logo-print

Άρθρο 47 - Νόμος 4339/2015 - Διοικητικό Συμβούλιο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/02/2016

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

1. Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι πενταμελές και αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό.

γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό.

δ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με τον αναπληρωτή τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

ε) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

2. Σε περίπτωση που τα Υπουργεία των περιπτώσεων β΄και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου δεν προτείνουν εκπροσώπους τους μέσα σε δέκα ημέρες από την παραλαβή από αυτά του σχετικού αιτήματος, ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός ορίζειαντίστοιχα τα μέλη του Δ.Σ. και τους αναπληρωτές τουςκατά την κρίση του. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

3. Το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος διορίζονται και παύονται αζημίως για το δημόσιο και για την επιχείρηση με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, μετά από σχετική πρόταση των Υπουργών των περιπτώσεων β΄και γ΄ της παραγράφου 1, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνα τότητα ανανέωσης μία φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.

5. Τα μέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακο λουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν των τριών μηνών από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ..

6. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω παραίτησης, απώλειας της ιδιότητας, με την οποία διορίζεται, αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. με κοινή απόφαση της παραγράφου 3, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους εκπροσώπους των Υπουργείων τηρούνται οι διαδικασίες των παραγράφων 1 και 2.

7. Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

8. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται, όπως και ο αναπληρωτής του, με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

9. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον τρία μέλη του.

10. Το Δ.Σ. έχει απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και τουλάχιστον τρία ακόμη μέλη του.

11. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

12. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρμόδια για τοχειρισμό υπό συζήτηση θεμάτων μετά από πρόσκλησητου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη λήψη απόφασης.

13. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ..

14. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στη λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του νόμου αυτού.

15. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.

16. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Διευθυντές και Τμηματάρχες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτόν.

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία: Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ