logo-print

Άρθρο 12 - Νόμος 4109/2013 - Συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.) και «Ελληνικές Εκθέσεις - HELEXPO Α.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/01/2013

Υπό κωδικοποίηση
Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.) που συστήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2687/1999 (Α' 39), με Αρ. ΜΑΕ:

42940/62Β/99/0135, και «Ελληνικές Εκθέσεις - HELEXPO A.E.» που συστήθηκε με το άρθρο 2 του ως άνω νόμου, με Αρ. ΜΑΕ: 08680/062/Β/86/0514, συγχωνεύονται με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

2. Η συγχώνευση των ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά στα καταστατικά τους, στις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 του κ.ν. 2190/1920 (37/63 Α') και του ν. 2166/1993 (Α' 137) και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας. Ο ισολογισμός μετασχηματισμού της απορροφώμενης εταιρείας θα συνταχθεί με ημερομηνία 30.6.2012.

3. Η συγχώνευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Η επωνυμία της απορροφώσας εταιρείας θα είναι «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και θα έχει διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Θ.- ΗELEXPO Α.Ε.».

5. Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα. Προκειμένου περί οχημάτων, δεν απαιτείται η μεταφορά των σχετικών αδειών κυκλοφορίας στο όνομα της απορροφώσας εταιρείας.

6. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Καταστατικό, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της απορρο-φώμενης εταιρείας, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου, ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών, η συμμετοχή στο κεφάλαιό τους, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη, συμβολαιογραφική ή μη, που απαιτείται για τη συγχώνευση, την τροποποίηση του Καταστατικού των συγχωνευόμενων και η δημοσίευση αυτών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων.

7. Τα χρέη της απορροφώμενης εταιρείας έναντι του Δημοσίου, του ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία περιέρχονται στην απορροφώσα εταιρεία, εγγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις της και αναλαμβάνονται από αυτή.

8. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων. Το ίδιο ισχύει και για την κεφαλαιοποίηση των χρεών των φορέων που συγχωνεύονται, τα οποία είχαν δημιουργηθεί κατά το χρονικό διάστημα πριν από την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

9. Όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν.

10. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ -ΗELEXPO A.E.» ορίζονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα μέλη του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Τα μέλη του Δ.Σ. των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών εντέλλονται και εξουσιοδοτούνται να ενεργήσουν ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγχώνευση εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου προθεσμίας.

11. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 20 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α' 209), το οποίο προστέθηκε με την παρ. 7α του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α' 14) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και ως προς τα κτίρια ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.).»

12. Τα μη ρυμοτομηθέντα τμήματα των ΑΚ 18344 και 18678 ανταλλάξιμων κτημάτων, καθώς και το ΑΚ 18679 ανταλλάξιμο κτήμα ιδιοκτησίας του Δημοσίου, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονομικών, μεταβιβάζονται δια του παρόντος κατά πλήρη κυριότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.)». Τα ανωτέρω ακίνητα προσδιορίζονται βάσει τοπογραφικού διαγράμματος, που συντάσσεται με ευθύνη της Δ.Ε.Θ. Α.Ε. και θεωρείται από την Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονομικών. Η ως άνω μεταβίβαση της κυριότητας μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στο όνομα της Δ.Ε.Θ. Α.Ε.. Η μεταβίβαση της κυριότητας των παραπάνω ανταλλάξιμων κτημάτων, καθώς και η μεταγραφή, απαλλάσσονται, ανεξαιρέτως, από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου μεταβίβασης, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων.

13. Από την καταχώριση στα Μητρώα των Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης που προβλέπεται στο άρθρο 74 του κ.ν. 2190/1920 επέρχονται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση τόσο για τις συγχωνευόμενες εταιρείες όσο και έναντι τρίτων τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) Η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της απορροφώμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του ν. 4002/2011 (Α' 180), οι δε τυχόν δίκες της απορροφώ-μενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρεία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

β) Η απορροφώμενη εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη έναντι πάντων, εξαφανιζόμενης της νομικής της προσωπικότητας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια και όλες οι πράξεις της απορροφώμενης εταιρείας, ως και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ημερομηνία των Ισολογισμών Μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων εταιρειών και ένθεν, από λογιστικής άποψης, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας.

γ) Οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας γίνονται μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας.

14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι σκοποί της απορροφώσας εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

α) Η διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων επιχειρηματικών αποστολών και γενικότερα εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. β) Η παροχή προς το Ελληνικό Κράτος συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εκθεσιακής πολιτικής, διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων. γ) Η ενημέρωση της Πολιτείας σχετικά με την εκθεσιακή δραστηριότητα της Χώρας. δ) Η διαχείριση και εκμετάλλευση εταιρικών συμμετοχών. ε) Η διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη ακινήτων με κάθε πρόσφορο τρόπο. στ) Η διαχείριση εκμετάλλευση και ανάπτυξη εκθεσιακών σημάτων με κάθε πρόσφορο τρόπο. ζ) Η διαχείριση και εκμετάλλευση ραδιοφωνικού σταθμού. η) Όσοι άλλοι αναφερθούν στο καταστατικό της και ιδιαίτερα εκείνοι που αποβλέπουν στη διατήρηση και ενίσχυση του εθνικού εκθεσιακού της ρόλου και τη λειτουργία των εκθεσιακών της κέντρων.

15. Στο Δ.Σ. της απορροφώσας εταιρείας μετέχουν ένας εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων της εταιρίας. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. δεν μπορεί να ξεπερνά τα 11 μέλη. Με απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το διορισμό των μελών του, τη λειτουργία του, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η θητεία των διοριζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί. Έως τον ορισμό των εκπροσώπων του πρώτου εδαφίου, το Δ.Σ. της εταιρείας συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα.

16. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της απορροφώμενης εταιρείας μεταφέρεται αυτοδικαίως στην απορροφώσα εταιρεία με την ίδια σχέση εργασίας, αποτελεί προσωπικό αυτής και λαμβάνει τις αποδοχές της απορροφώσας εταιρείας.

17. Μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω απορρόφησης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να διαθέσει μετοχές της απορροφώσας εταιρίας σε τοπικούς φορείς.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις οι όροι και οι προϋποθέσεις της διάθεσης των μετοχών οι οποίες θα είναι αμεταβίβαστες.

18. Η απορροφώσα εταιρεία δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, και λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου, του καταστατικού της και, συμπληρωματικά, των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 3429/2005.

 

Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

Αναγκαστική Εκτέλεση - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

send