logo-print

Άρθρο 2 - Νόμος 4338/2015 - Ρύθμιση θεμάτων εκκαθάρισης ΟΔΙΕ Α.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

28/03/2017

Κωδικοποιημένο
Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η εκκαθάριση της ΟΔΙΕ Α.Ε. που προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 7 (στ) του ν. 4111/2013 διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 47 επ. του κ.ν. 2190/1920. Η παρ. 4α εδάφιο α΄ του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης.

2. Από την κατάθεση του παρόντος άρθρου στη Βουλή και μέχρι την πάροδο επτά (7) ετών από την έναρξη της εκκαθάρισης της ΟΔΙΕ Α.Ε. αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις ή μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής ή συλλογικής διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως δανειστές της ΟΔΙΕ Α.Ε. για οποιαδήποτε αιτία και για πάσης φύσεως περιουσιακό στοιχείο αυτής. Με αίτηση του εκκαθαριστή το δικαστήριο που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δύναται να παρατείνει την προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου, εφόσον η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί παρά την επιμελή διεξαγωγή της.

3. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και της τυχόν παράτασής της δεν επιτρέπεται η κήρυξη της ΟΔΙΕ Α.Ε. σε πτώχευση.

4. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων ετών από την έναρξη της εκκαθάρισης δεν επιτρέπεται να εκποιηθούν οι εγκαταστάσεις και το ακίνητο ιδιοκτησίας της ΟΔΙΕ Α.Ε. που βρίσκονται στο Μαρκόπουλο Αττικής.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ο εκκαθαριστής πωλεί τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της ΟΔΙΕ Α.Ε. με εκούσιο πλειστηριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 1021 ΚΠολΔ. Εκτός των διατάξεων στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 1021 ΚΠολΔ, στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται και το άρθρο 1001Α, η παράγραφος 3 του άρθρου 1005 και το άρθρο 1009 ΚΠολΔ. Οι υπερθεματιστές δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε χρέος της ΟΔΙΕ Α.Ε.. Αν δεν υπάρξει πλειοδότης, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με τιμή που είναι κατά 20% μικρότερη από την τιμή πρώτης προσφοράς του αρχικού ή, σε περίπτωση περισσότερων πλειστηριασμών, του εκάστοτε αμέσως προηγούμενου πλειστηριασμού, χωρίς να απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης για τη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς.

6. Το προϊόν της εκκαθάρισης κατανέμεται, μετά την αφαίρεση των δαπανών της εκκαθάρισης, στους πιστωτές, σύμφωνα με το άρθρο 1920 ΑΚ που εφαρμόζεται αναλόγως. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στη διάταξη αυτή δικαστικής απόφασης, ο εκκαθαριστής δύναται να καταβάλει τα έξοδα της εκκαθάρισης από τα έσοδα της περιουσίας της ΟΔΙΕ Α.Ε..

7. Η διοίκηση της ΟΔΙΕ Α.Ε. δύναται να συμφωνεί την εκχώρηση έως και των 2/3 των μηνιαίως καταβαλλόμενων βασικών μισθωμάτων προς πιστωτές οι οποίοι έχουν επιβάλει αναγκαστική κατάσχεση, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, επί των εγκαταστάσεων και του ακινήτου κυριότητας ΟΔΙΕ στο Μαρκόπουλο Αττικής, προς το σκοπό άρσης της εν λόγω κατάσχεσης. Κατά παρέκκλιση προς την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η τήρηση των ειδικότερων όρων της συμφωνίας εκχώρησης θα αποτελεί την προϋπόθεση για συνέχιση της αναστολής των προβλεπόμενων στην παράγραφο αυτή μέτρων των συγκεκριμένων πιστωτών. Σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης εκχώρησης εκ μέρους της ΟΔΙΕ Α.Ε., η εν λόγω αναστολή θα αίρεται και η εκ νέου επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης θα επιτρέπεται. Ως προς το υπόλοιπο 1/3 των μηνιαίως καταβαλλόμενων μισθωμάτων, που υπολείπεται της περιγραφόμενης στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου εκχώρησης, μέρος ή το σύνολο αυτού εκχωρείται από τη Διοίκηση της ΟΔΙΕ Α.Ε. προς εργαζόμενους της ΟΔΙΕ Α.Ε. προς εξόφληση οφειλόμενων εργατικών απαιτήσεών τους, δυνάμει της ισχύουσας Σ.Σ.Ε. για το χρονικό διάστημα μέχρι τη θέση σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης.

8. Υπηρεσίες που παρέχονται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος άρθρου αναφορικά με τη λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος του συγκεντρωτή αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος συνεχίζουν να εκτελούνται το αργότερο μέχρι και τη θέση σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης του άρθρου 13 παρ. 7 του ν. 4111/2013 και υπό την προϋπόθεση της ομαλής εκτέλεσης της συμφωνίας εκχώρησης της προηγούμενης παραγράφου. Με τη συμφωνία εκχώρησης δύνανται να ρυθμίζονται, πέραν των οφειλών που αφορούν σε υπηρεσίες παρασχεθείσες στο πλαίσιο σύμβασης, και οφειλές που θα γεννηθούν κατά την παροχή υπηρεσιών με βάση την παρούσα διάταξη.

9. Η αμοιβή του εκκαθαριστή ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΟΔΙΕ Α.Ε..

10. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης του άρθρου 13 παρ. 7 (στ) του ν. 4111/2013, ως προς τον εκκαθαριστή εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 9 παρ. 2 (β) του ν. 4224/2013.

11. Στην παραχώρηση που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος, ο Παραχωρησιούχος δεν καθίσταται διάδοχος της ΟΔΙΕ Α.Ε. και δεν μεταβιβάζονται σε αυτόν δικαιώματα και υποχρεώσεις του οργανισμού που απορρέουν από οποιαδήποτε σύμβαση ή σχέση που τυχόν συνδέεται με τη λειτουργία του και αποκλείεται η εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης αντίθετης διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας.

12. Προστίθεται νέο εδάφιο μετά το έκτο εδάφιο της περίπτωσης β΄της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013, το οποίο έχει ως εξής:

«Για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 618 ΑΚ η σύμβαση μίσθωσης από την κύρωσή της με νόμο αποκτά ισχύ συμβολαιογραφικού εγγράφου, μεταγράφεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών και ισχύει έναντι τυχόν νέου κτήτορα του ακινήτου. Για τα έξοδα μεταγραφής ισχύει η πρόβλεψη του άρθρου 3α΄ της υποπαραγράφου Β.4 του ν. 4254/2014.»

13. Κατά παρέκκλιση των προβλέψεων του άρθρου 2 του ν. 604/1977 και του άρθρου 2 του π.δ. 463/1978, η Κτηνιατρική Κλινική που βρίσκεται εντός του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Αττικής που λειτουργεί νόμιμα υπό τον ΟΔΙΕ, λογίζεται ως νομίμως αδειοδοτημένη και λειτουργούσα και για τον παραχωρησιούχο της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013.

Η κλινική αυτή δύναται, πέραν των αλόγων του Νέου Ιπποδρόμου Μαρκόπουλου και του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου, να εξυπηρετεί και άλλα μεγάλα ζώα, όπως αυτά ορίζονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

14. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 2961/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Φυσικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία του μέχρι πέντε (5) δρόμωνες ίππους ή ποσοστιαία μερίδια κυριότητας δρομώνων ίππων που αθροιστικά αποτελούν πέντε (5) δρόμωνες ίππους, τεκμαίρεται ότι ως προς τη δραστηριότητά του αυτή είναι ερασιτέχνης.»

15. Τα ως άνω φυσικά πρόσωπα ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων, φορολογούνται αυτοτελώς με φορολογικό συντελεστή ύψους 15% επί του ποσού εκάστου επάθλου το οποίο καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη και δεν υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) ανεξαρτήτως του ύψους των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων τους.

16. Για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ αυτοαπασχολούμενους προπονητές, αναβάτες και μαθητευόμενους αναβάτες δρομώνων ίππων για το έτος 2015 και εφεξής θεωρείται ως πλήρες ημερολογιακό έτος εκείνο κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον πενήντα (50) ιπποδρομιακές ημέρες.

17. Η ΟΔΙΕ Α.Ε. τίθεται σε λύση και εκκαθάριση το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της από 24.4.2015 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» και της «Ιπποδρομίες Α.Ε.», κατά τα οριζόμενα στην εν λόγω Σύμβαση Παραχώρησης.

18. Οι αναβάτες ιπποδρομιών, οι μαθητευόμενοι αναβάτες και οι προπονητές δρομώνων ίππων, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, για τη χρονική περίοδο από 1.3.2017 έως 28.2.2018 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.

Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024
Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ