logo-print

Άρθρο 44 - Νόμος 3996/2011 - Ασφαλιστέα πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

05/08/2011

Υπό κωδικοποίηση
Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 997/1979 (Α' 287), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 1140/1981 (Α'68 ) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1902/1990 (Α'138 ), αντικαθίσταται ως εξής:

« 1. Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά:

α) Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν εργασία, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών και δεν υπάγονται υποχρεωτικά για την εργασία τους αυτή στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ονομασίας και της νομικής μορφής του, με την επιφύλαξη της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005 (Α'178).

Εάν κάποιο πρόσωπο, εκτός από την εργασία που παρέχει και για την οποία ασφαλίζεται σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, εξαιρούμενο κατά τα ανωτέρω από την ασφάλιση του Ταμείου, παρέχει και άλλη εργασία του ίδιου ή διαφορετικού επαγγέλματος προς άλλο εργοδότη, η οποία δεν δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ονομασίας και της νομικής μορφής του, υπάγεται ως προς την εργασία αυτή στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ.

β) Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και των κάθε φύσης φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που παρέχουν εργασία, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών. Ως προς το συντάξιμο του χρόνου ασφάλισης των προσώπων αυτών, καθώς και τις προϋποθέσεις θεμελίωσης νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι κατά περίπτωση διατάξεις της γενικής νομοθεσίας που ισχύουν για τον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης.»

2. Χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΤΕΑΜ και ήταν ακυρωτέος σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 997/1979, η οποία καταργείται με την περίπτωση 2 της παραγράφου Β' του άρθρου 85 του παρόντος νόμου, αλλά όμως μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου δεν έχει εκδοθεί απόφαση ακύρωσής του, παραμένει ισχυρός.

Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση για ακύρωση χρόνου ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με την καταργούμενη παράγραφο 6, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από τον ασφαλισμένο οι ασφαλιστικές εισφορές που του επιστρέφονται ή και μέρος αυτών, ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης παραμένει ισχυρός στο ΕΤΕΑΜ. Η σχετική απόφαση για τον χρόνο ασφάλισης που παραμένει ισχυρός, εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου.

3. α. Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ - ΕΥΔΑΠ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΤΑΥΤΕΚΩ), που έχει συσταθεί με το άρθρο 70 του ν. 3655/2008 (Α' 58), συγχωνεύεται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) από την πρώτη του μεθεπόμενου μηνός από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Οι ασφαλισμένοι του συγχωνευομένου Τομέα γίνονται ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΜ και η ασφαλιστική σχέση τους διέπεται, από τη συγχώνευση και μετά, από τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ, καθώς και από τις διατάξεις της γενικής ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν.

γ. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στον ανωτέρω Τομέα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή προσμετρήθηκε από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία ως συντάξιμος, με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας του, καθώς και της γενικής ασφαλιστικής νομοθεσίας, γίνεται χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ.

δ. Οι συνταξιούχοι του συγχωνευόμενου Τομέα μέχρι την ημερομηνία της συγχώνευσης, καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ, το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεών τους.

Το ύψος των συντάξεων των ανωτέρω προσώπων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με βάση ειδική οικονομική μελέτη, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΕ-ΑΜ. Η οικονομική μελέτη εκπονείται από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος των συντάξεων των ασφαλισμένων του συγχωνευόμενου Τομέα που καθίστανται ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΜ.

Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης καταβάλλονται από το ΕΤΕΑΜ τα καταβαλλόμενα από το συγχωνευόμενο Τομέα ποσά συντάξεων όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία της συγχώνευσης.

ε. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο συγχωνευόμενο Τομέα μέχρι την ημερομηνία της συγχώνευσης και εκκρεμούν, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του, όπως ίσχυε μέχρι την ημερομηνία αυτή. Για τις συντάξεις που προκύπτουν σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, έχει εφαρμογή η περίπτωση δ'.

στ. Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ του συγχωνευόμενου Τομέα, το σύνολο του προερχόμενου εξ αυτού ενεργητικού και παθητικού, καθώς επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία του, περιέρχονται από την ημερομηνία της συγχώνευσης στο ΕΤΕΑΜ, ως καθολικού διαδόχου αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου προσώπου. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά βιβλία.

ζ. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του συγχωνευόμενου Τομέα συνεχίζονται από το ΕΤΕ-ΑΜ, χωρίς διακοπή της δίκης. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΕΤΕΑΜ.

η. Το προσωπικό του τ. Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ που μεταφέρθηκε στο ΤΑΥΤΕ-ΚΩ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 3655/ 2008 (Α' 58) και εξακολουθεί να υπηρετεί σε αυτό κατά το χρόνο της συγχώνευσης του ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ στο ΕΤΕ-ΑΜ, μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει στο ΕΤΕΑΜ.

Όσοι από το προσωπικό αυτό έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ, τοποθετούνται προϊστάμενοι

για το υπόλοιπο της θητείας τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΕΤΕΑΜ σε θέσεις προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του ΕΤΕΑΜ, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας μέχρι την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.

Σε περίπτωση που οι θέσεις προϊσταμένων του ΕΤΕΑΜ δεν επαρκούν, για την τοποθέτηση όλων των προϊσταμένων, οι προϊστάμενοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάμενοι για το υπόλοιπο της θητείας τους, τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Πρόεδρο του ΕΤΕΑΜ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και διατηρούν, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.

Αν κενωθούν θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΕΤΕΑΜ πριν τη λήξη της θητείας τους, οι ανωτέρω καταλαμβάνουν την πρώτη θέση που θα κενωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια.

θ. Η περίπτωση Αα' της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του ν. 3655/2008 (Α' 58) καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου.

Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)