logo-print

Άρθρο 144 - Νόμος 4389/2016 - Προδιαγραφές και διαδικασία διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

03/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

1. Η ανάδειξη στρατηγικού επενδυτή, στον οποίο θα μεταβιβαστούν μετοχές έκδοσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, θα πραγματοποιηθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού.

Ο στρατηγικός επενδυτής θα πρέπει να είναι είτε (α) διαχειριστής συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) ή διαχειριστής συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συμμετέχει σε διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO- Ε), (Διαχειριστής Συστήματος) είτε (β) κοινοπραξία στην οποία θα συμμετέχει Διαχειριστής Συστήματος, όπως αυτός αναφέρεται στην περίπτωση α΄.

2. Ο διαγωνισμός της προηγούμενης παραγράφου διενεργείται εντός των καθοριζόμενων ως ακολούθως χρονικών ορίων, τα οποία δύνανται να παρατείνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών:

α. Μέχρι τον Ιούλιο του 2016, η ΔΕΗ ΑΕ θα ολοκληρώσει την κατάρτιση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης της περίπτωσης β΄. Η ΔΕΗ ΑΕ προσδιορίζει και αιτείται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ τα απαραίτητα νομικά, τεχνικά και οικονομικά έγγραφα για την παροχή προς τους υποψήφιους επενδυτές των αναγκαίων πληροφοριών για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 του ν. 4001/2011

β. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, θα έχει δημοσιευθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ διεθνής δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έχει αναδειχθεί ο προτιμητέος στρατηγικός επενδυτής. Με τη δημόσια πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής (όπως ενδεικτικά, η οικονομική προσφορά, η εμπειρία στην ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η συμμόρφωση με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με εταιρείες διαχείρισης συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χρηματοοικονομική, τεχνική και νομική καταλληλότητα και επάρκεια) και οι προθεσμίες υποβολής δεσμευτικής προσφοράς, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής ερωτημάτων και επεξηγήσεων, όροι και εγγυήσεις εμπιστευτικότητας αναφορικά με την πρόσβαση των υποψηφίων στις πληροφορίες που αναφέρονται στην περίπτωση Α΄ και το σχέδιο σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreement). Εντός δύο (2) εβδομάδων από την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, η ΔΕΗ ΑΕ θα έχει λάβει γνωμοδότηση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, όπως ιδίως διεθνή επενδυτική τράπεζα περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερόμενου τιμήματος και περί της αντικειμενικότητας και διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας (fairness opinion), προκειμένου να προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreement) με τον προτιμητέο στρατηγικό επενδυτή.

γ. Εντός οκτώ (8) μηνών από τη λήψη της απόφασης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ που προβλέπεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η ΔΕΗ ΑΕ θα έχει προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreement) με τον προτιμητέο στρατηγικό επενδυτή.

δ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, που περιγράφεται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. οργανώνεται και λειτουργεί ως διαχωρισμένος διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 97, των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 100, της παραγράφου 4 του άρθρου 102 και των άρθρων 101, 105, 106 και 107 του ν. 4001/2011. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλίζεται μεταξύ άλλων ότι:

αα) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα είναι εννεαμελές. Πέντε (5) από τα μέλη θα υποδεικνύονται από το Ελληνικό Δημόσιο και τρία (3) τουλάχιστον μέλη από το στρατηγικό επενδυτή.

ββ) Ο Πρόεδρος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα υποδεικνύεται από το Ελληνικό Δημόσιο.

γγ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα υποδεικνύεται από το Ελληνικό Δημόσιο, κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του στρατηγικού επενδυτή.

δδ) Το Ελληνικό Δημόσιο θα δύναται να καθορίζει και να τροποποιεί το επιχειρηματικό σχέδιο κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του στρατηγικού επενδυτή.

3. Τα συμβατικά κείμενα της αγοραπωλησίας θα περιλαμβάνουν τις όποιες αναγκαίες προαπαιτούμενες πράξεις για έκαστο συμβαλλόμενο μέρος, χωρίς την πλήρωση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της συναλλαγής (condition precedents). Στο πλαίσιο της ως άνω συναλλαγής, τα μέρη, οφείλουν να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να εξασφαλίσουν τη χορήγηση των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων (ιδίως από ρυθμιστικές αρχές, αρχές ανταγωνισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δανειστές της ΔΕΗ ΑΕ και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ με σχετικά συμβατικά δικαιώματα προέγκρισης), καθώς και την εκπλήρωση κάθε απαραίτητης για την ολοκλήρωση της συναλλαγής προϋπόθεση.

4. Η διενέργεια του ανωτέρω διεθνούς διαγωνισμού τελεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τη διενέργειά του.

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24
send