logo-print

Άρθρο 55 - Νόμος 4339/2015 - Λοιπές διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/08/2017

Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο - 5η έκδοση
Η διαιτησία των επιμελητηρίων

ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΒΑ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

1. Η διαπίστευση των ανταποκριτών ξένου Τύπου στην Ελλάδα γίνεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία εκδίδεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια αυτού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα προνόμια των ανταποκριτών ξένου Τύπου και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας διαπίστευσής τους στην Ελλάδα. Οι ανταποκριτές ξένου Τύπου, οι οποίοι επιθυμούν τη διαπίστευσή τους, υπόκεινται σε έλεγχο ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2. Υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μπορεί να αποσπώνται για τρία έτη καιμε δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεωνστους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 τουν. 3899/2010 (Α΄212). Ομοίως, υπάλληλοι των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων μπορεί να αποσπώνται για τρία έτη και με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Οι αποδοχές των υπάλληλων, που αποσπώνται καλύπτονται με αντίστοιχη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων από τον φορέα προέλευσης στον φορέα υποδοχής.

3. Οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπηρετούν στη ΓΓΕΕ, καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδικότητες της ΕΡΤ ΑΕ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων − Μακεδόνικου Πρακτορείου Ειδήσεων ΑΕ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θα μπορούν κατόπιν άδειας να απασχολούνται παράλληλα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα, εφόσον η παράλληλη απασχόλησή τους δεν σχετίζεται ως προς το αντικείμενο της με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Τα κριτήρια χορήγησης της ως άνω άδειας, θα προσδιορισθούν με απόφαση, που εκδίδει ο Υπουργός, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Η άδεια χορηγείται στους δημοσιογράφους μόνιμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΓΓΕΕ με σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Στους δημοσιογράφους της ΕΡΤ ΑΕ και του ΑΠΕ ΜΠΕ ΑΕ η άδεια χορηγείται με σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο.

Επιτρέπεται η παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. ως ανταποκριτών στο εξωτερικό, είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου είτε με σύμβαση έργου.

4. Για τα θέματα, τα οποία δεν ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις του παρόντος νόμου ως προς το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας,εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τιςδιατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄212).

5. Στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169), όπως ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Στις συμβάσεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997(Α΄ 206)».

6. Στην παρ. 1 του άρθρου έβδομου του ν. 4279/2014 (Α΄ 158) προστίθεται περίπτωση κα΄, ως εξής:

«κα. Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 05009000107550150 στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Ρηγίλλης 24».

7. Το άρθρο ένατο του ν. 4279/2014 (Α΄158) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«1. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου πέμπτου αρχίζει από τις 2.1.2016.

2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

8. Τιμολόγια για τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) που τυχόν έχουν εκδοθεί από τη δημοσίευση του ν. 4279/2014 μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, επανεκδίδονται μέχρι τη λήξη του μηνός Νοεμβρίου 2015.

9. Στο άρθρο 15 του ν. 4173/2013, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της EPT Α.Ε., ύστερα από αίτηση των μελών των μουσικών συνόλων της, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές παραστάσεις, καθώς και η παροχή διδακτικού έργου. Κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση τηςσχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να εκδίδεται σε χρονικό διάστημα τριάντα(30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η άδεια θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί. Με την ίδια διαδικασία και τους ίδιους όρους είναι δυνατόν να επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η παροχή διδακτικού έργου και στο πάσης φύσεως προσωπικό του παρόντος άρθρου.»

10. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 110 παρ. 12 του ν. 4055/2012 και από την έναρξη ισχύος του παρόντος αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών, των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία.

Η νέα ποινική δικονομία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΟΥΛΕΝΤΖΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου - Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4706/2020

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

send