logo-print

Άρθρο 11 - Νόμος 4109/2013 - Κατάργηση Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.) με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/01/2013

Υπό κωδικοποίηση
Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

1. Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.), που έχουν συσταθεί με τον α.ν. 2724/1940 (Α' 449) ως Ν.Π.Δ.Δ., από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται, εκτός από εκείνες που εδρεύουν σε πόλεις, οι οποίες είναι και έδρες Εφετείων.

2. Οι Ε.Π.Α. που διατηρούνται με την προηγούμενη παράγραφο αποτελούν οιονεί καθολικούς διαδόχους των καταργουμένων και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, εντός της χωρικής αρμοδιότητας του αντίστοιχου Εφετείου.

3. Τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων Ε.Π.Α. περιέρχονται, κατά χωρική αντιστοιχία, στις Ε.Π.Α. που διατηρούνται με την παράγραφο 1 και αποτελούν εφεξής περιουσιακά στοιχεία τούτων. Για το σκοπό αυτόν συντάσσεται σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της διατηρούμενης Ε.Π.Α.. Απόσπασμα αυτής το οποίο περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α'147) καταχωρίζεται, ατελώς, στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως, ατελώς, πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

4. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων Ε.Π.Α. θεωρείται στο εξής προσωπικό του αντίστοιχου διατηρούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της έδρας του Εφετείου, στο οποίο και μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας, πλην των περιπτώσεων που σε καταργούμενη Ε.Π.Α. λειτουργούν Στέγες Φιλοξενίας Ανηλίκων, ημερήσιας ή 24ωρης φροντίδας, οι οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους, το δε προσωπικό των Στεγών Φιλοξενίας Ανηλίκων υπάγεται στον έλεγχο της διατηρούμενης Ε.Π.Α. της αντίστοιχης Εφετειακής Περιφέρειας.

Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εγκρίνεται ο Οργανισμός για την οργάνωση, λειτουργία και οικονομική διαχείριση των Ε.Π.Α..

6. Ποσά τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων Ε.Π.Α. μεταφέρονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους αντίστοιχους λογαριασμούς των διατηρούμενων εντός της χωρικής αρμοδιότητας του αντίστοιχου Εφετείου. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

7. Η περίπτωση α'της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3860/2010 (Α'111) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) ένας εφέτης, που κατά προτίμηση έχει διατελέσει εφέτης ανηλίκων ή αντεισαγγελέας εφετών ανηλίκων ως Πρόεδρος, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο προϊστάμενο».

8. Η περίπτωση γ'της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3860/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) ένας επιμελητής ανηλίκων του δικαστηρίου ανηλίκων ενός εκ των πρωτοδικείων της περιφέρειας του Εφετείου ή ένας κοινωνικός λειτουργός,».

9. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστώνται Επιτροπές Προστασίας Ανηλίκων σε κάθε Πρωτοδικείο της Εφετειακής περιφέρειας των Ε.Π.Α., πλην αυτού της έδρας της Ε.Π.Α., προς υποβοήθηση του σκοπού και του έργου τους. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών είναι άμισθα. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού διορίζονται τα μέλη των Επιτροπών Προστασίας Ανηλίκων, οι οποίες αποτελούνται από:

α) έναν δικαστικό λειτουργό που είναι ή έχει διατελέσει δικαστής ή εισαγγελέας ανηλίκων, ως Πρόεδρος, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο προϊστάμενο,

β) έναν καθηγητή Πανεπιστημίου στα Τμήματα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Νομικής ή Κοινωνιολογίας ή καθηγητή μέσης εκπαίδευσης,

γ) έναν επιμελητή ανηλίκων του δικαστηρίου ανηλίκων της έδρας του πρωτοδικείου ή έναν κοινωνικό λειτουργό,

δ) έναν δικηγόρο,

ε) έναν εκπρόσωπο του δήμου, της εκκλησίας ή μη κυβερνητικής οργάνωσης που ασχολείται με ανηλίκους,

στ) έναν ιατρό, κατά προτίμηση παιδοψυχίατρο, ή έναν παιδοψυχολόγο και

ζ) ένα πρόσωπο με προσφορά, ευαισθησία και εμπειρία στον τομέα πρόληψης ή αντιμετώπισης της εγκληματικότητας ανηλίκων.

Όλα τα μέλη της επιτροπής διορίζονται με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

10. Η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, που υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, λήγει από το διορισμό των νέων μελών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

11. Οι Ε.Π.Α. που διατηρούνται με την παράγραφο 1 διέπονται από το ισχύον σχετικό νομοθετικό καθεστώς. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

 

Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ

Διοικητικό Δίκαιο

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ