι.Ε.Π. Η χρήση της διευκόλυνσης της παρούσας παραγράφου δεν αποκλείει τη δυνατότητα χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης από το μεθεπόμενο σχολικό έτος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

14. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Συμβούλων Α', Συμβούλων Β', Συμβούλων Γ' και Εισηγητών του Ι.Ε.Π. καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Εισηγητή, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

α) Σύμβουλος Α': 1,50 β) Σύμβουλος Β': 1,36 γ) Σύμβουλος Γ': 1,18 δ) Εισηγητής: 1,00.

Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εισηγητή ορίζεται σε χίλια διακόσια είκοσι ένα (1.221) ευρώ.

15. Πέρα από το βασικό μισθό που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, στους Συμβούλους Α', Συμβούλους Β', Συμβούλους Γ' και τους Εισηγητές παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

α) Χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3205/

2003 (Α' 297).

β) Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη

ως εξής:

Σύμβουλος Α': 390 ευρώ Σύμβουλος Β': 332 ευρώ Σύμβουλος Γ': 238 ευρώ Εισηγητής: 143 ευρώ.

γ) Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο σε:

Σύμβουλος Α': 328 ευρώ

Σύμβουλος Β': 319 ευρώ

Σύμβουλος Γ': 289 ευρώ

Εισηγητής: 258 ευρώ.

δ) Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 11 του ν. 3205/2003.

ε) Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3205/2003.