logo-print

Άρθρο 89 - Νόμος 3996/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

05/08/2011

Υπό κωδικοποίηση
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α. Καθορισμός ποσού αμοιβής απασχολούμενων προσώπων σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

1. Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

2. Οι εισφορές που αναλογούν στις παραπάνω αμοιβές καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, μέσω ειδικών προγραμμάτων επιδοτήσεων των ασφαλιστικών εισφορών.

3. Οι δικαιούχοι φορείς, εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα πρόσωπα.

4. Για την εφαρμογή και εκτέλεση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας οι δικαιούχοι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια στον τόπο παροχής εργασίας των προσώπων που απασχολούνται σε αυτούς.

5. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή και για κάθε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που έχει ήδη προκηρυχθεί.

Β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 3899/ 2010 (Α' 212) αντικαθίστανται αφότου ίσχυσαν, ως εξής:

«3. Μέχρι την 30ή Μαρτίου 2011 ολοκληρώνεται η διαδικασία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα προβλεπόμενα στο παρόν.

Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχίζεται η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί και να ασκεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 του ν. 1876/1990.

Δεν επιτρέπεται ο ορισμός των τακτικών μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι (6) έτη συνεχούς θητείας ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. (α) Μέσα σε ένα μήνα από τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του προβαίνει σε δημόσια προκήρυξη για την πρόσληψη μεσολαβητών και διαιτητών.

(β) Οι εν ενεργεία μεσολαβητές και διαιτητές μπορεί να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη και όσοι δεν προσληφθούν εκ νέου η θητεία τους λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2011, οπότε λύεται αζημίως η σχέση τους με τον Ο.ΜΕ.Δ.. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και παραδώσει τις υποθέσεις που έχουν αναλάβει. Δεν αναδεικνύεται ως διαιτητής όποιος χειρίσθηκε την ίδια υπόθεση ως μεσολαβητής.»

Γ. Σύσταση «Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)»

1. Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) συνιστάται λογαριασμός με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων» (Ε.Λ.Π.Κ.) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Πόροι του λογαριασμού είναι η εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ ετησίως για κάθε εργαζόμενο, η οποία εισπράττεται με τις τακτικές εισφορές του Ο.Ε.Ε., οι τόκοι των κεφαλαίων του Λογαριασμού και κάθε παροχή από χαριστική αιτία.

2. Σκοπός του λογαριασμού είναι η οργάνωση και η εφαρμογή προγραμμάτων φιλοξενίας σε θερινές κατασκηνώσεις των παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε. καθορίζεται για κάθε έτος ο αριθμός των δικαιούχων που εντάσσονται στα προγράμματα φιλοξενίας των παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται οι διαδικασίες είσπραξης, ελέγχου, διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την υλοποίηση του σκοπού της παρούσας διάταξης.

5. Για την κάλυψη της παροχής αυτής θεσπίζεται ετήσια εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο.

6. Τα της λογιστικής οργάνωσης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών υπηρεσιών αναγκαίων για τη λειτουργία του λογαριασμού διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τον Ο.Ε.Ε..

Αγωγές Αιτήσεις και Ενστάσεις Εμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ

send