logo-print

Άρθρο 194 - Νόμος 4389/2016 - Κανόνες που εφαρμόζονται στα όργανα της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/05/2016

Υπό κωδικοποίηση
Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, όπως εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, εφαρμόζονται στο Εποπτικό Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στα όργανα διοίκησης των άμεσων θυγατρικών της, πλην των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, («μέλη οργάνων της Εταιρείας»), εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό:

(α) στις παραγράφους του παρόντος άρθρου, ή

(β) σε ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει καθένα από αυτά τα όργανα.

2. Μόνο ανεπίληπτα πρόσωπα μπορούν να επιλεγούν ως μέλη οργάνων της Εταιρείας.

3. Οι ιδιότητες Βουλευτή, μέλους της Κυβερνήσεως, στελέχους Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής ή η ιδιότητα στελέχους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ασυμβίβαστες με εκείνη της ιδιότητας μέλους οργάνων της Εταιρείας. Στέλεχος ή υπάλληλος Πανεπιστημίου δεν λογίζεται ως στέλεχος της Κυβέρνησης ή υπάλληλος Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής.

4. Δεν δύναται να επιλεγεί ως μέλος οργάνων της Εταιρείας πρόσωπο που:

α. Έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για ποινικό αδίκημα, και ιδίως για (χωρίς περιορισμό):

αα. αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή μέσων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη χειραγώγηση της αγοράς ή τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και την τοκογλυφία,

ββ. εγκλήματα απιστίας, απάτη, ή οικονομικό έγκλημα,

γγ. φορολογικά αδικήματα,

δδ. άλλα αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εταιριών, πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή προστασίας του καταναλωτή,

β. Έχει κηρυχθεί σε πτώχευση

γ. Λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος,

5. Τα μέλη οργάνων της Εταιρείας πρέπει να διαθέτουν αναγνωρισμένο κύρος, επιστημονική επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εκτενή εμπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης ή των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

6. Προκειμένου να αξιολογηθεί η φήμη των υποψήφιων μελών οργάνων της Εταιρείας λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε σχετικές τρέχουσες ή προηγούμενες έρευνες ή διώξεις σχετικά με το εν λόγω υποψήφιο μέλος από τις αρχές ή οποιοδήποτε εποπτικό ή επαγγελματικό φορέα.

7. Ο καθορισμός της αμοιβής μέλους οργάνου της Εταιρείας, καθώς και των εμπειρογνωμόνων θυγατρικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι η αμοιβή κυμαίνεται σε ανταγωνιστικά επίπεδα και είναι δυνατό να προσελκύσει άριστους επαγγελματίες. Για το σκοπό αυτό:

(α) ο Υπουργός Οικονομικών ενεργώντας ως μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, αναφορικά με τη αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου,

(β) το Εποπτικό Συμβούλιο αναφορικά με τη αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

(γ) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναφορικά με την αμοιβή των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών της, αναθέτει σε διεθνή σύμβουλο να συνδράμει στην προετοιμασία της πολιτικής αποδοχών ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών της Εταιρείας ή των άμεσων θυγατρικών της αλλά συνδέονται εν μέρει με την επίτευξη στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται στο εκάστοτε Επιχειρηματικό Σχέδιο.

8. Οι συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το σχετικό υλικό και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, είναι εμπιστευτικές.

Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

send