logo-print

Άρθρο 131 - Νόμος 4389/2016 - Ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου Δ.Α.Λ.Πειραιά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/06/2017

Υπό κωδικοποίηση
Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Δ.Α.Λ. εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.

2. Συνιστάται Περιφερειακό Γραφείο Δ.Α.Λ. Πειραιά (Δ.Α.Λ.-Π) με έδρα στο Δήμο Πειραιά. Με απόφαση του Σ.Δ. επικεφαλής της Δ.Α.Λ.-Π ορίζεται μέλος ή υπάλληλος της Δ.Α.Λ..

Το Περιφερειακό Γραφείο Δ.Α.Λ. Πειραιά (Δ.Α.Λ.Π.) λειτουργεί ως αποκεντρωμένη υπηρεσία της Δ.Α.Λ. και υποστηρίζεται από τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της τελευταίας.

3. Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης Δ.Α.Λ., η Δ.Α.Λ.Π. αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, τα καθήκοντα και το κόστος συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ν. 2881/2001 (Α΄16) αναφορικά με το Λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Σύμβασης Παραχώρησης και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. Στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 128 του παρόντος νόμου και κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης Δ.Α.Λ., η Δ.Α.Λ.-Π ασκεί όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και ευχέρειες, που περιέρχονται ειδικά στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει του νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» (ΟΛΠ Α.Ε.), εφόσον αυτή δεν απονέμεται με άλλη διάταξη νόμου ή απόφαση του Υπουργού αυτού σε άλλον φορέα.

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παρόντος, δύναται να εξειδικεύονται κατά περιεχόμενο οι ως άνω αρμοδιότητες. Η παράλειψη έκδοσης της απόφασης αυτής δεν κωλύει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

5. Περαιτέρω, η Δ.Α.Λ.-Π:

α) Εισηγείται στον Διοικητή της Δ.Α.Λ. τις απαραίτητες συστάσεις και υποδείξεις για τα κατάλληλα να ληφθούν μέτρα σχετικά με κάθε θέμα του άρθρου 128 του παρόντος νόμου, που αφορά στο Λιμένα Πειραιά.

β) Εισηγείται στο Σ.Δ. της Δ.Α.Λ. τη διατύπωση γνώμης προς τη Ρ.Α.Λ. και τη ΓΓΛΛΠΝΕ, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήματος, για οποιοδήποτε από τα θέματα του άρθρου 128 του παρόντος που αφορά στο Λιμένα Πειραιά.

γ) Εκπροσωπεί το Λιμένα Πειραιά σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, συνεργάζεται και ανταλλάσσει απόψεις με αντίστοιχες Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

δ) Γνωστοποιεί αμελλητί στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ κάθε στοιχείο, το οποίο σχετίζεται με την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου στον ΟΛΠ ΑΕ.

ε) Συνεργάζεται με κάθε αρμόδια Αρχή του Ελληνικού Δημοσίου για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

στ) Συγκαλεί τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις μήνες Συνέλευση Διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Δ.Α.Λ., εκπρόσωποι του οικείου Οργανισμού Λιμένα, των αντίστοιχων συνδικαλιστικών ενώσεων των εργαζομένων, της τοπικής αυτοδιοίκησης (όμοροι δήμοι, περιφέρεια) και των τοπικών φορέων - χρηστών των υπηρεσιών του λιμανιού.

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παρόντος, καθορίζεται το οργανόγραμμα της Δ.Α.Λ.-Π κατ’ αναλογίαν με τα ισχύοντα για τη Δ.Α.Λ..

6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται και άλλα Περιφερειακά Γραφεία της Δ.Α.Λ.. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας, η έδρα, η κατά τόπον αρμοδιότητα, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες κάθε Περιφερειακού Γραφείου. Στα Περιφερειακά Γραφεία προΐστανται μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ή υπάλληλοι της Δ.Α.Λ., που ορίζονται με απόφαση του Σ.Δ. της Δ.Α.Λ..

7. Συνιστάται Περιφερειακό Γραφείο Δ.Α.Λ. Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Λ.Θ.) με έδρα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Σ.Δ., επικεφαλής της Δ.Α.Λ.Θ. ορίζεται μέλος ή υπάλληλος της Δ.Α.Λ.. Με απόφαση του Σ.Δ., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον, κατά περίπτωση, αρμόδιο Υπουργό, είναι δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων επικεφαλής της Δ.Α.Λ.Θ. σε πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών (πρ. Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης) κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού μέχρι την πλήρωση της θέσης από μέλος ή υπάλληλο της Δ.Α.Λ. και χωρίς για τα παράλληλα αυτά καθήκοντα να καταβάλλεται μισθός, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή, εφόσον τα καθήκοντα αυτά δεν έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Σ.Δ. Δ.Α.Λ., είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων επικεφαλής της Δ.Α.Λ.Θ. σε στέλεχος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, το οποίο δύναται να παραταθεί με όμοια απόφαση, εφόσον τα καθήκοντα αυτά δεν έχουν ανατεθεί σε υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας - Θράκης), με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου. Σε κάθε περίπτωση, με απόφαση του Σ.Δ., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων επικεφαλής της Δ.Α.Λ.Θ. σε διακεκριμένους επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των δαπανών μετακίνησής τους, τα οποία βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Δ.Α.Λ. και καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Η Δ.Α.Λ.Θ. ασκεί τις αρμοδιότητες των παραγράφων 3 έως 5 του παρόντος αναφορικά με το Λιμένα Θεσσαλονίκης. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του άρθρου 130 του παρόντος καθορίζεται το οργανόγραμμα και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Δ.Α.Λ.Θ. κατ’ αναλογίαν με τα ισχύοντα για τη Δ.Α.Λ.

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

send