logo-print

Άρθρο 33 - Νόμος 3966/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

25/07/2014

Μη κωδικοποιημένο
Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Υποθήκη με τίτλο από τον νόμο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΜΑΝΟΥΛΗ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ

Άρθρο 33

Θέματα εκδόσεων διδακτικών βιβλίων -Κατάργηση του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)

1. Από 31.12.2011 το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων» (Ο.Ε.Δ.Β.), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 952 της 12/19.11.1937 (Α' 469), καταργείται και λήγει η θητεία των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησής του, καθώς και των μελών των συλλογικών οργάνων του, αζημίως για το Δημόσιο. Οι υποδομές, τα περιουσιακά στοιχεία, τα σήματα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και τα αρχεία του Οργανισμού περιέρχονται στο Ι.Τ.Υ.Ε., με εξαίρεση τα αρχεία του προσωπικού και της μισθοδοσίας του, το αρχείο εκδόσεων και τα έργα τέχνης και λοιπά αντικείμενα καλλιτεχνικής αξίας, όπως προσχέδια καλλιτεχνημάτων (μακέτες), τα οποία περιέρχονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

2. Η περιουσία, η κυριότητα και κάθε άλλο δικαίωμα επί των κινητών πραγμάτων του Ο.Ε.Δ.Β., καθώς και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, από την κατάργηση του Οργανισμού περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ι.Τ.Υ.Ε. ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, στους οποίους ανήκει και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους. Το αργότερο έως την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β., το Διοικητικό Συμβούλιό του προβαίνει στη διενέργεια απογραφής του συνόλου της περιουσίας που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στο Ι.Τ.Υ.Ε. ή την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. και ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσα σε ένα μήνα από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. προβαίνουν στην επαλήθευση και έγκριση της παραπάνω απογραφής.

3. Το μόνιμο προσωπικό του Ο.Ε.Δ.Β. μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και καταλαμβάνει προσωρινές θέσεις εργασίας, οι οποίες καταργούνται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των επόμενων εδαφίων. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μεταφέρεται το ποσό της επιχορήγησης του Ο.Ε.Δ.Β. που καλύπτει τη μισθοδοσία του μεταφερόμενου προσωπικού. Το προσωπικό αυτό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β., υποβάλλει στη Διεύθυνση Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αίτηση για την οριστική μεταφορά του στην υπηρεσία αυτή ή σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε φορείς που εποπτεύονται από αυτό και την κατάληψη κενών και, αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγών θέσεων προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου ή ειδικότητας, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα. Η οριστική μεταφορά του προσωπικού αυτού στις ανωτέρω θέσεις, καθώς και η σύσταση των απαιτούμενων προσωποπαγών θέσεων, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται χωρίς γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού που καλύπτουν τη μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται οριστικά σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μεταφέρονται στους φορείς υποδοχής για την ίδια αιτία. Για όσο χρόνο υφίστανται οι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις, δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των οικείων φορέων.

4. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. έως τη δημοσίευση της απόφασης μεταφοράς και την πράξη ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στον φορέα στον οποίο μεταφέρεται.

5. Η μη υποβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου 3 αίτησης οριστικής μεταφοράς του προσωπικού που αναφέρεται στην ίδια παράγραφο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης.

6. Οι προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, καταργούνται αυτοδικαίως, όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν.

7. Το πάσης φύσης προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στον Ο.Ε.Δ.Β., από την κατάργησή του μεταφέρεται στο Ι.Τ.Υ.Ε. και υπηρετεί σε αυτό έως τη λήξη της απόσπασής του.

8. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο οποίος έχει διανυθεί στον Ο.Ε.Δ.Β. και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3205/2003 θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

9. Η υπηρεσιακή σχέση όσων ζητήσουν την οριστική μεταφορά τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο εφόσον δεν παρουσιαστούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς τους για ανάληψη υπηρεσίας. Η κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς στους ενδιαφερόμενους γίνεται με έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει στους ενδιαφερόμενους.

10. Το μεταφερόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές του φορέα υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Ως προς το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/ 2005 (Α' 272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α' 265). Ως προς την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3232/2004 (Α' 48), όπως ισχύει.

11. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β., το Ι.Τ.Υ.Ε. υπεισέρχεται ως εργοδότης στις συμβάσεις του προσωπικού που απασχολείται στον Οργανισμό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου, έως τη λήξη των συμβάσεων αυτών.

12. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες.

13. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του Ο.Ε.Δ.Β., μεταφέρονται, ύστερα από την εξόφληση των ανειλημμένων υποχρεώσεων, μέσα σε ένα μήνα από την κατάργησή του με εντολή του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως επιχορήγηση στο Ι.Τ.Υ.Ε.

14. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β., οι δικηγόροι που απασχολούνται σε αυτόν με σύμβαση έμμισθης εντολής, με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Ι.Τ.Υ.Ε. σε προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β., μπορεί να μεταφέρονται στο Ι.Τ.Υ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα των Δικηγόρων. Οι δικηγόροι αυτοί υποχρεούνται μέσα στην ίδια προθεσμία να υποβάλουν στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: α) αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των περατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, στην οποία γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται κάθε εκκρεμής υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης και β) πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως. Σε περίπτωση που τα πιο πάνω στοιχεία δεν παραδοθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή δεν είναι πλήρη θεωρείται ότι η σύμβαση λύθηκε για σπουδαίο λόγο με υπαιτιότητα του δικηγόρου και δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία και τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε

σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία, εφόσον τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά και στη συνέχεια να τα υποβάλουν, σύμφωνα με τα πιο πάνω. Σε περίπτωση που η συλλογή και η παράδοση των στοιχείων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια δεν καταστεί δυνατή μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, άνευ υπαιτιότητας του δικηγόρου, δεν λύεται η σύμβασή του για το λόγο αυτόν.

15. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου του Ο.Ε.Δ.Β. σε Διοικητικά Συμβούλια και κάθε είδους συλλογικά διοικητικά όργανα, νοείται από την κατάργηση του Οργανισμού η συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό.

16. Τα υπόλοιπα των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2011 του Ο.Ε.Δ.Β., ύστερα από την εξόφληση των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων, μεταφέρονται ως επιχορήγηση στο Ι.Τ.Υ.Ε.

17. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. και ιδίως κάθε θέμα σχετικό με τη μεταφορά και την κατάσταση του προσωπικού του ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση ρύθμισης ζητημάτων κινητής περιουσίας, τρόπου διάθεσης των ταμειακών υπολοίπων και κάθε άλλου σχετικού θέματος εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Κατ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΙΛΤΙΔΟΥ