logo-print

Άρθρο 38 - Νόμος 4354/2015 - Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4310/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

16/12/2015

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η δημόσια χρηματοδότηση παρέχεται προς τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς, τους τεχνολογικούς φορείς, στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ έχει τη μορφή:»

2. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του ν. 4310/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Η δημόσια χρηματοδότηση παρέχεται από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων προς τους δημόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς, με προκηρύξεις του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δράσεων ή προγραμμάτων ΕΤΑΚ, τα οποία εκπονούνται σύμφωνα με τους κανόνες του εθνικού και ενωσιακού δικαίου και δημόσια πρόσκληση προς τους δικαιούχους για υποβολή σχετικών προτάσεων. Η προκήρυξη συνοδεύεται από οδηγούς εφαρμογής και ορίζονται κάθε φορά οι δικαιούχοι της δράσεως ή του προγράμματος.

5. Δημόσια χρηματοδότηση δύναται, επίσης, να παρέχεται και με προκηρύξεις του Περιφερειάρχη εκάστης Περιφέρειας δράσεων ή προγραμμάτων ΕΤΑΚ και δημόσια πρόσκληση προς τους ανωτέρω φορείς, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εντός των εδαφικών ορίων της οικείας Περιφέρειας, για υποβολή σχετικών προτάσεων. Η προκήρυξη συνοδεύεται από οδηγούς εφαρμογής και ορίζονται κάθε φορά οι δικαιούχοι της δράσεως ή του προγράμματος. Στις προκηρύξεις αυτές δύναται να συμμετέχουν ως δικαιούχοι και φορείς άλλων περιφερειών της χώρας, εφόσον η συμβολή τους είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου προς όφελος της περιφέρειας, που προκηρύσσει το πρόγραμμα. Η συμμετοχή αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της δημόσιας χρηματοδότησης του αντίστοιχου έργου. Επιπρόσθετα η δημόσια χρηματοδότηση δύναται να καλύπτει συμμετοχή της περιφέρειας ή φορέων της σε έργα η δράσεις, που χρηματοδοτούνται από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε., όπως το εκάστοτε πρόγραμμα πλαίσιο της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία.

6. Για την καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης, η οποία καταβάλλεται σε έργα ΕΤΑΚ, που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ακολουθούνται οι όροι της προκήρυξης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και οι σχετικοί κανόνες, που επιβάλλουν οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

3. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4310/2014 προστίθεται παράγραφος 8Α, η οποία έχει ως εξής:

«8Α. Με τις προκηρύξεις του παρόντος άρθρου μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα πιστοποίησης των δαπανών επιμέρους έργων από ορκωτούς λογιστές/ ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών της Ε.Λ.Τ.Ε.. Το έργο του ορκωτού λογιστή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υποβολή έκθεσης ελέγχου που αφορά τον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας και εξόφλησης των δαπανών και της ορθής λογιστικής καταχώρησής τους. Επίσης, οι ορκωτοί λογιστές/ ελεγκτές ελέγχουν την ύπαρξη επαρκών δικαιολογητικών, την πραγματοποίηση των δαπανών εντός της επιλέξιμης περιόδου και το συσχετισμό αυτών με το συγκεκριμένο έργο, καθώς και τη συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης. Οι ορκωτοί λογιστές/ ελεγκτές επιλέγονται από τον δικαιούχο και η δαπάνη για την απασχόλησή τους είναι επιλέξιμη στην οικεία δράση ή πρόγραμμα μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε έργου. Η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) εκδίδει ειδικότερες οδηγίες για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες υποβολής της έκθεσης ελέγχου. Η δυνατότητα χρήσης των ορκωτών λογιστών αφορά και δράσεις ή προγράμματα, που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν προκηρυχθεί από τη ΓΓΕΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 274/2000 (Α' 225) κατά παρέκκλιση των σχετικών προβλέψεων των εν λόγω ρυθμίσεων.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4310/2014 καταργείται.

Σημειώσεις επί του νόμου

Βλέπε και την Πράξη 118/19.5.2017 Τράπεζας της Ελλάδος για το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
send